Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні напрямки запобігання необережним злочинам
Попередження названих злочинів має низку особливостей, ви­значених специфікою детермінанти, що їх обумовлюють. До цих особливостей належать наступні моменти:

— за профілактики необережних злочинів (відсутні підготовка, замах, співучасть) не застосовуються деякі форми і методи, харак­терні запобіганню умисним злочинам — виявлення осіб, які готу­ються до злочину, припинення розпочатих злочинів, встановлення співучасників тощо;

— заходи запобігання необережних злочинів дуже схожі і часто співпадають із заходами захисту від випадкового заподіяння шкоди. Вони зорієнтовані не на можливих злочинців, а на недопущення як необережної, так і випадкової шкоди;

— у системі профілактики зазначених злочинів питома вага еко­номічних, організаційно-управлінських та технічних заходів є знач­но більшою, ніж у навмисних діяннях;

— необережна злочинність краще "піддається" запобіжним за­ходам, аніж інші види злочинності. Так, на реконструйованих ав­тошляхах США аварійність знизилась у 2,5 рази, Франції — втричі.

Приблизний перелік спеціальних заходів впливу на детермінан­ти необережної злочинності включає:

а) вплив на знаряддя і засоби дії:

технічне удосконалення знарядь і засобів, підвищення їх на­дійності;

— поліпшення контролюза технічним станом знарядьі засобів, їх "діагностика";

— нейтралізація небезпечних факторів, властивих технічним системам, і зменшення можливої шкоди від їх використання;

— чітка регламентація норм і правил техніки безпеки;

— недопущення сторонніх осіб до експлуатації машин, устатку­вання, максимально можливе обмеження доступу до зони їх дії;

— вилучення із побутового обігу небезпечних предметів(зброї, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин);

б) вплив на кримінологічну ситуацію:

забезпечення належного стану об'єктів, що становлять підви­щену небезпеку (шляхи сполучення, шахти тощо);

— ліквідація або нейтралізація джерел небезпеки залежно від

об'єктивної можливості та економічної доцільності;

— встановлення надійного контролю за небезпечною ситуацією,виявлення різних відхилень від норми на ранніх стадіях;

— регламентація професійних дій у типових небезпечнихситуа­ціях і відпрацювання стандартів поведінки в них;

в) вплив на особу:

професійна орієнтація і відбір працівників з урахуванням їх

психофізичних якостей;

— навчання працівників правилам поведінки у небезпечних си­туаціях;

— посилення контролю за діяльністю осіб, пов'язаною з підви­щеною небезпекою, а також за станом їх здоров'я;

— наукова організація праці цих категорій працівників з ураху­ванням рекомендацій медицини і психології;

— посилення юридичної відповідальностіосіб за недотримання встановлених правил безпеки;

— загальне підвищення культури і дисципліни поведінки грома­дян, які можуть опинитися у техногенне небезпечних ситуаціях.

Важливе місце у профілактиці необережних злочинів належить виховним заходам. Останнім часом у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах України запроваджена обов'язкова дис­ципліна "Безпека життєдіяльності". Від рівня знань, що отримають учні та студенти, а також їх навичок і вмінь значною мірою залежа­тиме подальший стан необережної злочинності й травматизму. Со­ціологічні дослідження свідчать і про потребу суттєвого поліпшення пропагандистської роботи, більш ефективного використання засо­бів масової інформації для популяризації законодавства, що регла­ментує відповідальність за вчинення необережних злочинів та ін­ших правопорушень.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Види вантажних одиниць. Основні елементи вантажної одиниці. Формування вантажних одиниць.
 2. Визначення поняття “потерпілий”. Основні види потерпілих
 3. Визначення права промислової власності та його основні поняття
 4. Визначення та основні поняття екології
 5. Виникнення та основні теорії управління
 6. Вирішення проблеми запобігання змінам клімату має включати комплекс технічних, адміністративних її економічних заходів.
 7. Виховання і навчання дітей раннього віку: основні поняття
 8. Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту
 9. Впровадження загальнодержавної системи запобігання виробничому травматизму і професійним захворюванням
 10. Галузевий моніторинг довкілля та його основні показники
 11. Гельсінкський процес. Підписання Заключного акта НБСЄ. Основні принципи Гельсінкського акта та його історичне значення.
 12. Головні напрямки та пріорітети зовнішньої політики

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.