Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Читайте также:
 1. Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.
 2. Альтернативні моделі господарювання
 3. Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда.
 4. Банківська діяльність в Україні
 5. Брокерська діяльність на фондовому ринку
 6. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
 7. Використання прийомів комплексної рейтингової оцінки в аналізі кредитоспроможності суб’єктів господарювання.
 8. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
 9. Вища нервова діяльність у дітей 7-11 років
 10. Вища нервова діяльність у ранньому дитинстві
 11. Господарська діяльність в первісній історії України
 12. ДІЯЛЬНІСТЬ

Вступ

Тема 9. Планування діяльності суб‘єктів господарювання.

Принципові основи планування. Планування як домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

Сутність та основні етапи стратегічного планування на підприємстві. Методи вибору стратегії підприємства. Сучасні проблеми розвитку системи стратегічного планування.

Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії формування, логіка розробки й поліваріантність структури бізнес-плану. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану. Тактичне й оперативне планування діяльності фірми. Відмінність тактичного планування від стратегічного. Зміст і можливі розділи тактичних (середньо- і короткострокових) планів підприємства.

Сутність і системи оперативного планування діяльності виробничих підрозділів підприємства. Проблеми вдосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринкової системи господарювання.

«Економіка та організація діяльності» як фундаментальна дисципліна входить до навчальних програм підготовки фахівців спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика».

Серед підприємств різних галузей народного господарства, які виготовляють товари для задоволення потреб споживачів, значне місце займають також підприємства сфери послуг, а саме перукарське мистецтво та декоративна косметика.

Надання перукарських послуг – це складний процес, який потребує застосування праці висококваліфікованих спеціалістів, які б володіли не лише спеціальними, але й загальнопрофесійними знаннями. Це зумовлено певними змінами, що відбуваються в технології надання таких послуг, в організації виробничого процесу.

Саме тому, успіхи працівників даної сфери послуг, їх забезпечення всім необхідним для ефективного результату роботи, залежить від стану економіки, від вміння правильно організовувати і вести свою справу.

Мета вивчення курсу: Надати майбутнім фахівцям даної спеціальності ґрунтовні знання та необхідні практичні навики з основних розділів прикладної економіки і, зокрема, з планування, організації і забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємств різних галузей ( в тому числі сфери послуг).

Завдання вивчення курсу. Вимоги до знань:

Завдання курсу передбачає:

- ознайомлення з теоретичними основами економіки підприємства та державними законодавчими актами щодо діяльності підприємств;

- визначення основних принципів діяльності підприємства;

- вивчення структури основних і оборотних фондів підприємства, джерел їх утворення і шляхів підвищення ефективності використання;- удосконалення факторів, що впливають на ефективне функціонування підприємства;

- вивчення маркетингової діяльності суб‘єктів господарювання;

- вивчення структури персоналу, основних показників продуктивності праці, форм і систем оплати праці працівників.

Вимоги до знань, визначити:

- суть основних економічних категорій та їх взаємодію;

- основні форми та напрямки використання об'єктивних економічних законів у господарські практиці;

- важливі тенденції і напрямки розвитку провідних галузей промисловості в умовах ринкової економіки;

- шляхи подальшого поглиблення комерційного розрахунку на промислових підприємствах та підприємствах сфери послуг;

- порядок утворення і застосування коштів із фондів матеріального заохочення;

- основи фінансових взаємовідносин підприємства.

Вимоги до вмінь:

- самостійно приймати господарські рішення, що відповідають вимогам найбільшої ефективності та забезпечують істотне зниження трудомісткості і собівартості продукції, постійне підвищення її якості;

- проводити аналіз досягнутого рівня виробництва і продукції, розробляти рекомендації для подальшого приросту продуктивності праці, покращення якості продукції, посиленню режиму економії матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів;

- своєчасно виявляти та використовувати важливіші внутрігосподарські резерви промислових підприємств та передовий виробничий досвід;

- виявити, обґрунтувати та вибрати оптимальні шляхи підвищення ефективності промислового виробництва;

- обґрунтувати та розробляти пропозиції для вдосконалення форм і методів стимулювання творчої роботи.

 

 

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 8. Якість і конкурентоспроможність продукції, робіт, послуг | Натуральна і товарна форми суспільного виробництва; ринок та його функції. 1.Натуральна і товарна форми суспільного виробництва; ринок та його функції (сам.вивч.)

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 343; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.