Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інформаційна база аналізу ефективності використання трудових ресурсів


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу використання трудових ресурсів

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

 

 

- Успішне функціонування економіки підприємства залежить від рівня його забезпеченості економічними або виробничими ресурсами. Праця поряд із засобами та предметами праці є необхідним елементом виробництва.

Рівень забезпеченості підприємства робочою силою і її раціональне використання значною мірою визначає організаційно-технічний рівень виробництва, відіграє провідну роль у розв’язанні науково-технічний, організаційних і економічних завдань щодо досягнення поставлених результатів господарювання. Від ефективності використання трудових ресурсів у процесі виробництва багато в чому залежать показники обсягу виробництва продукції, її собівартість, якість тощо. Основні завдання, об’єкти та етапи аналізу трудових ресурсів наведено на рис.

Група Джерела інформації
Первинні документи Розрахунково-платіжні відомості, виписки банку, ВКО, маршрутні листи, накази по підприємству про прийняття на роботу та про звільнення, листки з обліку кадрів, особові картки працівників, табелі обліку використання робочого часу, наряди на відрядні роботи, рапорти про виробіток, відомості обліку депонованої заробітної плати, особові картки, розпорядження про відпустки, табелі обліку використання робочого часу, платіжно-розрахункові відомості, наряди тощо
Дані бухгалтерського обліку Дані рахунку 23 „Виробництво”, 91 „Загально виробничі витрати”, 92 „Адміністративні витрати”, 93 „Витрати на збут”, 94 „Інші витрати операційної діяльності” у частині сум нарахованої заробітної плати та відрахувань, 471 „Забезпечення виплат відпусток”, 472 „Додаткове пенсійне забезпечення”, 65 „Розрахунки за страхуванням”, 66 „Розрахунки з оплати праці”, 64 „Розрахунки за податками та платежами” в частині обов’язкових утримань із заробітної плати, 81 „Витрати на оплату праці”, 82 „Відрахування на соціальні заходи”
Облікові регістри Журнал 5, 5А
Фінансова звітність Ф. № 1 „Баланс”, ф. № 2 „Звіт про фінансові результати”
Статистична звітність Ф. № 1-ПВ „Звіт з праці”, Ф. № 3-ПВ „Звіт про використання робочого часу”, Ф. №6-ПВ „Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання”, Ф. № 3-ПН „Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) на потребу в працівниках”, Ф. № 1-ПВ (умови праці) „Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці”, Ф. № ПВ (заборгованість) „Звіт про стан заборгованості з виплати заробітної плати”, Ф. № 7-ТНВ „Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки”
Інші джерела Протоколи виробничих нарад, штатний розклад, оперативна звітність цехів, відділів, служб підприємства, матеріали хронометражу та фотографій робочого дня, попередні результати аналогічний досліджень

  

 1. Методика аналізу ефективності використання трудових ресурсів

 

Аналіз чисельності працівників підприємства проводиться за трьома показниками:

- списковий склад працівників – показник чисельності працівників на певну дату звітного періоду (як правило, на підприємствах перше і останнє число місяця). До спискового складу включаються: працівники, що не працювали з причин простою; прийняті на роботу з випробувальним терміном або на неповний робочий день; ті, що знаходяться у відрядженнях; ті, що працюють за вахтовим методом, виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру; працівники, прийняті для заміщення посад під час хвороби; студенти в період практики тощо;

- середньоспискова чисельність штатних працівників – показник, який застосовується для визначення чисельності працівників суб’єкта підприємницької діяльності та ведення спостереження за змінами, які відбуваються на підприємстві у використанні робочої сили. При цьому кожний працівник враховується тільки один раз за місцем основної роботи незалежно від строку договору та терміну робочого дня;

- середньоспискова чисельність усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості – використовується для визначення середнього рівня доходів працівників. При його обчисленні поряд зі штатними працівниками, які включаються у списковий склад підприємства, враховують працівників – сумісників, які працюють одночасно на інших підприємствах.

Працівники підприємства за характером участі в виробничому процесі розподіляються на працівників основної діяльності, які зайняті безпосередньо виготовленням продукції, та невиробничий персонал, який зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах. До працівників основної діяльності відносяться наступні категорії працівників: робітники, учні, інженерно-технічні працівники, молодший обслуговуючий персонал і персонал охорони.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції | Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1477; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері використання й охорони природних ресурсів
 2. Активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
 3. Акції з використанням баз даних
 4. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 5. Аналіз використання машино-тракторного парку.
 6. Аналіз використання палива та енергії
 7. Аналіз використання технологічного обладнання
 8. Аналіз використання транспортних засобів.
 9. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 10. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 11. Аналіз продуктивності за допомогою теорії планування в реальному часі й аналізу послідовності подій
 12. Аналіз та оцінка маркетингових можливостей підприємства. Використання матриці Ансоффа.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.