Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський облік


Форми контролю

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

Навчальна дисципліна « Психологія особистості» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою в кожному семестрі окремо.

Поточний контроль:

Конспект першоджерел 1 балів

Словник термінів 1 балів

Конспект лекцій 1 балів

Усні відповіді 1 балів

Колоквіум 3 балів

Індивідуальні творчі завдання 10 балів

Модульна контрольна робота 5 балів

Модульний контроль: 60

Підсумковий контроль: 40

19.

Тема програми Питання для самостійного вивчення Опорні знання Знання та навички, що формують Форми роботи Форми контролю Літера-тура
1. Соціологія як наука 1.1.Зародження соціологічної думки в Україні     1. Політична соціологія М. Драгоманова. 2. Українська ідея М. Грушевського. 3. Ідея національної держави В. Липинського. 4. Проблеми і досягнення української соціології в умовах розбудови незалежної держави Поняття “суспільство”. Політична соціологія. Демократія. Українська ідея Студенти повинні знати: особливості розвитку української соціології в ХІХ-ХХ ст. вміти: порівнювати різні соціальні ідеї; визначати особливості соціологічних вчень Опрацювання теми Складання конспекту Написання рефератів Самостійна робота Л – 1, Л – 2, с.79-98, Л – 3, с.21-26, Л – 4, с.32-43, Л – 5, с.177-198
1.2.Сучасний етап розвитку соціологічної науки 1. Нові погляди на сутність соціального. 2. Новітні соціологічні теорії   Розвиток системного підходу до вивчення суспільства. Суспільство – цілісний об’єкт, який розвивається за своїми внутрішніми законами Студенти повинні знати: сутність і особливості новітніх технологічних теорій вміти: порівнювати їх Складання конспекту Підготовка повідомлення Повідомлення Л – 2, с.99-112, Л – 3, с.44-53, Л – 4, с.143-149, Л – 5, с.66-83
2. Суспільство як соціальна система 1. Соціальна взаємодія та соціальні відносини. 2. Соціальні зміни та соціальні процеси. 3. Соціальні інститути. 4. Соціальні організації Поняття “суспільство”. Структура суспільства, його основні елементи, підсистеми Студенти повинні знати: що таке суспільство; соціальні відносини, соціальні процеси, соціальні інститути; соціальні організації Складання конспекту Тестування Л – 1, с.282-309, Л – 2, с.194-199, Л – 3, с.128-139, Л – 4, с.70-74, Л – 5, с.199-209, Л – 6, с.289-301
3.Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин 1. Соціальний конфлікт в фундаментальних теоріях М. Вебера, Г. Зіммеля, К. Маркса. 2. Проблеми соціології конфлікту в дослідженнях сучасних вчених Поняття “соціальний конфлікт”. Теоретичні моделі функціонування суспільства Студенти повинні знати: особливості основних теорій соціального конфлікту вміти: пояснювати їх зміст, основні положення, порівнювати їх Написання рефератів Обговорення рефератів Л – 3, с.102-116, Л – 4, с.157-160, Л – 7, с.323-331, Л – 2, с.318-339 Л – 5, с.355-381
4.Соціальні процеси. Особливості релігійних про-цесів в Україні 1. Соціологічні концепції релігії. 2. Функції релігії як соціального інституту. 3. Тенденції розвитку релігійних процесів Поняття “соціальні процеси”; Релігія, як соціальний інститут Студенти повинні знати: сутність основних концепцій релігії; функції релігії як соціального інституту вміти: пояснювати основні тенденції розвитку релігійних процесів Складання конспекту, повідомлення Самостійна письмова робота Л – 1, Л – 2, с.355-377, Л – 4, с.171-176, Л – 5
5.Економічна соціологія 1. Об’єкт та предмет економічної соціології. 2. Соціальні функції економіки. 3. Особливості розвитку економічної сфери українського суспільства Економіка як соціальний інститут; власність, економічна сфера; регулювання економіки Студенти повинні знати: основні методологічні підходи до вивчення економічних відносин; особливості розвитку економічної сфери українського суспільства вміти: аналізувати переваги та недоліки підходів з питань економічної соціології Складання конспекту Фронтальне та індивідуальне опитування Л – 2, с.216-239,   Л – 4, с.123-129,   Л – 5, с.527-541
6.Соціологія права 1. Предмет, структура і функції соціології права. 2. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки Право, соціальні норми; законодавство; правосвідомість Студенти повинні знати: предмет соціології права та її структуру вміти: доводити, що право є соціальним інститутом; пояснювати причини протиправної поведінки Складання конспекту Тестування Л – 2, с.261-278, Л – 4, Л – 5, с.249-260
7.Соціологія особистості. Молодь як специфічна соціально-демографічна спільнота 1. Молодіжна субкультура. Процес інтеграції молоді в суспільні структури. 2. Причини девіантної поведінки молодих людей. 3. Організація вільного часу молоді в українському суспільстві Молодь, девіантна поведінка. Соціалізація; соціальний статус, соціальна роль Студенти повинні знати: предмети соціології молоді; особливості сучасного стану соціології молоді вміти: давати характеристику головних категорій соціології молоді; визначати причини девіантної поведінки Написання рефератів Обговорення рефератів Л – 2, с.430-441,   Л – 5, с.314-321
8.Гендерна соціологія 1. Співвідношення понять “стать” та “гендер”. 2. Основні положення гендерної соціології. 3. Проблеми гендерної соціалізації Соціалізація, стать. Соціологія сім’ї; сім’я; шлюб Студенти повинні знати: основні положення гендерної соціології та її проблеми вміти: пояснювати сутність поняття “гендер” аналізувати проблеми гендерної соціалізації Складання конспекту Фронтальне та індивідуальне опитування Л – 2, с.442-463,   Л – 4, с.157-162,   Л – 5, с.390-404
9.Соціологія гуманітарної сфери 9.1. Культура як соціальний феномен     1. Поняття культури в соціології. 2. Соціальні функції культури та її структурні елементи Культура і еволюційні процеси; цивілізація; матеріальна культура; духовна культура; субкультура Студенти повинні знати: сутність поняття “культура”; функції культури як соціального явища вміти: визначати і характеризувати структурні елементи культури Складання конспекту, підготовка доповідей, рефератів Фронтальне та індивідуальне опитування Л – 2, с.204-215,   Л – 4, с.136-142,   Л – 5, с.446-462
9.2.Соціологія культури 1. Наука як особливе соціальне явище. 2. Соціальні функції науки. 3. Науковий прогрес та його соціальні наслідки Наука; наукова діяльність; фундаментальна наука; прикладна наука; інституалізація Студенти повинні знати: предмет соціології науки; соціальні функції науки вміти: визначати соціальні наслідки наукового прогресу Підготовка доповідей, рефератів Обговорення рефератів Л – 3, с.209-218, Л – 4, с.143-149, Л – 5, с.513-526
10.Методика організації конкретних соціологічних досліджень 1. Вибірка в соціологічному дослідженні. 2. Експериментальні методи в соціології Соціальне дослідження, соціологічне дослідження, програма соціологічного дослідження Студенти повинні знати: основні етапи конкретного соціологічного дослідження; сутність вибірки та її засоби вміти: користуватися термінологією Складання конспекту Фронтальне та індивідуальне опитування Л – 2, с.480-485, Л – 3, с.199-201, 247-251, Л – 4, с.217-218, Л – 5, с.559-563

Література:

1. Соціологія. Наука про суспільство. Навчальний посібник (за заг. ред. проф.
В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача). – Харків, 1997

2. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003

3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навч. посібник. – К., 2003

4. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., 2000

5. Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. – М., 2001

6. Кравченко А.И. Социология и политология: Учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М., 2001

7. Волков Ю.Г. и др. Социология: Курс лекций: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2000

8. Кончанин Т.Л. и др. Социология. Ростов-на-Дону, 2001

9. Соціологія релігії

10. Прімуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. – К., 2004

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вимоги до реферату | На 2010/2011 навчальний рік

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 421; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.