Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 4. Проституція як негативне соціальне явище


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Використана література

Питання до роздумів

Питання для самоконтролю

7. Історичний аспект пияцтва та алкоголізму.

8. Види алкоголізму: характеристика.

9. Молодіжне пияцтво та його наслідки.

10. Соціальні проблеми алкоголізму та шляхи їх подолання.

 

1. Що повинна зробити держава для попередження алкоголізму серед молоді?:

- посилити відповідальність торгівельних працівників за продаж спиртових напоїв неповнолітнім;

- підняти рівень профілактичної роботи націленої на боротьбу з алкоголізмом та пияцтвом;

- обмежити випуск горілчаних напоїв.

 

1. Авдонина Т.И. Формирование трезвого образа жизни учащихся ПТУ средствами культурно-просветительской работи // Дис… канд. пед. наук – Челябинск, 1991.

2. Братусь Б.С., Сидоров П.И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

3. Виговський Д.Л. Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх // Автореф. кан. дис…на здобуття наукового ступеня канд. юридичних наук: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – К., 2006. – 19 с.

4. Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции и других отклонений. – СПб, 2004. – 520 с.

5. Довгополюк В.О. Соціальна девіантність у молодіжному середовищі: передумови, різновиди та регулятиви / Автореф. дис… канд. філософських наук: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Одеса. 2004. – 21 с.

6. Жулинський Н. Хто вони, неповнолітні? // Голос України. – 1995. – 26 січня.

7. Камбур А.В. Соціальна адаптація особистості в суспільстві перехідного типу: зміна ціннісних пріоритетів / Автореф. дис… на здобуття наукового ступеня канд. соціологічних наук: 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Запоріжжя, 2007. – 12 с.

8. Кісельов А.Ф., Хотіна С.Г., Рима П.І., Іванов М.Г. Наркологічна служба Миколаївської області (1950-2008 рр). – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2008. – 170 с.9. Козляковський П.А., Козляковський А.П. Соціологія. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Миколаїв: Вид-во «Дизайн і поліграфія», 2007. – 656 с.

10. Криминология: Учебник / Под ред В.Н. Кудрявцева и В.Е. Еминова. – 2-е изд. – М.: Юрист, 1999. –

11. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін.). – Вид. 4-те, переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, В.А. Климента. – Атіка, 2008. – 376 с.

12. Макаренко Є.М. Навчальна програма дисципліни «Соціологія девіантної поведінки» (для бакалаврів, спеціалістів).–К.: МАУП, 2005. – 11 с.

13. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: Навч. посібник.– К.: Либідь, 2006. – 328 с.

14. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и групами девиантного поведения: Учебное пособие / Отв. ред. П.Д. Павленко. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 185 с.

15. Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків / Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. соціологічних наук: 22.00.06 – соціологія культури, науки, освіти. – К., 1999. – 23 с.

16. Похлёбкин В.В. История водки, М.: Интер – Версо, 1991. – 288 с.

17. Рущенко І.П. Соціологія злочинності // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук: 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини. – Харків, 2001. – 35 с.

18. Рязанцев В.А. Социально-психологические и медицинские проблемы пьянства и алкоголизма.– 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Здоровья, 1991.– 218с.

19. Социологический энциклопедический словарь (на русском, английском, немецком, французском и чешском языках). Редактор-координатор – академик Российской академиии наук Г.В. Осипов. Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА * М). – М., 2000. – 488 с.

20. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 416 с.

21. Сочинения Платона. //СПб. –1841. –Ч.1.- С.103

22. Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Алкоголь и наркотики как фактор демографического кризиса. – Социологические исследования. – 2006. – №7. – С. 104-112.

26. http://revolution.allbest.ru/law/00030490_0.html

28. http://www.bezpekagromad.org.ua/ua/left/start/model/levels/

29. http://www.sociolab.osvita.com.ua/ukr/articles/alkohol_ua_01_2008/

30. http://www.socio lab.osvita.com.ua/ukr/articles/alkohol_ua_01_2008/

32. http://www.kharkivoda.gov.ua/show.php?page=1693

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціальні проблеми алкоголізму | Історія проституції

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 279; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.