Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Метод порівняння

Зміст та особливості застосування методів економічного аналізу

 

В економічному аналізі використовуються різноманітні методи дослідження, що обумовлює необхідність їх науково обґрунтованої класифікації. В теорії економічного аналізу поширені різні підходи до класифікації методів аналізу. Один з них передбачає розподіл методів економічного аналізу на:

Неформалізовані методи аналізу засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні. До них відносять: експертні оцінки, сценарії, психологічні, морфологічні методи тощо. При використанні цих методів можливий певний суб’єктивізм, оскільки вони в значній мірі базуються на особистому досвіді, інтуїції та знаннях аналітика. Тому їх застосування в аналітичній практиці досить обмежене.

До формалізованих методів відносять методи, в основу яких покладені достатньо визначені формалізовані аналітичні залежності. Відомі десятки таких методів, які виходячи із змісту можна також підрозділити на наступні групи:

- класичні методи економічного аналізу (балансовий метод, ланцюгові підстановки, абсолютних різниць, диференціювання, логарифмування, інтегральний метод тощо);

- традиційні методи економічної статистики (середні і відносні величини, групування, графічний, індексний);

- економетричні методи (матричні методи, методи теорії виробничих функцій, міжгалузевого балансу);

- методи економічної кібернетики та оптимального програмування (лінійне та динамічне програмування, методи системного аналізу);

- методи дослідження операцій та теорії прийняття рішень (теорія ігор, теорія масового обслуговування, теорія графів тощо).

Спосіб порівняння – це один з основних прийомів економічного аналізу, що дозволяє оцінити економічні явища чи процеси шляхом зіставлення його з іншими явищами чи процесами. Як базу для порівняння використовують:

§ планові значення (показники);

§ нормативні показники;

§ показники минулих років;

§ показники роботи за квартал, місяць, рік;

§ аналогічні показники середнього в галузі підприємства;

§ аналогічні показники передового в галузі підприємства;

§ відповідні показники закордонних підприємств;

§ паралельні та динамічні ряди взаємопов’язаних показників

Виділяють декілька видів порівняльного аналізу:

- горизонтальний, що полягає у побудові рядів динаміки аналізованого показника з метою визначення тенденцій та напрямів розвитку економічних явищ і процесів;

- вертикальний, що базується на поділі економічних явищ на складові елементи з метою вивчення їхньої внутрішньої структури.

- трендовий, базою якого є розрахунок показників темпів росту і приросту досліджуваного явища чи процесу з метою дослідження його динаміки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визначення методу і методики економічного аналізу | Метод відносних і середніх величин

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 979; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.