Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання, об’єкти та методичні прийоми і способи експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями


Техніка експертного дослідження розрахунків та зобов’язань підприємства (з постачальниками, з покупцями, з підзвітними особами, за претензіями, з органами страхування, з робітниками з оплати праці).

Об’єкти, інформаційне забезпечення експертного дослідження розрахунків та зобов’язань підприємства.

Тема 5. Експертне дослідження розрахунків і зобов’язань.

1. Об’єкти, інформаційне забезпечення експертного дослідження розрахунків та зобов’язань підприємства.

2. Техніка експертного дослідження розрахунків та зобов’язань підприємства (з постачальниками, з покупцями, з підзвітними особами, за претензіями, з органами страхування, з робітниками з оплати праці).

 

Основні об’єкти експертизи розрахунків та зобов’язань: договорні відносини між підприємством, покупцями та постачальниками, штатна дисциплина підприємства, дисципліна праці, документальне оформлення надходження товарів (послуг, робіт), відвантаження та реалізація товарів (послуг, робіт), розрахунки з покупцями та постачальниками за товари, роботи та послуги, правильність і своєчасність розрахунків з підзвітними особами, документальне оформлення відпрацьованого часу, виконаних рабіт, наданих послуг, правильність розрахунку заробітної сплати за її видами, правильність і своєчасність розрахунків з органами соціального страхування, інвентаризація розрахунків та зобов’язань та ін.

Джерела інформації експертного дослідження розрахунків та зобов’язань: нормативні документи, які регламентують порядок розрахунків і зобов’язань, договора постачання товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, посвідчення про відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, звіт про використання підзвітних сум, накази та распорядження про прийом на роботу, накази про звільнення робітників, накази про надані відпустк, договори, контракти, документи обліку персоналу, особисті картки рабітників, розрахунково-платіжні відомості, розрахункові та платіжні відомості, реєстри синтетичного і аналітичного обліку з розрахунків та зобов’язань, фінансова та статистична звітність, матеріали ревізій, які проводилися перед експертизою. 

Основним об’єктом дослідження розрахунків з постачальниками є перевірка правильності і чинності розрахунків з постачальниками товарів та послуг.

Експерту-бухгалтеру необхідно:

- перевірити розрахункові документи, які передаються до сплати у банк;

- перевірити обґрунтованість облікових даних про вартість товарів, які були сплачені, але не надійшли;

- перевірити своєчасність сплати постачальникам за товари, які надійшли;

- з’ясувати, чи не мали місце випадки приховування дебіторської заборгованості шляхом відображення у балансі звернутого сальдо.

Особливу увагу експерт-бухгалтер звертає на заборгованість постачальникам з поставок товарів, які надійшли без документів, тобто з неотфактурованих поставок.

При дослідженнні розрахунків з претензій перевірку необхідно починати з інвентаризації заборгованості з претензій по кожній сумі. При дослідженні претензійних сум необхідно встановити:

- чи не враховуються на балансі суми претензій з простроченими термінами позової давнини;

- чи ведеться на підприємстві оперативний облік претензій та як здійснюється контроль за своєчасністю та обґрунтованістю передачі матеріалів до суду для відшкодування заборгованості;

- чи маються рішення суду про погашення претензійних сум.

Перевірку правильності і чинності розрахунків з підзвітними особами експерт-бухгалтер розпочинає з перевірки наявності на підприємстві наказу про коло осіб, які мають право отримувати грошові кошти під звіт.

Обґрунтованість витрат коштів під звіт експерт-бухгалтер встановлює:

- перевіркою звітів про використання підзвітних сум та прикладених до них первинних документів;

- перевіркою записів за рахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами” з кореспондуючими рахунками;

- перевіркою правильності оформлення документів, які підтверджують витрати підзвітних осіб.

При дослідженні розрахунків з підзвітними особами з витрат на відрядження експерт-бухгалтер може виявити такі порушення:

- відсутність посвідчення на відрядження;

- відсутність наказу про відрядження конкретної особи;

- відсутність звіту про виконання роботи у відрядженні;

- передача підзвітних сум іншіим особам;

- несвоєчасне звітування перед бухгалтерією особи, яка перебувала у відрядженні;

- несвоєчасне повернення до каси невикористаних підзвітних сум;

- нецільове використання підзвітних сум;

- неправильне і несвоєчасне нарахування добових, сплати за проїзд, тощо.

Слід враховувати, що особа, яка повернулася з відрядження, повинна відзвітувати перед бухгалтерією за використання підзвітних сум не пізніше трьох діб з дня повернення з відрядження.

При дослідженні використання підзвітних сум, отриманих на купівлю товарів, експерту-бухгалтеру необхідно перевірити: наявність чеків, рахунків на придбання товарів, документів на оприбуткування придбаних за підзвітні суми товарів, правильність списання цих товарів.

У разі виявлення необґрунтованих витрат експерт-бухгалтер визначає їх розмір, вказує призвища посадових осіб, які необґрунтовано отримали гроші, а також осіб, які здійснювали бухгалтерський облік і контроль.

Висновки підтверджуються посилкою на первинні документи, записи у облікових регістрах, вказівкою порушень нормативних актів.

Як правило, експертне дослідження операцій, пов’язаних з розрахунками з оплати праці, проводять за такими етапами:

1. Аналіз штатної дисципліни.

2. Перевірка законності оплати праці працівників, що працюють за сумісництвом. Такі працівники отримують заробітну плату за фактично виконану роботу. Необхідно зазначити, що робота за сумісництвом також здійснюється на підставі трудового договору.

3. Перевірка правильності встановлення тарифних ставок і окладів працівникам підприємств, організацій та установ України.

4. Перевірка стану розрахунків з оплати праці починається із зіставлення показників поточної і річної звітності з даними аналітичного і синтетичного обліку заробітної плати.5. Перевірка правильності нарахування виплат.

Середня заробітна плата працівників за місяць (квартал, рік) у цілому по підприємству, установі, організації обчислюється діленням сум, нарахованих з фонду оплати праці працівників у грошовій формі, на середньоспискову чисельність працівників, що береться для розрахунку середньої заробітної плати, та інших середніх показників (середньоспискову чисельність усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості) за відповідний період.

Середню заробітну плату для оплати тарифних, додаткових відпусток і відпусток на навчання (у разі навчання без відриву від виробництва), а також розмір компенсації за невикористану відпустку розраховують, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців перед місяцем надання відпустки.

Відпускні = Заробітна плата за останні 12 місяців ´ Кількість календарних днів відпуски
Календарні дні року

 

У випадках збереження середньої заробітної плати та розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності середньомісячна заробітна плата має розраховуватися за останні шість календарних місяці роботи.

Середньоденна заробітна плата = Заробітна плата за фактично відпрацьовану кількість робочих днів протягом шести останніх місяців, що передували настанню непрацездатності
Кількість робочих днів за цей же період

При цьому експерт має пам’ятати, що у випадках законодавчого підвищення тарифних ставок і посадових окладів заробітна плата й інші виплати, що беруться до уваги для розрахунку середнього заробітку, мають коригуватися на коефіцієнт їхнього підвищення. Розмір допомоги в залежності від стажу роботи визначається в такий спосіб:

стаж до 6 років – 60 % допомоги;

від 60 до 80 років – 80 % допомоги;

понад 8 років – 100 % допомоги.

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначається за формулою:

Допомога з тимчасової непрацездатності = Середньоденна заробітна плата ´ Кількість робочих днів хвороби ´ Розмір допомоги в залежності від стажу

6. Порядок надання відпусток регулюється Законом України «Про відпустки», затвердженим постановою ВР України від 15.11.1996 р. № 505/96-ВР. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

Експерт-бухгалтер має перевірити порядок оплати відпусток у межах їхньої тривалості, а також законність і правильність створення резерву на оплату відпусток робітників, яка включається в собівартість продукції, що випускається, і наданих послуг.

7. Законність і правильність утримань із заробітної плати.

Відповідно до чинного законодавства бухгалтерія підприємства (організації, установи) має здійснювати такі види утримань:

· податок з доходів фізичних осіб;

· страхові внески до Пенсійного фонду (ЄСВ);

· профспілкові внески (на підставі заяв працівників);

· аліменти (за виконавчими листками судових органів);

· за виданий підприємством кредит;

· за брак та заподіяні підприємству матеріальні збитки;

· різні види добровільних утримань за заявою громадян.

Порядок розрахунку податку з доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Ставка податку: - 15 відсотків бази оподаткування доходів.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Ø Одночасно з перевіркою правильності нарахування заробітної плати експерт має перевірити і порядок нарахування роботодавцями ЄСВ в залежності від класу професійного ризику виробництва.

Здійснюючи перевірку розрахунків за цими зборами, експерт зобов’язаний дослідити:

· правильність нарахування внесків і визначення страхових тарифів;

· законність використання пільг;

· своєчасність перерахування коштів до ПФ;

· правильність відображення в обліку операцій з нарахування і сплати ЄСВ.

8. Перевірка достовірності розрахункових і платіжних відомостей із заробітної плати.

Серед видаткових касових документів, за якими видається готівка, найбільшу питому вагу мають розрахунково-пла­тіжні та платіжні відомості. Саме завдяки підробленням у цих документах приховуються розкрадання грошей з каси, призначених для виплати заробітної плати.

9. Перевірка необґрунтованих виплат заробітної плати.

Способи необґрунтованих виплат заробітної плати можна розділити на дві основні групи:

Ø виплати, проведені за документами, необґрунтовано складеними бухгалтерськими розрахунковими працівниками;

Ø виплати, проведені на підставі документів, необґрунтовано складених іншими посадовими особами.

Найпоширенішими способами необгрунтованих виплат є:

· повторна виплата заробітної плати тим самим особам за той самий платіжний період;

· неправильний підрахунок у платіжних відомостях підсумкових сум, що належать до видачі та утримання із заробітної плати;

· видача позапланових авансів без подальшого утримання їх;

· виплата депонованих сум не тим особам, яким вони призначені.

 

 

Тема 6. Експертне дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями

1. Завдання, об’єкти та методичні прийоми і способи експертного дослідження операцій з ТМЦ.

2. Експертне дослідження операцій з ТМЦ

3. Визначення експертом-бухгалтером розміру нестачі, матеріального збитку, періодів їх утворення

У ході здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями можуть відбуватися різного роду порушення і зловживання.

Експертне дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями проводиться судово-бухгалтерською експертизою, коли поставлені експертизою питання стосуються нестачі цінностей, порушення нормативних актів, що регулюють облік товарних операцій у підприємствах торгівлі.

Відповідно до завдання на проведення судово-бухгалтерської експертизи експерт-бухгалтер визначає задачі, об'єкти, джерела інформації, методичні прийоми і способи експертного дослідження, узагальнення й реалізації результатів експертизи.

Основним завданням судово-бухгалтерської експертизи є активний вплив на усунення правопорушень з товарно-матеріальними цінностями, сприяння їх раціональному використанню та забезпеченню на всіх стадіях руху товарів.

До числа найбільш важливих задач експертизи можна віднести наступні:

- встановлення у процесі експертного дослідження порушень законодавчих актів, у результаті яких підприємству були нанесені збитки;

- встановлення фактичних даних, зв'язаних з нестачею або надлишками товарно-матеріальних цінностей або грошових коштів;

- визначення правильності документального оформлення операцій з приймання, зберігання і реалізації товарів і тари;

- підтвердження документальної обґрунтованості оприбуткування товарів і тари з урахуванням висновків інших видів експертиз;

- з'ясування відповідності пояснень осіб, які проходять за справою, даним, які містяться в документах;

- уточнення кола осіб, за якими за документальними даними у досліджуваному періоді враховувалися товарно-матеріальні цінності та кошти;

- виявлення недоліків у організації і веденні бухгалтерського обліку та контролю, що сприяли утворенню матеріального збитку, перешкоджували його своєчасному виявленню;

- встановлення причин правопорушень, що сприяли утворенню нестач чи надлишків;

- розробка профілактичних заходів щодо запобігання правопорушень у діяльності підприємств.

Об'єктамиекспертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями є:

- збереженість товарно-матеріальних цінностей - досліджується, чи відповідає стан господарства торгового підприємства вимогам схоронності цінності (устаткування складських приміщень і торгових залів сигналізацією, стелажами, полками для збереження товарів, наявність протипожежного устаткування і т.п.);

- закріплення матеріальної відповідальності - досліджується за даними договорів про матеріальну відповідальність, укладених між адміністрацією підприємства і конкретними робітниками;

- кількісна і якісна прийомка товарно-матеріальних цінностей, що

надійшли від постачальників - досліджується повнота і своєчасність оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за даними бухгалтерського обліку, відповідність кількості і якості цінностей, що надійшли, супровідним документам;

- переоцінка товарно-матеріальних цінностей - досліджується за даними бухгалтерського обліку, актами на переоцінку товарів, досліджуються причини і джерела переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

- ушкодження, брак, псування товарно-матеріальних цінностей - досліджуються причини, що обумовили виникнення браку і псування, розмір їх, акти на списання, компетентність членів комісії, осіб, які заподіяли шкоду;

- первинні документи з обліку товарно-матеріальних цінностей – досліджуються експертом-бухгалтером у частині відображених у них господарських операцій;

- реєстри бухгалтерського обліку і звітних форм - досліджуються в частині вірогідності й об'єктивності даних, що містяться у них;

- нестача товарно-матеріальних цінностей і матеріальні збитки, виявлені ревізією - експерт-бухгалтер з'ясовує наскільки вірно ревізією встановлені сума матеріального збитку, особи, які заподіяли матеріальний збиток, чи підтверджується даними бухгалтерського обліку виявлена ревізією сума матеріального збитку.

Джерелами інформації експертного дослідження є: нормативні акти, що регламентують операції з товарно-матеріальними цінностями; нормативно-довідкова інформація; планова інформація, що міститься у бізнес-плані; фактографічна інформація: договори постачань товарно-матеріальних цінностей, договори про матеріальну відповідальність робітників; первинні документи з руху товарно-матеріальних цінностей; інвентаризаційні описи, акти результатів інвентаризацій, порівняльні відомості; реєстри бухгалтерського обліку, у яких відображається надходження, вибуття товарів; акти ревізій і перевірок матеріальних цінностей; висновки експертів інших спеціальностей; свідчення обвинувачених і свідків з справи, яка розслідується; протоколи, що містяться у справі та ін.

У процесі експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями експерт-бухгалтер використовує різні прийоми і способи дослідження, узагальнення та реалізації результатів експертизи.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика експертного дослідження операцій з коштами на рахунках у банку | Експертне дослідження операцій з ТМЦ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1658; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.048 сек.