Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Читайте также:
 1. Бюджетування та фінансовий контроль
 2. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва
 3. Закон Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19.10.2000 г. №2063-III
 4. Засади правового регулювання підприємництва в Україні
 5. Зоны малого и среднего бизнеса
 6. Консалтинг для предприятий малого бизнеса, их руководителей осуществляется с учетом личностных характеристик руководителя
 7. Матеріальний, фінансовий та інформаційний потоки
 8. Основні функції підприємництва
 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
 10. Особенности функционирования БУИС на предприятиях малого
 11. Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса
 12. Поняття підприємництва.

8.1. Склад та порядок подання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

8.2. Особливості складання Балансу за формою № 1-м.

8.3. Особливості складання звіту про фінансові результати за формою № 2-м.

 

І. Склад та порядок подання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

У відповідності до П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається:

- суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства;

- представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;

Згідно ЦКУ до суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб) відносяться суб’єкти господарювання, у яких:

- середня чисельність працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб;

- річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро (за середньорічним курсом НБУ).

До суб’єктів мікропідприємництва відносять суб’єктів, в яких середня чисельність працівників не перевищує 10 осіб, а річний дохід – 2 млн. євро.

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається суб'єктами малого підприємництва:

- юридичними особами, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат. (пункт 154.6 ПКУ визначає перелік платників податку на прибуток, які можуть застосовувати ставку 0 відсотків);

- юридичними особами – платниками єдиного податку, що відповідають критеріям, визначеним пп. 4 п. 291.4 ПКУ (платники єдиного податку 4-ї групи).

Новостворені підприємства та підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають цим критеріям, застосовують дане Положення (стандарт) у поточному (звітному) році. Якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки відповідності перерахованим критеріям то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно у повній формі.

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництвата Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складаються з Балансу (форма №1-м та форма №1-мс відповідно) і Звіту про фінансові результати (форма №2-м та форма №2-мс відповідно).

Норми П(С)БО 25 не застосовуються підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ.

ІІІ. Особливості складання Балансу за формою № 1-м.

Актив і пасив балансу за формою 1-м складаються з таких самих розділів як і повний баланс, відмінність полягає у зменшенні кількості статей у скороченому балансі за рахунок об’єднання деяких статей повного балансу.



Дані за статтями наводяться на початок та кінець звітного року.

Перший розділ активу балансу має назву необоротні активи.

У статті “Незавершене будівництво” відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб’єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів. У статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках).

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу.

У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі фінансові інші інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

У статті “Інші необоротні активи” наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу “Необоротні активи”.

У другому розділі активу балансу відображається наявність оборотних активів.

У статті “Виробничі запаси” відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу, дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

У статті “Готова продукція” відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами до говорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, сума якого наводиться у дужках.

У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів. Показники цієї статті наводяться за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

У статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів.

У статті “Інші оборотні активи” наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу “Оборотні активи”. У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку “Податкові зобов’язання” рахунку 64 “Розрахунки з бюджетом”.

У розділі 3 “Витрати майбутніх періодів” відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У першому розділі пасиву балансу наводяться дані про власний капітал підприємства.

У статті “Статутний капітал” наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

У статті “Додатковий капітал” відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій. Внески засновників підприємства понад статутний капітал включаються до цієї статті.

У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті “Неоплачений капітал” відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

У складі забезпечень наступних витрат і цільового фінансування відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

У статтях розділу “Довгострокові зобов’язання” наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов’язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями.

У статті “Короткострокові кредити банків” відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов’язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

У статті “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” наводяться суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом” відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування” відображається сума заборгованості за на обов’язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці” відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість підприємству працівників за операціями з оплати праці наводиться у статті “Інша поточна дебіторська заборгованість”.

У статті “Інші поточні зобов’язання” відображаються суми зобов’язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання”, зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам, сальдо субрахунку “Податковий кредит” рахунку 64 “Розрахунки за податками” і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Актив та пасив балансу за формою 1-мс відрізняються від форми 1-м тим, що в них виключено розділи Витрати майбутніх періодів та Доходи майбутніх періодів, а також суттєво укрупнені статті балансу.

 

ІV. Особливості складання звіту про фінансові результати за формою № 2-м.

Звіт про фінансові результати за формою 2-м принципово відрізняється від повного звіту.

Чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між фінансовим результатом до оподаткування та податком на прибуток. В свою чергу фінансовий результат до оподаткування визначається як різниця між чистими доходами та витратами.

Доходи у звіті формуються за статтями:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші операційні доходи;

- інші доходи;

Витрати малого підприємства у звітності формуються за статтями:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

- Інші операційні витрати;

- Інші витрати.

У статті “Інші операційні витрати” наводяться:

- собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій);

- відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів;

- втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць;

- визнані економічні санкції;

- відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат;

- інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

У статті “Інші витрати” відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але непов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Принцип побудови звіту про фінансові результати за формою 2-мс відповідає формі 2-м, але так само укрупнено деякі статті. Крім того, додатково введено статтю "Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування", де відображається різниця між витратами і доходами, які не визнаються витратами або доходами Податковим кодексом України та не відображені у складі витрат і доходів в інших статтях.

Суб’єкти малого підприємництва не повинні розкривати інформацію щодо сукупного доходу

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 953; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.3.207
Генерация страницы за: 0.015 сек.