Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування

Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності в Україні

Батьківщиною виникнення аудиту вважається Великобританія, де в 1844 році виходить серія Законів „Про компанії”, які передбачали в обов’язковому порядку перевірку рахунків компаній спеціалістами по бухгалтерському обліку і фінансовому контролю (аудиторами) не менше одного разу в рік для звіту перед акціонерами. У 1867 році у Франції був прийнятий закон про обов’язкову перевірку і оцінку балансів „комісарами по рахунках”.

В США аудит виник після того, коли в Північній Америці разом із залізничниками, страховиками побували аудитори з метою захисту інтересів великих англійських кредиторів. Тому північно американський аудит має англійське походження. В 1887 році була створена американська асоціація аудиторів. В 1896 році законодавчим органом штату Нью-Йорк був прийнятий законопроект, який регулював аудиторську діяльність.

В 1934 році був опублікований документ „Перевірка фінансових звітів незалежними аудиторами”, в якому були рекомендовані, а пізніше прийняті процедури аудиту, вивчення інвентарної відомості і підтвердження дебіторської заборгованості.

З 1939 року американський інститут бухгалтерів почав публікувати звіти про процедури аудиту – перші офіційні документи стосовно стандартизації аудиту.

На початку 70-х років почалась розробка міжнародних стандартів аудиту, які були видані Міжнародною федерацією бухгалтерів протягом 80-х років.

4 червня 1992 року була створена Спілка аудиторів України, як громадське об’єднання. З ініціативи Спілки аудиторів України 22 квітня 1993 року Верховна Рада України прийняла Закон „Про аудиторську діяльність”. Згідно з законом в жовтні 1993 року була створена Аудиторська палата України, яка є незалежним самостійним органом, який регулює аудиторську діяльність в Україні. Основною метою АПУ є сприяння розвитку, вдосконалення та уніфікації аудиторської справи в нашій країні.

 

Аудит класифікується за різними ознаками.

1. За обов’язковістю виділяють: обов’язковий (передбачений законом) і добровільний аудит.

Перелік підприємств, для яких щороку повинен проводитися аудит визначений статтею 8 Закону України “Про аудиторську діяльність”. Проведення аудиту є обов’язковим:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств — емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України.

Аудит за законом є обов’язковим заходом, його масштаби чітко визначені законодавством і міняти їх ні керівництво, ні акціонери ні аудитори не мають права.

Добровільний аудит проводиться на замовлення окремих підприємств та фірм і тому його характер та масштаби залежать від бажання клієнта.

2. Залежно від об’єкту і мети виділяють:

· аудит звітності (фінансовий аудит) – полягає у перевірці звіту суб’єкту господарювання з метою дати висновок про правильність його складання відповідно до встановлених критеріїв;

· аудит на відповідність встановленим вимогам проводиться з метою перевірки дотримання конкретних процедур, норм або правил діяльності;

· аудит господарської діяльності полягає в систематичному аналізі господарської діяльності підприємства.

3. Залежно від того хто проводить: аудит класифікують на внутрішній аудит і зовнішній аудит

Між зовнішнім і внутрішнім аудитом є багато подібних моментів, зокрема: обидва можуть охоплювати перевірку фінансової звітності, дотримання процедур і норм, оцінку господарської діяльності.

Основна відмінність полягає в тому, що внутрішній аудит проводиться в середині самого підприємства за вимогою та з ініціативи його керівника, тобто за його проведення відповідає саме підприємства або один з його відділів (контрольний орган в середині підприємства). Тоді як зовнішній аудит проводиться сторонніми по відношенню до даного підприємства аудиторами, на основі укладеного договору.

4. За масштабами роботи аудит поділяється на:

· загальний (за всіма питаннями аудиту фірми);

· локальний (за окремими напрямами аудиту).

5. З точки зору орієнтації аудит поділяють на три види:

· підтверджуючий – перевірка і підтвердження достовірності обліку і звітності;

· системно–орієнтований – аудиторська оцінка на основі аналізу системи внутрішнього контролю

· аудит, який базується на ризику – аудит при якому виходячи з умов бізнесу клієнта перевірка проводиться вибірково в основному там, де ризик помилки і зловживань максимальний.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
АУДИТ”- курс лекцій. Тернопіль: ТНЕУ, 2007.- 121 с | Порівняння аудиту і ревізії

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1835; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.022 сек.