Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заняття 31


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Заняття 30

Те­ма: Ко­н­т­роль за­сво­єн­ня змі­с­то­во­го мо­ду­лю 5 «Нервова система. Органи чуттів. Шкіра та її похідні».  
Ме­та: 1. Пе­ре­ві­ри­ти знан­ня сту­де­н­та­ми те­о­ре­ти­ч­но­го ма­те­рі­а­лу роз­ді­лів «Нервова система», «Органи чуттів» та « Шкіра та її похідні». 2. Пе­ре­ві­ри­ти умін­ня сту­де­н­та­ми ді­а­г­но­с­ту­ва­ти гі­сто­ло­гі­ч­ні пре­па­ра­ти та еле­к­т­ро­нні мі­к­ро­фо­то­гра­фії вивчених розділів.  

 

 

Ко­н­т­ро­ль­ні за­пи­тан­ня

(див. «Ко­н­т­ро­ль­ні за­пи­тан­ня» до прак­ти­ч­них за­нять 25-29).

 

Дже­ре­ла ін­фо­р­ма­ції

(див. «Дже­ре­ла ін­фо­р­ма­ції» до прак­ти­ч­них за­нять 25-29).

Змі­с­то­вий мо­дуль 6.

спеціальна гістологія та ембріологія

органів ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

 

Кон­к­ре­т­ні ці­лі:

· Навчитися пояснювати поняття про органи і морфофункціональні системи.

· Трактувати особливості мікроскопічної будови порожнистих та паренхіматозних органів.

· Інтерпретувати будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що входять до їх складу у різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної і репаративної регенерації.

Тема: Розвиток і загальний план будови травної системи. Похідні первинної кишки. Розвиток зубів.

 

Мета: 1. Вивчити загальний план будови травної трубки.

2. Знати джерела і процес ембріогенезу органів травної системи.

3.Вивчити процес ембріонального розвитку зубів.

4. Знати джерела закладки зубних зачатків.

5. Знати походження структурних компонентів зуба.

6. Вміти «читати» електронні фотографії за темою заняття.

Професійне орієнтування студентів

 

Тра­в­на си­с­те­ма за­без­пе­чує по­сту­п­лен­ня із зо­в­ні­ш­ньо­го се­ре­до­ви­ща у орга­нізм по­жи­в­них ре­чо­вин, які не­об­хід­ні для йо­го пла­с­ти­ч­них і енергетичних по­треб. Тра­в­на тру­б­ка з обох кі­н­ців від­кри­та, то­му її слід вважа­ти ме­жею зо­в­ні­ш­ньо­го (вміст її) і вну­т­рі­ш­ньо­го се­ре­до­вищ ор­га­ні­з­му.У мор­фо­ло­гі­ч­но­му від­но­шен­ні тра­в­на тру­б­ка яв­ляє со­бою ці­лі­с­ну си­с­те­му, окре­мі стру­к­ту­ри якої за­без­пе­чу­ють ме­ха­ні­ч­ну і хі­мі­ч­ну об­ро­б­ку їжі для то­го, щоб зро­би­ти її при­да­т­ною до всмо­к­ту­ван­ня. Окре­мі ді­ля­н­ки тра­в­но­го тра­к­ту ви­ко­ну­ють спе­ци­фі­ч­ні фу­н­к­ці­ї. Ґрун­то­вні знан­ня гі­сто­фі­зі­о­ло­гії органів тра­в­ної тру­б­ки не­об­хід­ні май­бу­т­ньо­му лі­ка­рю будь-­яко­го про­фі­лю для фо­р­му­ван­ня клі­ні­ч­но­го ми­с­лен­ня, пра­ви­ль­ної оці­н­ки су­час­них ме­то­дів об­сте­жен­ня хво­ро­го (ен­до­ско­пія, біо­псія то­що), ви­бір оп­ти­ма­ль­но­го шля­ху вве­ден­ня в ор­га­нізм лі­ків, лі­ку­ван­ня і про­фі­ла­к­ти­ки за­хво­рю­вань шлу­н­ко­во-ки­ш­ко­во­го тра­к­ту.

Ор­га­ни ро­то­вої по­ро­ж­ни­ни, роз­мі­щу­ю­чись на пер­шо­му ета­пі поступлення по­жи­в­них ре­чо­вин в ор­га­нізм, за­без­пе­чу­ють, перш за все, механі­ч­ну об­ро­б­ку їх, що і обу­мо­в­лює осо­б­ли­во­с­ті бу­до­ви цих ор­га­нів. Окрім то­го, во­ни ча­с­то є не тіль­ки мі­с­цем ло­ка­лі­за­ції па­то­ло­гі­ч­но­го про­це­су, але також ма­ють цін­не ді­а­г­но­с­ти­ч­не зна­чен­ня: во­ни яв­ля­ють­ся «дзе­р­ка­лом» органі­з­му, осо­б­ли­во фу­н­к­ці­о­на­ль­но­го ста­ну ор­га­нів шлу­н­ко­во-­ки­ш­ко­во­го тра­к­ту. Ор­га­ни ро­то­вої по­ро­ж­ни­ни та­кож ча­с­то є мі­с­цем про­яву сим­п­то­мів ін­фе­к­цій­них хво­роб, особ­­ли­во в ди­тя­чо­му ві­ці. От­же, знан­ня бу­до­ви та функці­о­ну­ван­ня ор­га­нів ро­то­вої по­ро­ж­ни­ни має ва­ж­ли­ве зна­чен­ня для діагно­с­ти­ки рі­з­них за­хво­рю­вань, то­му во­ни не­об­хід­ні лі­ка­рям рі­з­но­го профілю.

Зуби являють собою тверді утвори ротової порожнини, які забезпечують механічну обробку їжі.

У зв’язку із дією на організм різних шкідливих чинників навколишнього середовища, а також особливостей хімічного складу води у різних регіонах, характеру їжі тощо патологія зубів (карієс, періодонтіти, парадонтози тощо) в даний час зустрічається дуже часто. Тому знання особливостей розвитку тканин зубів має велике значення для лікаря, перш за все стоматолога для правильної організації профілактичних дій, розуміння ґенезу захворювань перш за все твердих тканин зуба.

 

Базовий рівень знань та умінь

 

1. Загальний план будови травного тракту (біологія, анатомія людини).

2. Епітеліальна тканина (загальна гістологія).

3. Пухка волокниста сполучна тканина (загальна гістологія).

4. М’язова тканина (загальна гістологія).

5. Зуби (анатомія людини).

6. Кісткова тканина (загальна гістологія).

7. Ембріональні зачатки, з яких розвиваються органи травного тракту та зуби (ембріологія).

 

Розподіл часу

1) теоретичний розбір матеріалу – 35 хв.,

2) виконання практичної роботи – 50 хв.,

3) перевірка і підписування рисунків – 5 хв.

Програма самостійної підготовки студентів

І. Прочитайте та вивчіть матеріал

на стор. 306-308, 323-328, 353-355 у підручнику «Гістологія людини» під редакцією О.Д.Луцика та ін., 2003 та у лекції.

ІІ. Дайте відповіді на такі запитання

1. Органи травної системи. Відділи травного тракту.

2. Загальний план будови стінки травної трубки.

3. Джерела та основні етапи ембріогенезу ротової порожнини.

4. Ем­б­рі­о­на­ль­ні за­ча­т­ки та хід ем­б­рі­о­на­ль­но­го роз­ви­т­ку пе­ред­ньо­го, середньо­го та заднього відділів травної системи.

5. Похідні первинної кишки.

6. Розвиток зуба.

7. Цитофункціональна характеристика амелобластів (енамелобластів) і дентинобластів (одонтобластів).

8. Стадія формування зубної пластинки.

9. Стадія формування зубного емалевого органа.

10. Гістогенез тканин зуба.

11. Джерела закладки твердих тканин зуба.

 

ІІІ. Покажіть такі структури

А. На гістологічних препаратах

Зубний епітеліальний орган:

· зовнішні клітини,

· внутрішні клітини,

· проміжні клітини,

· зубний сосочок.

 

Диференціація тканин зуба:

· дентинобласти (одонтобласти)

· дентин,

· амелобласти (енамелобласти),

· емаль,

· зубний мішечок. 

Ілюстративний матеріал

· таблиці,

· схеми,

· гістологічні препарати,

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додаток 7 | Додаток 8

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 444; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.