Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклад-зразок вирішення завдання з контрольної роботи

Читайте также:
 1. Internet-крамниця – це своєрідна Web-вітрина, фор­ма роботи фірми в Internet, дієвої презентації власного бізнесу в глобальній мережі.
 2. Аварійно-рятувальної і іншої невідкладні роботи при ліквідації НС
 3. Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної роботи
 4. Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.
 5. Алгоритм пошуку роботи.
 6. Аналіз виконання завдання
 7. Аналіз і перевірка домашньої роботи
 8. Арматурні роботи.
 9. Безпека життєдіяльності людини — найважливіше завдання людської цивілізації
 10. Бойове завдання та бойовий порядок механізованого взводу у наступі
 11. Бойове завдання та бойовий порядок мотопіхотного відділення в обороні
 12. Будівельні роботи, їх визначення і класифікація.

Додаток А

Варіант - гіпотетичний

1 Теоретичне завдання

1.1 Товарний асортимент і його показники

1.2 Тестування інноваційного продукту

2 Практичне завдання

2.1 Завдання №1

2.2 Завдання №2

2.1 Товарний асортимент і його показники

Рівень різноманітності продукції, яка виробляється окремими підприємствами, визначається за допомогою показників її номенклатури і асортименту.

Товарна номенклатура - це систематизований перелік всіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, пропонованих виробником для реалізації. Основними показниками номенклатури продукції окремого підприємства є широта, насиченість, глибина і гармонійність (сумісність).

Показник широти дає кількісну оцінку різноманітності продукції фірми. Він показує, скільки окремих (за призначенням або за іншими властивостями ) видів продукції проводить підприємство.

Насиченість номенклатури дає можливість визначити загальну кількість товарів, з яких вона складається.

Кількість пропозицій за кожним з окремих видів продукції характеризує глибину номенклатури продукції підприємства.

Ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп за призначенням, технологією виготовлення, організацією обороту оцінюється за допомогою показника гармонійності.

Основні показники номенклатури дають кількісну оцінку можливостей підприємства адаптуватися до чинників ринку, що змінюються і не контролюються. Якісну оцінку товарної пропозиції можна отримати за допомогою вивчення асортименту продукції підприємства. Між товарною номенклатурою і асортиментом має місце зв'язок цілого і часткового.

Глибокий асортимент створює умови для задоволення потреб покупців різних сегментів щодо одного товару, а також для інтенсивнішого використання торгових приміщень, проведення ефективної цінової політики. Все це сприяє підвищенню конкурентоспроможності товару і додатковій прибутковості. Прагнення до вичерпного асортименту значно збільшує витрати на створення і підтримку необхідних запасів, породжує конкуренцію в середовищі окремих асортиментних груп товарів із-за їх схожості.

Головні чинники породжують зміни в асортиментній політиці фірм. До них відносяться:

- власні науково - дослідні і дослідно - конструкторські розробки фірм;

- зміни в товарному асортименті конкурентів;

- необхідність збільшення збуту;

- наявність виробничих потужностей, що не використовуються;

- необхідність використання побічних продуктів виробництва.

Для оцінки і управління товарним асортиментом використовуються показники структури, основного і додаткового, обмеженого і розширеного асортиментів.

Під структурою асортименту розуміють кількість однотипних видів виробів. Основний асортимент — головна складова, яка дає фірмі переважаючу частину прибулі. Додатковий асортимент доповнює основний у формі нетрадиційних послуг, які надаються підприємством. З розширенням асортименту пов'язано виробництво додаткових видів продукції, товарів і груп товарів.Розширений асортимент — це спосіб розширення можливостей збуту за рахунок індивідуальних, особливих товарів, які задовольняють унікальні бажання споживачів. Обмеження асортименту здійснюється із-за скрутних виробничих і фінансових можливостей, що виникають унаслідок падіння попиту і кон'юнктури. В цьому випадку удаються до звуження асортименту і концентрації зусиль на виробництві найбільш конкурентноздатних товарів.

Головним індикатором ефективності складових асортименту вважають показники збуту. Вони можуть вказати на ті продукти, які слід виключити з виробничої програми. З цією метою застосовують спеціальний аналіз, варіантом якого є так званий АВС - аналіз. Продукцію підрозділяють на три класи за одним з трьох критеріїв: збут, прибуток, відшкодування витрат. У категорію «А» відносять частину асортименту, з якою пов'язує великий (до 50 %) внесок в загальний збут; у категорію «В» - продукцію з внеском в загальний об'єм продажу до 25 %, а в категорію «С» - від 25 % і нижче.

1.2 Тестування інноваційного продукту

Виробникам необхідно передбачати можливі зміни в діях конкурентів і поведінці споживачів, тобто відчувати «веління часу». Істотний вплив робить тестування продукту. Найбільшого розповсюдження придбали такі маркетингові дії щодо продуктів харчування, косметичних виробів, предметів догляду за приміщенням. Тестування можливе як вже наявних продуктів, так і нових (модифікованих) товарів.

У першому випадку тестування проводиться з метою визначення відношення споживачів до товарів, які знаходяться у продажу. З'ясовується ступінь задоволення покупців тим або іншим продуктом, їх відношення до послуг конкурентів.

Розробляючи нові продукти або модифікуючи старі, підприємство прагне з'ясувати, які саме позитивні якості вбачають споживачі тій або іншій моделі (або її варіанту), причини задоволення або несхвалення, думки щодо цін і доступності використання.

Тестування дає можливість з'ясувати, як продукт оцінюється порівняно з конкуруючими товарами-аналогами. Попереднє тестування дозволяє ухвалити рішення з модифікації вже освоєного виробництвом продукту або переходу на виробництво нового товару.

Головні ринкові характеристики товару є заданими, але не єдиними для визначення конкурентоспроможності фірми-продуцента. Найчастіше, визначаючи конкурентоспроможність фірми, приймають до уваги контрольовану нею частку ринку і перспективи її утримання, відповідність властивостей продукції потребам споживачів, абсолютний прибуток на одиницю продукції, прибуток у відсотках до витрат виробництва, якість розподільної мережі і придатність для ринку програми просування товару порівняно з конкурентами.

 

2 Практичне завдання

 

2.1 Задача №1

Задача №1:«Розробка техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту фірми для отримання кредиту в комерційному банку»

Фірма «Оптіма» припускає вийти на новий продуктовий ринок і здійснити ринкову інновацію. З цією метою фірмі «Оптіма» потрібно отримати банківський кредит під заданий відсоток річних для закупівлі певного виду продукції.

Транспортуючи куплену продукцію в інший регіон країни, фірма має можливість продати її за ціною, що влаштовує організацію.

Кредит в банку береться під обумовлені тимчасові рамки. Без застави такий кредит можна отримати тільки при послугах страхової компанії під 12% від суми кредиту плюс відсотки за заставний кредит.

Таблиця А.1

Варіанти вхідних даних для розрахунків гіпотетичного варіанту

№ варіанту Продукти
цукор (1), мука (2), ліс (8), спирт (10)

 

Таблиця А.2

Дані техніко-економічного обґрунтування для отримання кредиту та розрахунок

Інноваційні продукти підприємства
ІННОВАЦІЙНИЙ ТОВАР цукор мука ліс спирт
Одиниця вимірювання, натуральні одиниці тонна тонна метр куб. літр
Ціна за одиницю, грн. 4,5
Кількість одиниць вимірювання
Ціна всієї партії
КРЕДИТ 527443,8 1902619,66 2465332,1
Відсотки по кредиту, % річних
Термін кредиту, місяців
Страховка кредиту % від суми кредиту
Страховка кредиту, грн. 27437,8 152601,456 215325,59 624,53
Необхідна сума кредиту % 9,75 9,00 6,33 26,00
Необхідна сума кредиту, грн. 1907518,2 2392506,5 5677,5
Відсотки по кредиту за кожен місяць, грн. 3,25 2,25 1,58 4,33
НАКЛАДНІ ВИТРАТИ 18,2 6,5 7,5
Непередбачені витрати, тисяч грн. 1,5 2,7 2,5
Транспортні витрати, тисяч грн. 4,5 6,2 3,8
РОЗРАХУНОК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ І ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗАСОБІВ        
Ціна реалізації за одиницю продукції, грн.
Ціна реалізації за всю партію, грн.
Повернення кредиту з відсотками, грн. 554881,6 2055221,112 2680657,67 5756,55
Прибуток до вирахування податків, грн. 85118,4 194778,888 -180657,67 6243,45

 

На основі узагальнення позитивного досвіду інноваційної діяльності можна виділити основні положення в рішенні комерційних завдань підприємств:

- чітко сформульована мета інноваційного процесу і відповідна область комерційної діяльності;

- утворення обґрунтованої організаційної структури комерційної служби і забезпечення її взаємодії з функціональними службами підприємства;

- пошук, аналіз і заповнення суміжних і раніше неохоплених цільових сегментів споживачів;

- інформаційно – комп'ютерне забезпечення, що дозволяє оперативно ухвалювати рішення і управляти інноваційними процесами;

- в умовах нестабільності і непередбачуваності кон'юнктури ринку протистояння інноваційним ризикам;

- навчання персоналу підприємства, направлене на вивчення ринку інновацій, основ комерції, ведення торгової діяльності.

Формування стратегії інноваційної діяльності підприємства відбувається при все сторонньому аналізі і оцінці спливаючих чинників, пов'язаних з місією організації. Складність в розвитку стратегії обумовлена умовами зовнішнього середовища, що змінюються, і потребами ринку.

З питанням кредитування пов'язане поняття забезпечення кредиту, його мобілізації і вартості. Плата за користування кредитом складається з:

- договірних елементів;

- прихованих елементів;

- основних елементів, звичайно це базовий відсоток за кредит;

- додаткових елементів, тобто сум, що сплачуються третім особам;

Процентна ставка за кредитом залежить від рівня відсотка на грошовому ринку.

Математична модель задачі:

Сума кредиту = Ціна всієї партії продукції + Накладні витрати + Відсотки за термін користування кредитом (А.1)

Страховка = Сума кредит * Відсоток страховки (А.2)

Відсотки за термін користування кредитом = Сума кредиту * (Річний відсоток / 12 місяців * Термін кредиту) (А.3)

Накладні витрати = Транспортні витрати + Непередбачені витрати (А.4)

Підсумкова сума кредиту = Ціна всієї партії продукції + Накладні витрати + Відсотки за термін користування кредитом (А.5)

Послідовність виконання практичної роботи:

Крок 1. Ввести в Excel інформацію про продукцію, кредит, накладні витрати і реалізацію (таблиця А.1 і таблиця А.2). Перевірити правильність введення даних.

Крок 2. Розробити вид таблиці для розрахунків індивідуального завдання.

Крок 3. Обчислити суму кредиту і переконати банк в отриманні прибутку.

Крок 4. Задати змінні в Excel.

Крок 5. Результати обчислення завдання «Розробка техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту фірми «Оптіма» для отримання кредитів в комерційному банку» вивести на друк і скласти звіт.

Крок 6. Побудувати діаграми, що ілюструють протікання інноваційного процесу.

Крок 7. Висновки: Аналізуючи результат з прибутку до вирахування податків, можна встановити, що найбільш прибутковими інноваційними для підприємства продуктами є:

- спирт (6243 грн.);

- цукор (85118 грн.);

- мука (194779 грн).

Займатися розробкою інноваційного проекту, пов'язаного з лісозаготівлями збитково, що представлено на рисунку А.1..

Рисунок А.1. Інноваційній і збитковий продукти підприємства

 

Враховуючи, що дані продукти являються взаємозв'язаними, слідує детальніше працювати ринок приватних пекарень, кондитерських цехів, вино - і горілчані виробництва.

Прибутковість інноваційних продуктів достатня для маркетингового дослідження нових географічних ринків при таких низьких транспортних витратах. Дана ринкова інновація приваблива для підприємства. Вона дозволяє сформувати стійкий інноваційний портфель.

 

2.2 Задача №2«Розрахунок ціни інноваційної продукції витратним методом»

ЗАТ "Мебкомплект" здійснює моніторинг ринку продажів своєї продукції в розрізі необхідності проведення техніко-технологічної інновації виробничого цеху. Фірмі потрібно виконати розрахунок ціни продукції витратним методом і розробити формульний алгоритм отримання результативних даних.

Початкові дані:

− дані про придбання нових товарів;

− електронна таблиця Excel;

− текстовий редактор Word.

Таблиця А.3

Вхідні дані для розрахунків

№ варіанту Продукція
гіпотетичний 1 Диван «Лана» 7 Тумба плетена 10 Стіл СВ-27 15 Стілець КС

 

Дані про виробничі витрати на інноваційні товари приведені в таблиці А.4.

Середні ціни на меблі вітчизняного виробництва приведені в таблиці А.5.

Розрахунки виконуються за алгоритмом розрахунку ціни продукції на основі витрат на виробництво приведені в таблиці А.6.

Таблиця А.4

Виробничі витрати на виготовлення продукції з урахуванням техніко-технологічної інновації виробничого цеху

№ варіанту Найменування продукції Витрати, грн
Сировина і матеріали, грн. Основна заробітна плата, грн.
Диван «Лана»
Тумба плетена 65,8 22,7
Стіл СВ-27 100,0 47,6
Стілець КС 75,2 19,6

 

Таблиця А.5

Середні ціни на меблі вітчизняного виробництва за станом на 01.01.2012року

 

Найменування продукції Середня ціна, грн. Найменування продукції Середня ціна, грн.
Диван «Лана» Ліжко «Ліза»
Стіл СВ-27 Стілець КС

Таблиця А.6

Алгоритм і розрахунок статей витрат на продукцію ЗАТ «Мебкомплект»

Найменування статей витрат Диван «Лана» Стіл СВ-27 Ліжко «Ліза» Стілець КС
Виробничі витрати: 766,04 96,90 165,21 102,05
1.1 Прямі матеріальні витрати 640,00 65,80 100,00 75,20
1.2 Прямі витрати на оплату праці 92,00 22,70 47,60 19,60
1.3 Інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи) 34,04 8,40 17,61 7,25
Загально виробничі витрати: 116,84 28,83 60,45 24,89
2.1 Управлінські витрати 15,64 3,86 8,09 3,33
2.2 Амортизація основних засобів виробництва 73,60 18,16 38,08 15,68
2.3 Експлуатація основних засобів 9,20 2,27 4,76 1,96
2.4 Інші витрати 18,40 4,54 9,52 3,92
Виробнича собівартість 882,88 125,73 225,66 126,94
Витрати операційні 36,80 9,08 19,04 7,84
4.1 Адміністративні витрати 18,40 4,54 9,52 3,92
4.2 Збутові витрати 18,40 4,54 9,52 3,92
Повна собівартість 802,84 105,98 184,25 109,89
Прибуток 133,25 546,61 8,73 120,48
Розрахункова ціна виробництва з урахуванням 25 % прибутку 966,75 123,39 211,28 129,53
Середня ціна 1100,00 670,00 220,00 250,00

Послідовність виконання роботи:

Крок 1. Розроблені в Excel розрахунковий документ за формою таблиці 5.6, що додається.

Крок 2. Введені формули і початкові дані таблиці 5.3 в розроблений документ (Додаток Б, таблиця Б.1) і виконати необхідні розрахунки відповідно до алгоритму.

Крок 3. Проаналізовані отримані дані. Визначена інноваційна конкурентоспроможність підприємства за ціновою ознакою. Середні ціни для порівняння приведені в таблиці А.6.

Висновки: Всі види меблів, які вироблені підприємством, є прибутковими. Інноваційний портфель підприємства стійкий.

При виборі наступальної стратегії можливе зниження прибутку до

20 %. Це приведе до того, що середня ціна по ринку меблів на всі продукти буде значно вища, що дозволить підприємству збільшити об'єми збуту.

Найбільш конкурентноздатним і інноваційно привабливим продуктом є Стіл СВ-27, що дає прибутку 546 грн. з одиниці продукції.

Достатньо привабливими є і диван «Лана» з прибутковістю в 133 грн. з одиниці продукту, а також стілець КС з прибутковістю в 130 грн. з одиниці продукту.

Виробництво найменш прибуткового ліжка «Ліза» теж вигідно, як продукт, що розширює асортимент фірми на ринку меблів.

На малюнку 5.2 показана прибутковість кожного виду меблів.

 

 

Рисунок 5.2 – Прибутковість меблів, які виробляються підприємством

 

 


ДОДАТОК Б

Зразок планово – нормативної калькуляції на виробництво продукції

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Приклад-зразок вирішення завдання з контрольної роботи

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 165; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.229.109
Генерация страницы за: 0.02 сек.