Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 2. Теоретичні вчення про девіантну поведінку: історична ретроспектива

Тема 1. Вступ. Теоретичні основи і класифікація девіантної поведінки

Модуль 1. 4 год.

Основна мета, задачі, об’єкт, предмет і зміст навчального курсу «Соціологія девіантної поведінки».

Висвітлення та характеристика основних наукових теорій девіації. Поняття, класифікація і типи девіантної поведінки. Причини девіацій. Девіант. Структура девіантої поведінки. Критерії «поведінки, що відхиляється від норми». Соціальні відхилення від поведінкової норми. Рівень коефіцієнту відхилення. Структура відхилення. Девіантна субкультура.

Соціальна норма. Формальні й неформальні соціальні норми. Критерії соціальних норм. Форми і зміст соціальних норм. Соціальний контроль: внутрішній і зовнішній; типи. Цінності та переконання. Потреби і інтереси. Вимоги і очікування. Типи соціальних норм. Класифікація соціальних норм. Регламентаційні чинники соціальних норм. Регулятивна функція соціальних норм у суспільстві. Поведінкова ситуація.

Аналіз девіантної особистості.

Проблема аномальності душі та гріховного тіла в античності та середньовіччі. Негативні якості особистості (Платон). Сфера людських стосунків та поведінка індивіда як розумної істоти у Аристотеля.

Ідея єдності людства спільністю його походження Августина Блаженного («Град Божий»). Гріховність негативних людських вчинків.

Мислителі Відродження про джерела гріховної поведінки особистості. (Т. Мор, Н. Макіавеллі, М. Монтель).

Девіантна особистість як наслідок соціальних негараздів. «Природна» концепція Ф. Бекона. Поведінка та вчинки людей у залежності від їх думок (Т. Гоббс). Дж. Локк про девіантну поведінку. Неброчесна (девіантна) поведінка за Р. Декартом. Французькі матеріалісти про природу соціальних відхилень у поведінці людини. Проблеми девіантності в німецькій класичній філософії (моральність І. Канта). Девіантна поведінка як свідоме порушення чужого права (Гегель). Матеріалістична теорія К. Маркса. Біологічний функціоналізм П. Берґе.

Проблема девіантності особистості у вченнях ХХ ст. Психоаналітичні теорія (З. Фройд, К. Юнг, Е. Фромм, А. Адлер). Диспозиціональні погляди Г. Олпорта. Біхевіоризм (Б. Скіннер). Екзистенціалізм. Домінування, владарювання та принцип територіальності у Е. Уілсона. Біологічний функціоналізм П’єр Ван ден Берге. Соціологія злочинності І.П. Рущенко. Теорія девіацій Я.І. Гілинського.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тематика лекційного курсу | ВІЛ/СНІД – соціальна хвороба

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 339; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.