Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атмосфера, ее состав и строение. Функции атмосферы

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ПЛАН

ТЕМА № 6 : АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Загальні етапи проведення аудиту, послідовність та методика.

2. Загальний огляд фінансової звітності.

3. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи підготовки фінансової звітності.

4. Перевірка правильності складання фінансової звітності.

5. Загальні процедури проведення аудиту окремих активів, пасивів.

 

Ключові слова:

Предметна область аудиту, етапи проведення, методика, розділи обліку, критерії перевірки, фінансова звітність, якісні характеристики, принципи підготовки фінансової звітності, активи, пасиви, процедури

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

· Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996

· Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БУ): Збірник систематизованого законодавства.. Випуск 7, липень 2003р.

· Наказ МФУ від 29.11.2000р. № 302 “Про примітки до річної фінансової звітності”

· МСА 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”

· МСА 800 “Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення”

· Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997р. № 283 ( зі змінами і доповненнями)

· Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997р. № 168 (зі змінами і доповненнями)

· Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003р. № 889 ( зі змінами і доповненнями)

· Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік ” та деякі інші законодавчі акти України від 25.03.2005р. № 2505-ІV ( Закон діє з 31.03.2005р.)

 

ВКАЗІВКИ ДО ЛЕКЦІЇ

Перевірка фінансової звітності проводиться в такій послідовності:

- формальна перевірка;

- аналітична перевірка;

- перевірка по суті.

Можливість вилучення необхідної інформації із звітів компанії та її наступної інтерпретації суттєво важлива, якщо ці звіти корисні для користувачів.Інтерпретація звітів компанії заснована головним чином на аналізі відносних показників. Обліково-бухгалтерські відносні показники стисло характеризують окремі звітні дані та зв’язують ці дані одне з одним. Завдяки цим показникам, ми одержуємо картину діяльності підприємства у вигляді невеликого числа ключових параметрів.

Загальні процедури проведення аудиту окремих активів, пасивів.

Ефективним способом перевірки є класифікація операцій клієнта за процесам відповідної діяльності. У різних компаніях число та послідовність процесів різні, але є процеси спільні для всіх підприємств.

Основними процесами є отримання доходів та реалізації продукції (робіт, послуг), інформація про закупівлю, технологію виробництва та витрати виробництва.

Фінансово-інвестиційний цикл поєднує всі попередні цикли.

Процес отримання доходівохоплює такі операції: прийняття замовлення, надання кредитів, поставка товарів та послуг, оформлення рахунків покупцям та отримання грошей.

Процес закупок— господарські операції з купівлі і заготівлі виробничих запасів в обмін на зобов'язання перед постачальниками, зі сплати грошових коштів чи оплати готівкою.

Процес виробництва — сукупність господарських операцій з виробничого споживання засобів праці, предметів праці і власне праці з метою виготовлення і випуску готової продукції.

Аудиторські процедури, передбачені планом та програмою аудиту, вимагають перевірки правильності оформлення договорів на поставку продукції, інформації про судові спори, претензії. Перевіряються також правильність визначення обсягу та ведення розрахунків в іноземній валюті, відсутність згортання сальдо на рахунках, законність списання заборгованості за рахунок резерву на покриття сумнівних боргів чи на операційні ви­трати. Водночас треба перевірити правомірність сум створеного резерву на покриття сумнівних боргів та операцій з цим резервом, бо навмисне завищення суми резерву обумовлює, як наслідок, зменшення суми оподаткованого прибутку, порушення в розрахунках з державою.

Аудитор повинен враховувати ризик клієнта в процесі його бізнесу (залежно від становища на ринку, попиту на продукцію тощо), професійний рівень та чесність адміністрації (можливість прихованих розрахунків із покупцем, фіктивних операцій на шкоду підприємству). Перевіряючи стан внутрішнього контролю, треба звернути увагу на контроль повноти відображення всіх відвантажених товарів у рахунках, а в усіх рахунках у системі обліку — на правильність застосованих цін, надбавок та знижок, на факти повернення товарів, пред'явлення претензій з боку покупця щодо якості, кількості та ціни окремих товарів.

 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.

Атмосфера- это газовая оболочка земли, состоит из смеси различных газов, водяных паров и пыли.

Общая масса Атмосферы -5,15*1015 т.

Состав атмосферы: N2 — 78%, O2 — 21%, Ar и др. инертные газы— 0,9%, CO2 — 0,03%.

Атмосфера состоит из нескольких слоев, между которыми находятся тонкие переходные слои, называемые мезопаузой.(экзосфера,ионосфера,мезосфера,стратосфера,тропосфера).

Атмосфера делится на гомосферу и гетеросферу, граница между ними на высоте 100км. Гомосфера характеризуется однородным и устойчивым газовым составом. Выше этой границы характерен нарастающий уровень ионизации газов за счет фотодиссоциации.

Свойства — озоновый слой (термосфера, магнитосфера, тропосферы 4/5 массы атмосферы), низкая плотность воздуха — закрывает возможность существования организмов (околоземные организмы). Способность атмосферы к самоочищению (ветер, осадки, лес).

Функции атмосферы:

1) Терморегулирующая — погода и климат на Земле зависит от распределения тепла, давления.

2) Жизнеобеспечивающая.

3) В тропосфере происходят глобальные вертикальные и горизонтальные перемещения воздушных масс, определяющие круговорот воды, теплообмен.

4) Процессы в атмосфере обусловлены взаимодействием атмосферы, литосферы и гидросферы.

5) Защитная — атмосфера защищает землю от воздействия космоса, солнечной радиации и метеоритной пыли.Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 915; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Float average_value(int, int); // Прототип функции
 2. I. Взгляды командования иностранных армий на использование мотопехотной (танковой) ротной тактической группы в обороне. Возможный состав ротных тактических групп.
 3. I. Место и роль МПВО в советском военном строительстве. Структура и функции МПВО к началу Великой Отечественной войны.
 4. II. ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА.
 5. MatLab различает строчные и прописные буквы. Количество воспринимаемых в MatLab символов в имени переменной составляет 31.
 6. Автоматизированное формирование отчетов о доходах по видам деятельности и тарифным составляющим.
 7. Автомобильный подвижной состав
 8. Автономный тяговый подвижной состав
 9. Алгоритм разложения функции в ряд Тейлора
 10. Анализ выполнения плана, состава, структуры и динамики розничного товарооборота
 11. Анализ трендовой составляющей
 12. Аналитическое получение дискретной передаточной функции из непрерывной с помощью ZOH

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.