Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи аналізу фінансового ринку


Методи оцінки фінансового ризику

 

Зниження ступеня ризику – скорочення імовірності і обсягу втрат. При виборі конкретного способу управління ризиком інвестор повинен виходити із таких принципів:

не можна ризикувати більше, ніж це дає змогу зробити власний капітал;

необхідно думати про наслідки ризику;

не можна ризикувати великим заради малого.

Співвідношення максимально можливого збитку і обсягу власних фінансових ресурсів інвестора являє собою ступінь ризику, який призводить до банкрутства. Він вимірюється за допомогою коефіцієнта ризику:

Кр = І/С,

Де Кр – коефіцієнт ризику;

І – максимально можлива сума збитку, грн.;

С – обсяг власних фінансових ресурсів з урахуванням точно відомих надходжень коштів, грн.

 

 

Для зниження ступеня фінансового ризику застосовуються різні способи: диверсифікація, придбання додаткової інформації, лімітування, страхування.

Диверсифікація являє собою процес розподілу інвестованих коштів між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою.

Лімітування – це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту.

Сутність страхування виражається в тому, що інвестор готовий відмовитися від частини прибутків, тільки б уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за зниження ступеня ризику до нуля.

Хеджування – купівля і/ або продаж похідних цінних паперів (опціонів або ф’ючерсів) для того, щоб знизити ризик можливих втрат від майбутніх біржових угод.

Контракт, що служить для страхування від ризиків зміни курсів (цін), має назву хедж. Суб’єкт господарювання, який здійснює хеджування, називається хеджер. Існують дві операції хеджування: хеджування на підвищення; хеджування на зниження.

Хеджування на підвищення, або хеджування купівлею, являє собою біржову операцію з купівлі термінових контрактів чи опціонів. Хедж на підвищення застосовується в тих випадках, коли необхідно застрахуватися від можливого підвищення цін (курсів) у майбутньому.Хеджування на зниження, або хеджування продажем, – це біржова операція з продажу термінового контракту. Хеджер, який здійснює хеджування на зниження, передбачає здійснити в майбутньому продаж товару, і тому, продаючи на біржі терміновий контракт або опціон, страхує себе від можливого зниження цін у майбутньому.

 

Питання для самоконтролю:

1. Сутність фінансового ризику.

2. Види фінансових ризиків: кредитний, процентний, валютний, галузевий, ризик ліквідності та структури капіталу, операційні ризики, ризик країни. Класифікація ризиків.

3. Середні та граничні характеристики ризику.

4. Використання середніх показників та показників варіації для оцінки ризиків.

5. Методи аналізу та оцінювання фінансового ризику.

6. Оцінка ризику інвестиційних проектів.

 

Список використаної літератури

 

1. Бабаєв Валерій Юрійович, Ульянченко Ю. О.
Статистика. Курс лекцій : Навч. посібник. – Х. : Віровець А. П. "Апостроф", 2010.–194с.–.–Рек.МОНУ.Шифр:60.6я73 Авторський знак: Б12
Кількість примірників : 2
2. Дегтяр А. О., Бабаєв В. Ю., Ульянченко Ю. О., Дунаєв І. В.
Статистика : Навч. посібник.–Х. : Вид-во "Магістр", 2012.–300 с.–ISBN 978-966-390-110-7.–Рек.МОНУ.Шифр:60.6я73 Авторський знак: С78
Кількість примірників : 2
3. Дєгтяр Андрій Олегович, Мостовий Григорій Іванович, Бабаєв Валерій Юрійович, Тюріна Діна Миколаївна, Піддубна Лідія Валеріївна, Ульянченко Юрій Олександрович
Статистика : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За заг. ред. проф. Г. І. Мостового. – Х. : Хай-Тек-Прес, 2011. – 288 с. – ISBN 978-966-2143-66-9. – Рек. МОНУ.
Шифр: 60.6 я7 Авторський знак: С78
Кількість примірників : 5
4. Іванюта І. Д., Рибалка В. І., Рудоміно-Дусятська І. А.
Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навч. посібник. – К. : Слово, 2006. – 272 с. – ISBN 966-8407-01-6. – Рек. МОНУ.
Шифр: 22.17 Авторський знак: И99
Кількість примірників : 1
5. Лугінін Олег Євгенович, Фомішин Сергій Валентинович
Статистика національної та міжнародної економіки : Навч. посібник. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 471 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5. – Рек. МОНУ.
Шифр: 65.051я7 Авторський знак: Л83
Кількість примірників : 5
6. Лутчин Наталія Павлівна, Миронюк Ауріка Кузьмівна
Статистика фінансів : Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 324 с. – ISBN 966-7827-73-9. – Рек. МОНУ.
Шифр: 65.051я7 Авторський знак: Л86
Кількість примірників : 81
7. Маслій В. В.
Фінансова статистика : Навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 298 с. – ISBN 978-966-7952-52-5. – Рек. МОН України.
Шифр: 65.051я7 Авторський знак: М31
Кількість примірників : 25
8. Моторин Руслан Миколайович, Чекотовський Едуард Васильович
Статистика для економістів : Навч. посібник. – К. : Знання, 2009. – 430 с.+ СD. – ISBN 978-966-346-994-4.
Шифр: 60.6 я7 Авторський знак: М85
Кількість примірників : 5
9. Тарасенко Ірина Олексіївна
Статистика : Підручник. – К. : ЦУЛ, 2006. – 344 с. – ISBN 966-364-334-Х. – Рек. МОНУ.
Шифр: 60.6я73 Авторський знак: Т19
Кількість примірників : 1
10. Статистика України : Щоквартальний науково-інформаційний журнал / засн. Держ. ком. стат. України, Наук.-техн. комплекс стат досліджень, Держ. академ. стат., обліку та аудиту Держкомстату України, Нац. академія державного управлін. при Президентові України,1. – К. : НТК статистичних досліджень, 2008. – 140 с.
Шифр: 1605/1
Кількість примірників : 1
11. Статистика України : Щоквартальний науково-інформаційний журнал / засн. Держ. ком. стат. України, Наук.-техн. комплекс стат досліджень, Держ. академ. стат., обліку та аудиту Держкомстату України, Нац. академія державного управлін. при Президентові України,2. – К. : НТК статистичних досліджень, 2008.
Шифр: 1605/2
Кількість примірників : 1
12. Статистика підприємств : Навч. посібник / За ред. С. О. Маятковського. – Львів : Світ, 2007. – 440 с. – ISBN 978-966-603-548-9. – Рек. МОНУ.
Шифр: 60.6я73 Авторський знак: С78
Кількість примірників : 15

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Використання середніх показників та показників варіації для оцінки ризиків | Таблиця 36. Показники ефективності використання основних фондів підприємства

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 221; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.