Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Позааудиторна самостійна робота № 10

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема: Роль медицини в забезпеченні відтворення населення та плануванні сім’ї.

План :

1. Роль медицини в забезпеченні відтворення населення.

2. Роль медицини в плануванні сім’ї.

Час виконання: 2 год.

Мета роботи: Протягом тривалого часу територія України була розчленована між сусідніми державами, кожна з яких проводила політику денаціоналізації українців, прагнучи до їхньої повної асиміляції. Відновлення незалежності у 1991 році створило умови для консолідації українців, розвиткові їх етнічної самосвідомості, згуртуванню усіх, хто відчуває свою приналежність до української нації, навколо історичної батьківщини. Систематичне проведення переписів населення протягом ХХ століття дає змогу достовірно відтворити найбільші зміни чисельності населення України за цей періоду.

Методичні рекомендації

1. Вивчаючи перше питання (див. зміст) зверніть увагу на роль медицини в забезпеченні відтворення населення, її теорії та закони; складіть опорний конспект, запам’ятайте основні аспекти відтворення населення та роль медицини в цьому процесі.

2. Вивчаючи друге питання (див. зміст) зверніть увагу на роль медицини в плануванні сім’ї, аспекти планування сім’ї; складіть опорний конспект, дайте перелік основних аспектів планування сім’ї.

3. На основі вивченого матеріалу написати реферат на одне із визначених питань:

· Сім’я як найважливіша соціальна інституція відтворення

населення.

· Сучасна сім’я та її проблеми.

· Сімейний склад населення за даними Всеукраїнського

перепису населення 2001 року.

· Динаміка шлюбності в Україні у ХХ столітті.

· Сучасні тенденції розвитку сімей у розвинених країнах.

4. На основі вивченого матеріалу розробіть конспект у такій послідовності:

- дати визначення поняття: демографічна політика, планування сім’ї, демографія, перепис населення.

- визначити сучасні тенденції розвитку сімей, сімейний склад населення та динаміку шлюбноті в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте поняття шлюб, шлюбність, шлюбна поведінка, шлюбний стан.2. Визначіть зміни в шлюбній поведінці на сучасному етапі.

3. Охарактеризуйте етапи припинення шлюбу — овдовіння та розлучуваність.

4. Визначіть сутність сім’ї та її життєвий цикл.

5. Назвіть типи сімей.

6. Охарактеризуйте сімейний склад (сімейна структура) населення.

7. Назвіть процеси, що впливають на демографічний розвиток сім’ї.

8. Визначіть сучасні тенденції демографічного розвитку сімей.

9. Дайте характеристику демографічному аналізу шлюбності та розлучуваності.

10. Охарактеризуцте динаміки шлюбності в Україні.

Тестовий контроль:

1.Сімейний склад населення — це:

A. сімейна структура;

B. розподіл населення за чисельністю, складом і типами сімей;

C. розподіл членів сім’ї за соціально-економічними ознаками;

D. усе вірно.

2.Загальний коефіцієнт шлюбності означає:

A. відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний

період до середньої чисельності населення в цей період;

B. число шлюбів, зареєстрованих у цей період;

C. число шлюбів, зареєстрованих за певний період у розра-

хунку на 1000 жителів;

D. співвідношення числа зареєстрованих шлюбів за два суміж-

них періоди (роки).

3.Предметом вивчення сім’ї демографією є:

A. шлюбність;

B. розвиток сім’ї;

C. міжособистісні стосунки в сім’ї;

D. проблеми виховання та становище дитини в сім’ї.

4.Термін “планування сім’ї” означає:

A. діяльність державних і недержавних організацій щодо створення сприятливих умов для реалізації відповідального батьківства;

B. прийняття подружжям добровільних рішень щодо кількості дітей у сім’ї;

C. регулювання структури населення;

D. усе вірно.

5.Сімейний склад населення визначають розподілом людей за:

A. величиною та типами сімей;

B. демографічними ознаками;

C. соціально-економічними ознаками;

D. усе неправильно.

6.Репродуктивна поведінка індивіда — це система дій щодо народження дитини:

A. так;

B. ні.

7.Демографія досліджує такі функції сім’ї:

A. рекреативну;

B. репродуктивну;

C. виховну;

D. господарсько-економічну.

8.Сім’ї поділяють на такі типи:

A. повні та неповні;

B. прості та складні;

C. нуклеарні;

D. усе правильно.

9.Шлюбна поведінка — це поведінка людей у зв’язку з:

A. укладанням шлюбу;

B. народженням дитини;

C. припиненням шлюбу;

D. усе правильно.

10.Поняття “шлюб” і “сім’я” тотожні:

A. так;

B. ні.

11. Зростання великих міст зумовлюють:

A. міграція населення;

B. природний рух населення;

C. підвищення народжуваності;

D. віковий склад мігрантів.

12. Демографічна криза виявляється:

A. у значному погіршенні розвитку населення, яке зумовлює

депопуляція;

B. в абсолютному скороченні чисельності населення;

C. у старінні населення;

D. усе неправильно.

13. Першим дослідником якості населення був:

A. А. Сові;

B. Конфуцій;

C. Т. Шульц;

D. А. Маршалл.

14. Уперше поняття “демографічної революції ” було введено:

A. французьким ученим А. Ландрі;

B. російським демографом А. Квашою;

C. російським демографом Д. Валентеєм;

D. американським ученим К. Беккером.

15. Основними характеристиками сучасного типу відтворення населення є:

A. висока смертність;

B. коротка середня тривалість майбутнього життя новонароджених;

C. низька смертність;

D. низька народжуваність.

16. Якість населення характеризують такими критеріями:

A. стан здоров’я;

B. рівень освіти;

C. територіальна структура;

D. шлюбність.

17. Поняття “демографічний вибух ” означає:

A. швидке зростання населення світу;

B. значне збільшення народжуваності;

C. зміни якісних характеристик населення;

D. усе правильно.

18. “Індекс розвитку людського потенціалу ” охоплює такі

складові:

A. середня тривалість життя;

B. рівень освіти дорослого населення;

C. рівень зайнятості;

D. соціальний стан.

19. Вікова структура населення може бути таких типів:

A. регресивного;

B. функціонального;

C. стаціонарного;

D. динамічного.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 563; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.034 сек.