Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система оподаткування підприємств, її сутність та функції. Податкові платежі підприємства та їх класифікація


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Відповідальність підприємств за порушення податкового законодавства

Склад та характеристика місцевих податків і зборів, порядок встановлення та сплати їх підприємствами.

Склад та характеристика загальнодержавних платежів. Порядок встановлення та сплати їх підприємствами України

Система оподаткування підприємств, її сутність та функції. Податкові платежі підприємства та їх класифікація

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.

Податки є важливим ланцюгом фінансових відносин в суспільстві. Вони виникають між державою з одного боку, юридичними та фізичними особами з другого. Податки як форма фінансових відносин виникли з появою держави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному у грошовій формі.

Податки представляють собою обов’язкові платежі, які встановлюються державою для юридичних та фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, що забезпечують державні потреби.

В умовах переходу до ринкової економіки змінився механізм впливу держави на господарську діяльність підприємств: держава перейшла до здебільшого економічних методів регулювання цієї діяльності. Однією з головних форм економічного регулювання є розроблена державою податкова система.

Система оподаткування –це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів у бюджети різних рівнів та внесків у державні цільові фонди, які сплачуються у встановленому порядку. Становлення системи оподаткування в Україні почалося з прийняття 25 червні 1991 року Закону “Про систему оподаткування”. Другий варіант Закону був прийнятий у 1994 році. Третій варіант – 18 лютого 1997 р.

При побудові податкової системи важливо дотримуватись певних принципів оподаткування:

= стабільність – визначення платників податків, видів, ставок, механізму їх розрахунку та стягнення податків повинно забезпечувати стабільність у їх надходженні до бюджетів різних рівнів;

= обов’язковість – загальнодержавні податки та збори повинні сплачуватись всіма платниками у відповідності із діючим законодавством і забезпечувати рівність умов господарювання;= соціальна справедливість при визначенні та стягуванні податків, зборів та обов’язкових платежів;

= ясність та визначеність механізму розрахунку та умов вилучення податків, їх достатньо довготривала дія;

= пропорційна залежність відрахувань у бюджет від доходів суб’єктів господарювання;

= цілісність системи оподаткування – її окремі елементи повинні бути взаємоузгоджені, не дублювати один одного.

В економіці держави система оподаткування виконує ряд функцій :

1) Фіскальнафункція проявляється в мобілізації коштів у розпорядження держави, формуванні централізованих фінансових ресурсів для виконання державних функцій. Ці ресурси є джерелом формування доходної частини державного бюджету. Маючи ці кошти держава в змозі здійснювати необхідну економічну політику, забезпечувати реструктуризацію галузей, реалізовувати пріоритетні напрямки економічного розвитку. Для реалізації цієї функції важливого значення набувають постійність, стабільність надходження податків.

2) Функція соціального захиступолягає в забезпеченні соціального захисту тих категорій населення, яким це необхідно (пенсіонери, студенти, малозабезпечені сім’ї, одинокі матері). Від рівня збирання податків в значній мірі залежить виконання державою соціальних програм.

3) Регулююча функція полягає в тому, що система оподаткування є засобом підтримки та розвитку ринкової конкуренції. Основне призначення системи оподаткування полягає в забезпеченні справедливості оподаткування окремих господарюючих суб’єктів з метою стимулювання їх розвитку. Реалізація принципу справедливості оподаткування може реалізовуватись за допомогою диференціації рівнів ставок оподаткування в залежності від розміру підприємств, обсягу їх доходів та інших умов, що забезпечують ефективність їх діяльності на ринку. Проявлення регулюючої функції пов’язано з вирішенням наступних питань щодо елементів оподаткування:

1) Визначення об’єкта оподаткування та методики його розрахунку. Відповідно до діючого законодавства при стягненні податків та зборів використовуються наступні об’єкти: валовий дохід, прибуток, вартість майна, сума заробітної плати, обсяг реалізації, вартість товарної продукції і т.д.

2) Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути:

= прибуток (плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок на прибуток, податок на майно).

= собівартість (відрахування в цільові державні фонди, сплата місцевих податків та зборів).

= частина виручки від реалізації (акцизний збір, ПДВ, мито).

3) Встановлення розміру ставок податків та методики їх розрахунку. Ставки є дуже важливою складовою системи оподаткування, так як в значній мірі впливають на регулюючу функцію. Податкові ставки розрізняють в залежності від:

· Масштабу застосування: універсальні; диференційовані;

· Механізму розрахунку:

= в грошовому вимірі на одиницю продукції;

= у відсотках до об’єкта оподаткування.

· Розміру об’єкта оподаткування:

= пропорційні (не залежать від розміру об’єкта оподаткування);

= прогресивні (зростають при збільшенні об’єкта, н-д, прибутковий податок);

= регресивні (знижуються при збільшенні об’єкта).

4) Встановлення термінів сплати податків. Терміни сплати залежать від об’єкта оподаткування, розміру податку та джерела сплати. Терміни сплати податків диференційовані по видах податків та зборів.

5) Надання податкових пільг. Вони значно впливають на проявлення регулюючої функції системи оподаткування. Пільги поділяються на прямі та непрямі. Їх використання надає можливості підприємствам законодавчо зменшувати базу оподаткування. Прямі та непрямі пільги надаються в наступних формах:

Прямі податкові пільги Непрямі податкові пільги
Форми Форми
1) Зменшення розміру ставок оподаткування (пряме або у %) 1) Зменшення бази оподаткування при незмінних ставках (н-д, використання методу прискореної амортизації; заміна ручної праці машинною – зменшення фонду оплати праці)
2) Надання податкового кредиту (відстрочка сплати нарахованих податкових платежів)  
3) Повне звільнення від сплати податків  

 6) Застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. Встановлюються у випадках:

= ненадання або надання із запізненням форм звітності;

= не внесення у встановлений термін податків та інших обов’язкових платежів у бюджет;

= заниження суми податку або приховування від оподаткування об’єктів.

У процесі реалізації регулюючої функції податків виявляється їх вплив на такі показники фінансово-господарської діяльності підприємств: собівартість продукції, прибуток від реалізації, балансовий прибуток, обсяг реалізації, виручка від реалізації, чистий прибуток, швидкість обертання оборотних коштів, платоспроможність, фінансова стійкість, іммобілізація оборотних коштів, обсяг отриманих кредитів.

Як бачимо, регулююча функція системи оподаткування торкається майже всіх сторін діяльності окремих суб’єктів господарювання, в зв’язку з чим їй відводиться головне місце у системі функцій. На жаль, на сьогодні поки що не можна сказати, що ця функція системи оподаткування реалізована в повній мірі.

Вивчення системи оподаткування України дозволяє дійти висновків про наявність серйозних її недоліків:

1) Нестабільність податкової системи та податкової політики держави;

2) Складність розрахунку окремих податків;

3) Фіскальна спрямованість податкової системи та недостатній прояв регулюючої функції основних податків.

З урахуванням принципів та функцій системи оподаткування диференціюються групи конкретних податкових платежів:

1) По видах податків і зборів: загальнодержавні, місцеві.

2) По джерелах сплати:

А) Податки та збори, що включаються в ціну товару: ПДВ, акцизний збір, мито;

Б) Податки та збори, що відносяться на собівартість продукції:

= відрахування на обов’язкове соціальне страхування;

= відрахування на обов’язкове пенсійне страхування;

= відрахування на обов’язкове медичне страхування;

 

 

 
 


Готельний збір; Збір за припаркування автотранспорту; Ринковий збір; Збір за видачу ордеру на квартиру; За участь та виграш в бігах на іподромі; За право використання місцевої символіки; З власників собак; За проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; За видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.  
Податок з реклами Комунальний податок
Збори  
Податки
Б)Місцеві

 

= відрахування в фонд зайнятості;

= податок на рекламу. В) Податки та збори, що сплачуються за рахунок прибутку:

= податок на прибуток;

= податок на нерухомість;

= плата за землю;

= податок з власників транспортних засобів.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Питання до теми 1,2 | Податок на прибуток

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 882; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.