Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Передмова. Розробник: Горський С.В., - кандидат соціологічних наук, доцент


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розробник: Горський С.В., - кандидат соціологічних наук, доцент.

 

Рецензенти: Пилипенко В.Є.– доктор соціологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту Соціології НАН України.

Любивий Я.В.– доктор філософських наук, професор.

 

 

Робоча програма залікового кредиту «Соціологія» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) обговорена і схвалена на засіданні кафедри філософії і соціальних наук КУТЕП (Протокол від 01.09.2010 р. № 1 )

 

Розглянуто і схвалено науково-методичною комісією КУТЕП (Протокол від 01.09.2010 р. № 1)

 

 

 

Сьогоднішній спеціаліст із вищою освітою, який працює у сфері правового поля перебуває у стосунках з багатьма колегами по роботі, є керівником трудового колективу або взаємодіє з керівництвом, це зобов’язує його мати достатню соціологічну культуру. Тобто знати загальні закономірності функціонування та розвитку суспільства, особливості функціонування окремих людських спільнот і колективів, соціальних систем, структур, інститутів та сфер – особливо тієї до якої належить сам даний спеціаліст. Він повинний також мати достатнє уявлення про конкурентно спроможні соціологічні дослідження: їхні форми, рівні, зміст тощо, для того щоб адекватно та коректно використовувати у своїй роботі данні отримані під час таких досліджень.

Соціологія є синтезуючою наукою, і щоб добре оволодіти нею, як навчальною дисципліною, студент повинний мати достатні знання з історії, знати основи філософії, психології, демографії, етнографії, культурології, політології та інших суспільствознавчих дисциплін.

В даному курсі викладаються основи соціології як науки про суспільство. Функції соціології. Соціальна структура суспільства. Соціальні відносини та соціальна політика, проблеми соціальної справедливості. Спеціальні соціологічні теорії: соціологія праці та управління, соціологія політики, соціологія громадської думки, соціологія освіти. Методологія і методика соціологічних досліджень. 

Предмет курсу. “Соціологія” наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, соціальних спільнот, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодії.

Соціологія щільно пов’язана з іншими суспільними науками, такими, як психологія, педагогіка, правознавство, філософія та ін. На межі, де соціологія зустрічається з іншими науками, реалізується ціла низка дослідницьких програм, таких, як соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-правові та інші. Це обумовлено тим, що соціологія дає науково обґрунтовану теорію про суспільство та його структуру, забезпечує розуміння законів та закономірностей взаємодії різноманітних структур суспільства.

Мета курсу “Соціологія”: передбачає вивчення соціології як науки, що дає комплексну уяву про суспільство, його структуру, основні соціальні інститути, соціальні явища та процеси, які в ньому відбуваються.

Навчальна програма передбачає такі розділи:

• Поняття про соціологію;

• Історія розвитку соціології;

• Основні поняття соціології;

• Спеціальні соціологічні теорії;

• Теорія конкретних соціологічних досліджень.

Даний навчальний курс ставить за мету допомогти студентам в оволодінні основами соціологічного знання, ознайомленні з розвитком соціально-економічних та політичних процесів в Україні, використання отриманих знань у конкретній практичній діяльності.

 

Завдання курсу:

• Знання і розуміння причин історії формування предмета і об’єкта соціології;

• Уява про суспільство як про складну систему соціальних зв’язків і відносин, процеси, що в ньому відбуваються;

• Пояснення того, що таке соціальна структура, соціальна стратифікація, знання основних елементів соціальної структури; розуміння природи соціальних груп і спільнот;

• Визначення поняття "соціальний інститут", функцій соціальних інститутів, аналіз їх діяльності;

• Знання основних методів соціологічних досліджень, вміння розробки соціологічного дослідження, сформулювати прості види вибірок, володіння навичками аналізу отриманої інформації.

Студент повинен знати:

- основи загальної соціології;

- історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки;

- загальний зміст основних соціологічних теорій;

- питання методології та методики конкретних соціологічних досліджень.

Студент повинен уміти:

- аналізувати специфіку соціальних явищ та процесів у суспільстві, трудовому колективі, сім’ї;

- використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних досліджень;

 

Методи викладання: лекції, дискусії у групі під час семінарських занять, самостійне опрацювання студентами літератури, написання контрольних робіт, завдань, тестування, бліц-опитування, підсумковий модульний контроль знань.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
КИЇВ-2010 | Волгоградский государственный архитектурно-строительный

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 312; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.