Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

I визначення впливу окремих факторів

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Системи взаєзалежних індексів

Розглянуті загальні індекси узагальнкнотъ динаміку складних сукупностей. Не менш важливою в статистичному аналізі є інша функція індексів — аналітична, яка спирається на взамозв'язок індексів.

Зв'язок соціально-економічних явищ i процесів знаходить своє відображення у взаємозв'язку відповідних показників. Так, ряд економічних показників можна подати як добуток кількох iнших. Це мультиплікативна форма зв'язку. Наприклад, загальні витрати часу на виробництво продукції можна виразити як добуток трудомісткоcтi i кількості виготовленої продукції; товарообіг — як добуток ціни на обсяг проданих товарів; валовий збір сільськогосподарських культур — як добуток врожайності i посівних площ та ін. Співмножники в подібних випадках виступають як факторні показники, від величини яких залежить результат.

У зв'язку з цим при аналізі динаміки соціально-економічних явищ виникає потреба визначити роль окремих факторів у зміні результативного показника, що має досить icтотне практичне значения. Так, з економічної точки зору, не байдуже, за рахунок чого збшільшились загальні витрати на виробництво: зростання собівартості, тобто інтенсивного фактора, чи збільшення кількості виробленої продукції, тобто екстенсивного.

Індексний метод широко використовують для аналізу ролі окремих факторів у динамці складного економічного явища, зміна якого зумовлена дією кількох факторов, які правлять за співмножники. Виявлення i кількісна оцінка впливу окремих факторів на зміну складного явища — одне iз важливих завдань, котрі вирішують індексним методом.

Оцінка впливу окремих факторів на динаміку складного явища може бути здійснена як у відносному, так i в абсолютному вираженні. Оцінити вплив кожного з факторов означає обчислити індекси факторних показників відповідної системи співзалежних індексів. У загальному вигляді вci двофакторні індекси поєднані так:

 

або Іхwхw

Звідси, індекс цін пов'язаний з індексом фізичного обсягу товарообігу (якщо мова йде про роздрібні ціни i реалізацію товарів) або фізичного обсягу продукції (якщо мова йде про ціни виробника i виробництво продукції), утворюючи таку індексну систему: 

або Ірqрq

 

Добуток індексу цін на індекс фізичного обсягу товарообігу або продукції дає індекс товарообігу у фактичних цінах, або індекс вартості виготовленої продукції.

Індекс собівартості виготовленої продукції пов'язаний з індексом фізичного обсягу продукції по собівартості i утворює таку індексну систему:

 

або Іzqzq

 

Добуток індексу собівартості на індекс фізичного обсягу продукції дає індекс затрат на виробництво.

Індекс продуктивності праці (за трудовими затратами) пов'язаний з індексом фізичного обсягу продукції (за трудовими затратами) i утворює таку індексну систему:

 

або Іtqtq

 

Відношення індексу фізичного обсягу продукції до і трудових затрат дорівнює індексу продуктивності праці (за трудовими затратами).

Кожен iз факторних індексів характеризує відносну зміну результативного показника за рахунок окремих факторів. Визначення абсолютного приросту результативного показника за рахунок зміни кожного фактора теж здійснюється при побудові системи індексів. Абсолютні прирости за рахунок окремих факторів обчислюють як різницю між чисельником i знаменником відповідних факторних індексів. Так, загальний абсолютний приріст дорівнює: Δхw = х1w1 – х0w0

Його можна розкласти за факторами:

 

Δх = х1w1 – х0w1 = w11 – х0)

Δw = х0w1 – х0w0 = х0(w1 – w0)

 

Очевидно, що при такому методі розкладання абсолютного приросту за факторами Aхw буде дорівнювати Δх + Δw

Розкладання абсолютного приросту за факторами на основі загальних індексів проілюструємо на прикладі індексів, обчислених за даними табл. 9.1.

Обчислений індекс Ipq свідчить про те, що товарообіг у фактичних цінах збільшився у звітному періоді на 5,3%, або в сутмі на 620 грн.

 

Δpq = Σp1q1 - Σp0q0 = 12274.0 - 11654.0 = 620 грн.

 

На зміну товарообігу вплинули два фактори:

 

• За рахунок зростання цін на 0,9% товарообіг збільшився на 109,6 грн.

 

Δр =Σp1q1 - Σp1q0 = 12274,0 - 12164.4 = 109.6

 

· За рахунок збільшення кількості проданих товapiв (фізичного обсягу продажу) на 4,4% товарообіг збільшився на 510,4 грн.

 

Δq =Σp0q1 – Σp0q0 = 12164,4 – 11654,0 = 510,4

 

Тобто, обидва фактори в сумі дорівнюють загальній зміні товарообігу у фактичних цінах: 620 = 109,6 + 510,4.

 

Нерідко в аналізі динаміки складних явищ виникає потреба розкласти абсолютний приріст на складові частини, що зумовлені трьома i більше факторами. Принципи, на яких базується цей метод, будуть такі caмi.

У рамках індексної системи на основі будь-яких двох індексів можна визначити третій.

Наприклад, якщо витрати на виробництво зросли на 7,1%, а фізичний обсяг виробленої продукції — на 5%, то на підставі цих показників можна визначити, як змінилася собівартість продукції, використавши індексну систему Ігq = IгIq, звідки Іг = Ігq : Iq = 1,071:1,05 = 1,02. Таким чином, собівартість продукції зросла на 2%.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 759; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.