Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІІ. Загальні принципи консолідації фінансової звітності


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Порядок складання консолідованої фінансової звітності визначений НП(С)БО 2 „Консолідована фінансова звітність”. Його норми застосовуються групами підприємств, що складаються з материнського (холдингового) і дочірнього підприємств. Звітність подає материнське підприємство, яке здійснює контроль над дочірніми підприємствами. Під контролем розуміється вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.

Більш конкретно поняття контролю визначене міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 27 “Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства”. Згідно із МСБО 27 контроль визнається існуючим у наступних випадках:

- материнське підприємство прямо чи побічно володіє більш ніж 50 % голосів дочірнього підприємства, за винятком випадків, коли чітко можна продемонструвати, що таке володіння не встановлює контроль;

- материнському підприємству належить 50 % чи менше 50 % голосів, однак якщо існує: право на більш ніж половину голосів згідно із угодою з іншими інвесторами; право керувати фінансовою та операційною політикою підприємства згідно зі статутом або угодою; право призначати чи звільняти більшість членів ради директорів або еквівалентного керуючого органу; право віддавати більшість голосів на зборах ради директорів або еквівалентного керуючого органу.

Материнське підприємство, яке є дочірнім підприємством іншого підприємства, не подає консолідовану фінансову звітність за наявності однієї з таких умов:

- якщо воно повністю належить іншому підприємству (100 % корпоративних прав материнського підприємства належать іншому підприємству);

- згоди власників частки меншості.

Показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо:

• контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно було придбане й утримується лише з метою його наступного продажу протягом короткострокового періоду;

• дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти материнському підприємству. Активи таких дочірніх підприємств відображаються як фінансові інвестиції відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.Тобто, материнське підприємство, яке має навіть стовідсоткову участь у статутному капіталі дочірнього підприємства не складає консолідовану фінансову, якщо воно по суті не здійснює контролю за його діяльністю. У цьому випадку діє принцип превалювання сутності над формою і інвестиції в дочірнє підприємство відображаються за методом участі в капіталі..

Консолідована фінансова звітність подається у строки: квартальна – через 45 днів після закінчення звітного кварталу; річна – до 15 квітня наступного за звітним року.

Підприємства, звітність яких консолідується, повинні застосовувати єдину облікову політику для подібних операцій. Якщо застосування єдиної облікової політики не можливо, про це повідомляється у примітках до фінансової звітності.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
І. Об’єднання підприємств та їх звітність | ІІІ. Методика складання консолідованої фінансової звітності

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 334; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Загальні положення.
 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 4. Андрагогічні принципи навчання.
 5. Аудиторська оцінка подій, що відбуваються після дати складання фінансової звітності підприємства
 6. Бюджетна система як перша ланка фінансової системи України
 7. Види і показники собівартості. Собівартість продукції та принципи її формування.
 8. Визаначення загартування. Принципи загартування
 9. Використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства
 10. Водневий електрод. Будова, принципи роботи, призначення
 11. Гарантії законності - це засоби й умови, за допомогою яких держава забезпечує повне і послідовне здійснення її вимог. Розрізняють загальні і спеціальні гарантії.
 12. Гельсінкський процес. Підписання Заключного акта НБСЄ. Основні принципи Гельсінкського акта та його історичне значення.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.