Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 2: Бухгалтерські записи з обліку надходження та вибуття необоротних активів з використанням рахунків спрощеного плану рахунків


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

КОРЕСПОНДЕНЦІЮ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, КАПІТАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ, НАРАХУВАННЮ АМОРТИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ РАХУНКІВ СПРОЩЕНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
з/п дебет кредит
Надходження необоротних активів
Придбання необоротних активів за грошові кошти (споруда підрядним способом)
Отримані (оприбутковані) необоротні активи
Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманих необоротних активів (для підприємств — платників ПДВ)
Нарахований збір до Пенсійного фонду при придбанні легкового автомобіля або нерухомого майна
Сплачений збір до Пенсійного фонду
Відображена вартість транспортних і інших послуг, пов'язаних з придбанням, наладкою, монтажем і тому подібне об'єктів необоротних активів, що включається в первинну вартість об'єктів відповідно до П(С)БУ 7, П(С)БУ 8
Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості транспортних і інших послуг, пов'язаних з придбанням, наладкою, монтажем і тому подібне об'єктів необоротних активів
Сплачені транспортні і інші послуги, пов'язані з придбанням, наладкою, монтажем і тому подібне об'єктів необоротних активів
Сплачена вартість отриманих об'єктів основних засобів
Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів
Спорудження (створення) необоротних активів господарськім способом
Списані матеріали, що комплектують і тому подібне для спорудженням об'єктів необоротних активів 15 *
   
Відображені витрати на оплату праці виробничого персоналу, зайнятого спорудженням об'єктів необоротних активів 15 *
* В даному випадку «транзитний» рахунок 84 «Витрати операційної діяльності» не використовується, оскільки після введення в експлуатацію і подальшої амортизації дані витрати будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності (у дебет рахунку 84) у вигляді суми нарахованої амортизації
Відображено нарахування внесків на соціальні заходи на фонд оплати праці виробничого персоналу, зайнятого спорудженням об'єктів необоротних активів 15 *
Відображена вартість проектних і будівельно-монтажних робіт, виконаних сторонніми організаціями у складі капітальних інвестицій 15 *
Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості проектних і будіве- льно-монтажних робіт
Сплачені виконані проектні і будівельно-монтажні роботи
Відображено нарахування амортизації необоротних активів, використовуваних при споруді (зведенні) об'єктів необоротних активів 15 *
Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів
* В даному випадку «транзитний» рахунок 84 «Витрати операційної діяльності» не використовується, оскільки після введення в експлуатацію і подальшої амортизації дані витрати будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності (у дебет рахунку 84) у вигляді суми нарахованої амортизації
Безвідплатне отримання необоротних активів
Зараховані до складу необоротних активів безоплатно отримані необоротні активи за справедливою вартістю
Нарахований знос (амортизація) по безоплатно отриманих об'єктах необоротних активів
15 (23,79) *
Одночасно з нарахуванням амортизації відображений дохід від безоплатно отриманих необоротних активів в сумі такої амортизації
* Залежно від цільового призначення необоротних активів
Інші операції з надходженню необоротних активів
Отримані від учасників як внесок до статутного капіталу об'єкти необоротних активів за вартістю, оголошеною в засновницьких документах
Відображений перевод оборотних активів до складу необоротних активів:
— готової продукції, товарів
— незавершеного виробництва
Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів
Витрати на поліпшення і утримання необоротних активів
Відображені витрати на ремонт, внаслідок якого планується відновити первинний ресурс об 'єкту необоротних активів
Господарським способом:
— на вартість використаних запасних частин, МШП та ін.
  — на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів  
— на суму відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів
— на суму нарахованої амортизації необоротних активів, використовуваних при ремонті об'єкту необоротних активів
— на суму інших витрат, пов'язаних із здійсненням ремонту об'єкту необоротних активів (наприклад, на вартість робіт і послуг сторонніх організацій)
з одночасним списанням на витрати звітного періоду при використанні об'єкту необоротних активів для:
— виробництва продукції (робіт, послуг), загальновиробничих цілей
— адміністративних, збутових і інших операційних цілей
Підрядним способом:
Відображені витрати на ремонт об'єкту необоротних активів, виконаний сторонньою організацією
з одночасним списанням на витрати звітного періоду при використанні об'єкту необоротних активів для:
— виробництва продукції (робіт, послуг), загальновиробничих цілей
— адміністративних, збутових і інших операційних цілей
Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості ремонтних робіт, виконаний сторонньою організацією
Сплачена вартість ремонту об'єкту необоротних активів, виконаного сторонньою організацією
Відображені витрати на модернізацію і інші види поліпшення об'єкту необоротних активів, в результаті здійснення яких поліпшуються функціональні характеристики об'єкту сприяючі зростанню економічних вигод від його використання
Господарським способом:
  — на вартість використаних запасних частин, МШП та ін. 15 * 20, 26
  — на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів  
  — на суму відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів  
  — на суму нарахованої амортизації необоротних активів, використовуваних при ремонті об'єкту необоротних активів  
  — на суму інших витрат, пов'язаних із здійсненням ремонту об'єкту необоротних активів (наприклад, на вартість робіт і послуг сторонніх організацій)  
  із списанням витрат після завершення реконструкції, модер-нізації і інших видів поліпшення об'єкту необоротних активів на збільшення первинної вартості такого об'єкту
Підрядним способом:
  Відображені витрати на реконструкцію, модернізацію, добудівлю, дообладнання об'єктів необоротних активів 15 *
* В даному випадку «транзитний» рахунок 84 «Витрати операційної діяльності» не використовується, оскільки після введення в експлуатацію і подальшої амортизації дані витрати будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності (у дебет рахунку 84) у вигляді суми нарахованої амортизації
  Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості робіт по реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанню об'єктів необоротних активів
Сплачені роботи по реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанню об'єктів основних засобів, виконані сторонніми організаціями
Списані витрати після завершення реконструкції, модернізації і інших видів поліпшення основних засобів на збільшення первинної вартості об'єкту
Вибуття необоротних активів
Реалізація необоротних активів
Відвантажені (передані) необоротні активи і відображений дохід від їх реалізації
Відображені податкові зобов'язання по ПДВ у складі вартості відвантажених (переданих) необоротних активів
Списана сума зносу реалізованих необоротних активів
Списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів
Списані доходи і витрати від реалізації необоротних активів
Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при продажі раніше дооціненого об'єкту необоротних активів
Отримані грошові кошти за реалізовані необоротні активи
Ліквідація необоротних активів
Списаний знос ліквідованих необоротних активів
Списана залишкова вартість ліквідованих необоротних активів
Відображені витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів 66, 64
20 і ін.
Відображені доходи від ліквідації необоротних активів в частині вартості оприбуткованих придатних до використання виробничих запасів
Відображена сума податкових зобов'язань по ПДВ при здійсненні ліквідації за самостійним рішенням платника податків виходячи із звичайної ціни (для основних засобів гр. 1 — виходячи із звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)*
* Для платників ПДВ. Податкові зобов'язання з ПДВ виникають тільки при ліквідації основних засобів
Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при ліквідації раніше дооціненого об'єкту необоротних активів
Безвідплатна передача необоротних активів
Списаний знос переданих необоротних активів
Списана залишкова вартість переданих необоротних активів
Відображена сума податкових зобов'язань по ПДВ виходячи із звичайної ціни (для основних засобів гр.1 — виходячи із звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)**
** Для платників ПДВ. Податкові зобов'язання з ПДВ виникають тільки при безвідплатній передачі основних засобів
Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при безвідплатній передачі раніше дооціненого об'єкту необоротних активів
Внесок до статутного капіталу іншого підприємства
Списана залишкова вартість необоротних активів, переданих як внесок до статутного капіталу іншого підприємства
Списана сума нарахованого зносу (накопиченої амортизації) по переданих як внесок необоротних активах
Відображена різниця між залишковою вартістю переданих необоротних активів і справедливою вартістю інвестицій:
— позитивна
— негативна
Переоцінка необоротних активів
Дооцінка необоротних активів
Відображено збільшення первинної вартості об'єкту основних засобів:
— у частині збільшення залишкової вартості об'єкту необорот-них активів з одночасним збільшенням додаткового капіталу
— у частині збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації)
Дооцінка раніше знижених в ціні необоротних активів
Відображено збільшення первинної вартості об'єкту необоротних активів:
— у частині збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації)
  — у частині збільшення залишкової вартості:    
  а) з одночасним збільшенням доходу на суму попереднього зниження ціни, раніше включеного до складу витрат  
  б) з одночасним збільшенням додаткового капіталу  
Списана сума доходу на фінансовий результат
Уцінка необоротних активів
Відображено зменшення вартості об'єкту необоротних активів:
  — у частині зниження нарахованого зносу (накопиченій амортизації)
  — у частині зниження залишкової вартості об'єкту з одночасним списанням до складу витрат
Списані витрати в сумі зниження ціни на фінансовий результат
Подальше зниження вартості раніше дооцінених необоротних активів
Відображено зменшення додаткового капіталу на суму раніше проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкту необоротних активів
Відображена сума зниження зносу (накопиченій амортизації) об'єкту необоротних активів
Відображена у складі витрат різниця між сумою подальшого зниження ціни і попередньої дооцінки залишкової вартості необоротних активів
Списані витрати в сумі зниження ціни на фінансовий результат
Переоцінка об'єктів необоротних активів з нульовою залишковою вартістю
Відображена дооцінка об'єкту необоротних активів(зміна суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації) не проводиться)
Зменшення корисності необоротних активів
Відображені втрати корисності об'єкту необоротних активів шляхом збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації) з одночасним збільшенням витрат
Списані витрати на фінансовий результат
Зменшення корисності раніше дооцінених необоротних активів
Відображені втрати корисності об'єкту необоротних активів шляхом збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації):
  — у частині зменшення суми додаткового капіталу
  — у частині віднесення на витрати  
Списані витрати на фінансовий результат
Відновлення корисності необоротних активів
Відображено відновлення корисності об'єкту необоротних активів в межах суми донарахованого зносу (до накопиченої амортизації) при попередньому зменшенні корисності з одночасним визнанням доходу
Списана сума доходу на фінансовий результат
Відновлення корисності раніше переоцінених необоротних активів
Відображено відновлення корисності об'єкту необоротних активів шляхом зменшення нарахованого зносу (накопиченій амортизації):
  — в межах суми попереднього зменшення корисності і знижень ціни з одночасним визнанням доходу
  — у частині відновлення суми додаткового капіталу  
Списана сума доходу на фінансовий результат

  

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема: Визначення середньооблікової чисельності працюючих на підприємствах малого бізнесу. | Тема: Кореспонденція рахунків з обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів за спрощеним планом рахунків бухгалтерського обліку

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 298; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.035 сек.