Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дослідження рівня монополізації і концентрації ринку

Невід'ємною складовою ринкової економіки та ринкових відносин є існування й розвиток конкурентного середовища.

Конкурентне середовище — це результат і умови взаємодії великої кількості суб'єктів ринку, що визначає відповідний рівень економічного суперництва і можливість впливу окремих економічних агентів на загально ринкову ситуацію.

Отже, дослідження конкурентного середовища полягає у вивченні та оцінюванні характеристик стану, динамічності та активності конкурентного середовища.

Однією з найважливіших характеристик активності конкурентного середовища підприємства є інтенсивність конкуренції - ступінь протидії конкурентів в боротьбі за споживачів і нові ринкові ніші.

Існує достатня кількість різноманітних методів оцінювання рівня концентрації і відповідно ступеню інтенсивності конкуренції на ринку і, як наслідок, визначення типу конкурентної ситуації на цьому ринку. Такими показниками, що відображають рівень концентрації ринку та ступінь інтенсивності на ньому є:

Ø чотирьохдольний показник,

Ø індекс Харфіндела-Хіршмана,

Ø індекс Розенблюта (Холла-Тайдмана),

Ø коефіцієнт варіації тощо.

Чотирьохдольний показник (CR – Concentration Ratio) – (ЧДП) являє собою загальну частку чотирьох перших підприємств ринку, що реалізують максимальні обсяги продукції в загальному обсязі реалізації продукції на ринку, що розглядається.

де ОРi - загальний обсяг реалізації продукції заданого асортименту, тис. грош.од.;

ОР1 =МАХ(ОРi), для всіх і=1: n;

ОР2= МАХ(ОРi/ОР1), для всіх і= 1: (n-1);

ОР3=МАХ(ОРi/ОР1,ОР2), для всіх і = 1: (n-2);

ОР4=МАХ (ОРi/ОР1,ОР2,ОР3), для всіх і= 1: (n-3);

n- загальна кількість підприємств, що реалізують дану продукцію.

Інтерпретація розрахункових значень ЧДП:

ЧДП < 45 % – рівень концентрації ринку низький (ринок низько концентрований), інтенсивність конкуренції висока;

45% < ЧДП > 70 % – рівень концентрації ринку і інтенсивність конкуренції на ньому помірна, тобто ринок є помірноконцентрованим;

ЧДП > 70 % – рівень концентрації ринку високий (ринок високо концентрований), інтенсивність конкуренції низька. Такий ринок є об’єктом монопольної практики і потребує нагальних дій з боку антимонопольного комітету щодо розукрупнення лідерів ринку.

1. Серед показників, що використовуються для оцінки рівня монополізації ринку і позбавлений недоліків попереднього показника, є індекс Харфіндела-Хіршмана (ІХХ) - сума квадратів ринкової частки фірм, що діють на ринку:

,

де х і - частка ринку і-ї фірми, виражена у відсотках;

n - загальна кількість фірм на ринку.

Індекс Харфіндела-Хіршмана може набирати значення від 0 (повна децентралізація виробництва) до 10 000 (абсолютна монополія). Емпірично визначено, що при значенні індексу:

0 – 1000 – ринок є немонополізований (нормальний для конкуренції – конкурентний) ринок; рівень концентрації ринку низький (ринок низько концентрований), інтенсивність конкуренції висока;

1000-1800 – перехідний від конкурентного до монополізованого; рівень концентрації ринку і інтенсивність конкуренції на ньому помірна;

≥ 1800 (1800 – 10000)– монополізований (неконкурентний) ринок. Рівень концентрації ринку високий (ринок високо концентрований), інтенсивність конкуренції низька.

2. Індекс Розенблюта (ІР) нівелює недоліки ІХХ, адже розраховується з врахуванням порядкового номера підприємства, отриманого на основі ранжування часток від максимальної до мінімальної (i):

,

де ri = 1:n; – ранг підприємства за часткою ринку від максимальної до мінімальної.

n – кількість підприємств.

di – частка ринку і -ї фірми, виражена у долях.

3. Коефіцієнт варіації розраховується за формулою:

,

де і= 1:n;

n – кількість підприємств.

Очевидно, що чим вищим є значення коефіцієнта варіації, тим вищою є інтенсивність конкуренції та нижчим є рівень концентрації ринку і навпаки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стратегії конкурентної боротьби | Поняття товару (продукту) та маркетингової товарної політики
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 4211; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.