Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Автоматизовані системи управління
Читайте также:
 1. POS-системи
 2. Автоматизовані, свідомо, напівсвідомо і несвідомо контрольовані компоненти діяльності називаються відповідно ВМІННЯМИ, НАВИЧКАМИ і ЗВИЧКАМИ.
 3. Алгоритм управління розподілом
 4. Аналітична підсистема маркетингової інформаційної системи: статистичний банк і банк моделей.
 5. Архітектура системи
 6. АФО ендокринної системи у дітей
 7. Базові конструкції структурного програмування - галуження, цикл, передача управління.
 8. Будівельні системи
 9. Бюджетна система як перша ланка фінансової системи України
 10. Валютна позиція банку і управління нею
 11. Вертеброгенні ураження нервової системи

Тема 1. Основні етапи створення та впровадження АСУ

1. Історична довідка розвитку автоматизованих систем управління (АСУ).

2. Причини переходу до створення і впровадження інтегрованих АСУ (ІАСУ).

3. Визначення понять АСУ і ІАСУ. Аспекти інтеграції в АСУ.

ТЕМА 2. Класифікація автоматизованих систем

4. Класифікація АС. Ознаки класифікації АС.

5. АС нового покоління. Види інтелектуальних інформаційних систем.

ТЕМА 3. Структура комп'ютерних інформаційних систем

6. Структура комп’ютерних інформаційних систем (ІС).

7. Особливості задач, що розв’язуються в комп’ютерних ІС.

8. Ознаки класифікації задач обробки даних в комп’ютерній ІС.

ТЕМА 4. Поняття та класифікація управлінських автоматизованих систем

9. Поняття та класифікація управлінських АС (АСУ).

ТЕМА 5. Принципи побудови управлінських систем, їхня структура

10. Основні принципи побудови АСУ (системності розвитку, сумісництва, стандартизації, уніфікації, ефективності), їхня структура.

11. Часткові принципи, що деталізують загальні принципи побудови АСУ. Їхня структура.

ТЕМА 6. Технологічний аспект вивчення елементів АСУ

12. Технологічний аспект вивчення елементів АСУ. Організаційні форми використання обчислювальної техніки.

ТЕМА 7. Функціональний аспект вивчення елементів АСУ

13. Функціональний аспект вивчення елементів АСУ. Елементи забезпечення АСУ.

14. Функціональний аспект вивчення елементів АСУ. Функціональна частина АСУ.

ТЕМА 8. Концепція розподільної обробки інформації в АСУ

15. Технічні та організаційні передумови становлення концепції розподільної обробки інформації в управлінських інформаційних системах.

16. Реалізація технології розподільної обробки інформації на базі обчислювальної мережі.

17. Класи задач організаційного управління, що розв’язуються в складі АРМ та класи типових АРМ (АРМ-К, АРМ-С, АРМ-Т).

18. Характеристика функцій АРМ керівника (АРМ-К).

19. Характеристика функцій АРМ спеціаліста (АРМ-С).

20. Характеристика функцій АРМ технічних працівників (АРМ-Т). Подальший розвиток АРМ в організаційному управлінні.

ТЕМА 9. Характеристика і призначення інтегрованих АСУ

21. Призначення інтегрованих АСУ. Інтегрована АСУ підприємством (об’єднанням).

22. Основні положення для створення високоефективної інтегрованої АСУ.

23. Поняття “інтеграція” в ІАСУ. Аспекти інтеграції.

24. Елементи забезпечення ІАСУ (інформаційне, програмне, технічне, функціональне).

ТЕМА 10. Системний підхід до створення інформаційної системи

25. Системний підхід до створення інформаційної системи.

26. Декомпозиція інформаційних систем.

27. Надійність та ефективність інформаційних систем.ТЕМА 11. ЕТАПИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ

28. Етапи розробки та впровадження систем. Загальні положення.

29. Передпроектна стадія розробки автоматизованої системи на підприємстві.

30. Стадія проектування АСУП. Основні види робіт. Впровадження проекту системи.

ТЕМА 12. Технологія розробки автоматизованих систем SSADM (Structured System Analisys & Design Method)

31. Загальна характеристика технології розробки автоматизованих систем SSАДМ.

32. Основні принципи і складові частини технології SSАДМ. Керівні матеріали по інформаційній технології.

ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ

33. Економічна ефективність автоматизації управління: необхідність економічного обґрунтування ефективності автоматизації; критерій ефективності. Основні показники визначення ефективності АСУ.

34. Методика визначення економічної ефективності АСУ.

ТЕМА 14. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

35. Сутність АСУП і її задачі.

36. Структура АСУП.

37. Загальна характеристика функціональних підсистем управління виробництвом. Основні задачі розв’язувані підсистемою нормування та реґламентації.

38. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: планування, обліку та контролю.

39. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: звітності, економічного аналізу та прийняття рішення, організаційно-економічна.

40. Загальна характеристика підсистем управління забезпечення виробництва.

41. Основні задачі, розв’язувані підсистемою: управління матеріальними та енергетичними ресурсами, управління трудовими ресурсами, фінансовими ресурсами.

42. Загальна характеристика функціональних підсистем бази АСУП: збору та передачі інформації; обробки інформації, розмноження документації, зберігання та пошуку інформації.

43. Загальна характеристика підсистем забезпечення бази АСУП: технічного забезпечення, програмного, інформаційного.

ТЕМА 15. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ В УМОВАХ АСУП

44. Особливості організації виконання функцій керування в умовах АСУП.

ТЕМА 16. Приклади розроблених систем та систем, що впроваджуються

45. Приклади розроблених і впроваджуваних систем.

ТЕМА 17. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ IНФОРМАЦIЦНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

46. Загальні поняття інформаційного забезпечення інформаційних систем.

\

Тема 1. Основні етапи створення та впровадження АСУ

Призначення автоматизованих систем (АС) - це автоматизація розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних завдань.

Для розв'язання за допомогою обчислювальної техніки будь-якої економічної задачі необхідно створити певні умови. Ця проблема вирішується розробкою і впровадженням визначених державним стандартом з упровадження інформаційних технологій видів забезпечення, зокрема правового, інформаційного, програмного, математичного, методичного, організаційного, технічного, лінгвістичного та ергономічного.

За час виникнення і розвитку АС в економіці мали різну структуру цих компонентів, яка значною мірою залежала від техніко-експлуатаційних характеристик обчислювальної техніки, що в той чи інший період використовувалася для автоматизації економічних завдань.

Тому періодичність розвитку інформаційних систем в економіці нашої країни можна обмежити етапами, наведеними на мал. 1.

Між цими етапами немає чіткої межі, хоча певний вплив на їх зміст мав склад технічної бази управління. У кожному етапі, у свою чергу, можна виділити підетапи, що різняться деякими особливостями.

Початок створення АС у нашій країні відносять до 1963 року, коли на великих підприємствах почали використовувати ЕОМ для розв'язування завдань організаційно-економічного управління. Перші такі системи обмежувалися розв'язуванням деяких функціональних управлінських завдань, наприклад завдань бухгалтерського обліку. Тому системність автоматизованої обробки економічної інформації на початку 60-х років характеризувалася частковістю та локальністю. Протягом 60-х років поступово переходять від локальних систем обробки даних, призначених для тихий чи інших ділянок управлінських робіт, до систем, що охоплюють широке коло завдань управління.

В інформаційних системах першого покоління (1963- 1972 рр.), які в іноземній літературі відомі під назвою «системи обробки даних», «електронні системи обробки даних», у вітчизняній — «АСУ — позадачний підхід», для кожної задачі окремо готувалися дані, створювалася математична модель і розроблялось програмне забезпечення. До програм розв'язування задачі крім інших вносилися й процедури формування та ведення інформаційного фонду, необхідного для розв'язування задачі. Такий підхід зумовлював інформаційну надмірність (записані на машинний носій дані не могли бути використані для розв'язування іншої задачі), математичну надмірність (відомо, що моделі розв'язування різних економічних завдань мають спільні блоки). Був позначений тривалістю і трудомісткістю і процес розробки програмного забезпечення кожної задачі. Крім того, дуже незначні зміни в організації інформаційного фонду завдань зумовлювали потребу доопрацювання програмного забезпечення.

Подальшим розвитком інформаційних систем в економіці країни є створення АСУ на основі ідеології автоматизованих банків даних. Це інший етап створення АС, який розпочався 1972 році, коли вперше до плану на восьму п'ятирічку було внесено питання розвитку економіки і створення АСУ. Розширилися технічна та програмна бази АСУ, що позначилося на урізноманітненні варіантів їх побудови з орієнтуванням на окремі класи та моделі ЕОМ, включаючи міні - та мікрокомп'ютери. Зросла також багатоваріантність АС у зв'язку зі збільшенням кількості технологічних режимів експлуатації ЕОМ та всього комплексу технічних засобів, зокрема почалося запровадження діалогового режиму та режиму телеобробки даних.

Проте відмінність інформаційних систем другого покоління (1972-1986 рр.), які в іноземній літературі називались управлінськими (адміністративними) інформаційними системами, від АС першого покоління (див. мал. 1) полягає в тому, що перші мали спільне інформаційне забезпечення усіх завдань — базу даних. Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти — системи управління базами даних (СУБД). Основне призначення СУБД — створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв'язок її з програмами розв'язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

У середині 80-х років був накопичений значний досвід створення та використання інформаційних систем організаційного управління. Так, 1988 році функціонувало близько 6000 АСУ різних рівнів та проблемної орієнтації, у тому числі 2600 АСУ підприємств і об'єднань — АСУП. Створено значну кількість автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП), систем автоматизованого проектування конструкцій та технологій (САПР).

Економічна ефективність багатьох діючих АСУ дуже значна. Середнє значення річного економічного ефекту АСУ становило 640 тис. крб., а коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень досягав 0, 88.

Крім прямого економічного ефекту, впровадження АСУ мало великий вплив на зміну характеру діяльності управлінського персоналу. Підвищилась оперативність, наукова обґрунтованість та об'єктивність прийнятих управлінських рішень; виникла можливість розв'язувати принципово нові економічні задачі, які до впровадження АС не розв'язувалися апаратом управління; збільшився час на творчу роботу працівників за рахунок скорочення обсягів виконання рутинних операцій вручну; у результаті автоматизації процесів інформаційного обслуговування підвищилася інформованість управлінського персоналу.

Номер етапу Період, роки Назва етапу в нашій країні Назва етапу в іноземній літературі Схема розв'язування задачі
Перший 1963-1972 Створення АСУ (позадачний підхід) Системи обробки даних ДаніДані Задачі Задачі І І МодельМодель
Другий 1972-1985 Створення і розвиток АСУ згідно з концепцією баз даних Управлінські інформаційні системи База даних І ЗадачаЗадача І МодельМодель
Третій Початок 1985 (триває досі) Створення інтегрованих АСУ , обчислю-вальних систем і мереж Системи підтримки прийняття рішень База даних І ЗадачаЗадача І І База моделей

Мал. 1. Характеристика етапів створення інформаційних систем

№2

Проте докорінних змін у поліпшенні якості управління об'єктами господарювання не відбулося. Досвід функціонування АС першого та другого поколінь виявив у них низку серйозних недоліків.

1. Значна кількість функцій управління економікою, що стосується неструктурованих і слабоструктурованих процедур, залишилась без комп'ютерної підтримки. По суті в АСУ вирішені задачі щодо жорстких детермінованих алгоритмів, які не притаманні керівним структурам.

2. Стандартний набір економічних завдань і підсистем АСУ не забезпечив її необхідної гнучкості, через що модифікація та розширення функціонального складу системи пов'язані зі значними трудовитратами.

3. Чітка централізація обробки інформації в діючих АСУ не давала змоги здійснювати процеси оперативного управління і регулювання в реальному масштабі часу.

4. Недостатня кількість оптимізаційних завдань у складі АСУ (1, 5 % у середньому) пояснюється незацікавленістю користувачів у застосуванні оптимізаційних методів; відсутністю надійної та вірогідної інформації для використання оптимізаційних розрахунків; неможливістю та недоцільністю впровадження локальних оптимізаційних завдань.

5. В АСУ, як правило, відсутні замкнені комплекси завдань управління (планування, обліку, аналізу, регулювання). Різні типи АСУ (АСУП, САПР, АСУ ТП) діяли на об'єктах господарювання автономно, без взаємозв'язку.

6. Системи не забезпечували оперативної взаємодії з ЕОМ керівників різних рівнів. Пакетний режим функціонування АСУ (як основний) не давав змоги створювати системи підтримки прийняття управлінських рішень, що передбачають можливість вибору альтернативного рішення.

7. Упровадження систем не супроводжувалося необхідною перебудовою організаційних структур управління в умовах використання автоматизованої обробки даних.

№3

Зазначені недоліки АС першого та другого поколінь спонукали до пошуків сучасніших форм та методів їх проектування, розробки концептуальної основи АС нового покоління.

Тому наступний етап створення інформаційних систем (почався приблизно із середини 80-х років) характеризується створенням інтегрованих систем. Це багаторівневі ієрархічні автоматизовані системи управління, які забезпечують комплексну автоматизацію останнього на усіх рівнях.

Складність функціонування таких великих соціально-економічних систем, як народне господарство України, зумовлює неможливість реалізації процесу управління з допомогою однієї або кількох локальних АСУ. З цією метою потрібний комплекс (група) АСУ, кожна з яких забезпечує вирішення своїх функціональних завдань управління. При цьому йдеться не просто про об'єднання і зв'язок локальних АСУ між собою, а про забезпечення інформаційного діалогу між ними та доступу однієї АСУ до інформаційних баз інших АСУ.

Отже, інтегрована автоматизована система управління (ІАСУ) може розглядатися як ієрархічно організований комплекс організаційних методів, технічних, програмних, алгоритмічних і інформаційних засобів, які мають модульну структуру і забезпечують наскрізне узгоджене управління матеріальними та інформаційними потоками об'єкта управління.

Центральним поняттям в інтегрованих АСУ є поняття «інтеграція». Інтеграцію (мал. 2) можна визначити як спосіб організації окремих компонентів в одну систему, що забезпечує узгоджену і цілеспрямовану їх взаємодію, зумовлюючи велику ефективність функціонування усієї системи.

Інтеграцію в АСУ можна розглядати в кількох аспектах: функціональному, організаційному, інформаційному, програмному, технічному, економічному (див. мал. 2).

Функціональна інтеграція забезпечує єдність цілей та узгодження критеріїв і процедур виконання виробничо-господарських та технологічних функцій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Основою функціональної інтеграції є оптимізація функціональної структури всієї системи, декомпозиція системи на локальні частини (підсистеми), формалізований опис функцій кожної підсистеми та протоколи взаємодії підсистем.

Організаційна інтеграція полягає в організації раціональної взаємодії персоналу управління на різних рівнях ієрархії ІАСУ і різних локальних її підсистем, що зумовлює узгодження дій персоналу в напрямку досягнення поставлених цілей та погодженість управлінських рішень.

Інформаційна інтеграція передбачає єдиний комплексний підхід до створення й ведення інформаційної бази усієї системи та її компонентів на основі одного технологічного процесу збору, зберігання, передачі та обробки інформації, який забезпечує узгоджені інформаційні взаємодії всіх локальних АСУ та підсистем ІАСУ.

Програмна інтеграція міститься у використанні узгодженого та взаємопов'язаного комплексу моделей, алгоритмів і програм для забезпечення спільного функціонування всіх компонентів ІАСУ.

Технічна інтеграція — це використання єдиного комплексу сумісних обчислювальних засобів, автоматизованих робочих місць спеціалістів та локальних мереж ЕОМ, об'єднаних в одну розподілену обчислювальну систему, яка забезпечує автоматизовану реалізацію всіх компонентів ІАСУ.

Економічна інтеграція є узагальнюючим комплексним показником інтеграції системи і полягає в забезпеченні цілеспрямованого та узгодженого функціонування усіх компонентів ІАСУ для досягнення найбільшої ефективності функціонування усієї системи.

Сучасний етап розробки інформаційних систем в економіці країни характеризується створенням АС нового покоління, до яких належать експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи зі штучним інтелектом. Основою створення таких систем є децентралізація структури ІАСУ та організація розподільної обробки інформації.

Технічною передумовою створення таких систем є значне поширення персональних ЕОМ. Ці машини характеризуються низькою вартістю, невеликими габаритами, підвищеною надійністю, простотою в обслуговуванні та експлуатації, що дає змогу наблизити їх до місць виникнення та використання інформації, поділити їх за окремими сферами функціональної діяльності.

Організаційною передумовою виникнення таких систем стали процеси децентралізації управління, що відбуваються в країні.

Структурно вони реалізуються у вигляді мереж обчислювальних машин або мереж автоматизованих робочих місць.

 

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 2900; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.