Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Проникність тріщинуватих порід

Читайте также:
 1. Абсолютна проникність
 2. Акустичні властивості гірських порід
 3. Відмінність фізичних властивостей корисної копалини і вміщуючих порід.
 4. Відносна проникність
 5. Гірничі породи,фізико-механічні властивості порід.
 6. Гранулометричний склад порід-колекторів
 7. Питома поверхня гірських порід
 8. Проникність
 9. Проникність клітин для неелектролітів
 10. Таблиця 10.2 – Густина і електронна густина порід і деяких мінералів
 11. Теплові властивості гірських порід

На відміну від тріщинної пористості, що, звичайно, мало впливає на величину загальної пористості породи, тріщинна проникність може визначати величину загальної проникності. Тут тріщини можуть відігравати вирішальну роль у процесах фільтрації рідини та газу.

Тріщинні породи – це, звичайно, крихкі або тверді літологічні різновидності, міжзернова проникність яких становить тисячні долі мілідарсі. А між тим, з родовищ з такими колекторами у ряді випадків отримані значні припливи нафти чи газу.

За одиницю тріщинної проникності беруть величину, яка характеризується витратою в 1 м3/с флюїда в’язкістю в 1 Па∙с, що фільтрується через усі тріщини, котрі пересікають площину в 1 м2 тріщинної породи під дією градієнта тиску в 1 Па/м за умови перпендикулярності тріщин площині фільтрації.

Визначення величини тріщинної проникності спричиняє значні труднощі. Якщо є дані дослідження свердловин, то проникність тріщинної породи може бути встановлена за величиною коефіцієнта гідропровідності ε = k·h/μ або кривих відновлення тиску.

Якщо таких даних немає, то проникність може бути визначена методом мікроскопічного дослідження шліфів породи.

Тріщинна проникність тісно пов'язана з тріщинною пористістю. Ця залежність виражається рівнянням Буссінеска, у відповідності з яким витрата рідини , яка припадає на одиницю довжини тріщини (щілини), дорівнює:

(3.33)

Витрата рідини через площу фільтрації породи:

(3.34)

Виходячи з того, що тріщинна пористість , отримуємо, що .

Звідси,

. (3.35)

За законом Дарсі витрата рідини через таку породу становить:

. (3.36)

Порівнявши витрати за рівняннями Буссінеска і Дарсі, отримуємо:

. . (3.37)

Після перетворень в мкм2 отримуємо:

kтр=8,45∙106∙b2∙mтр, (3.38)

де mтр - пористість тріщинного колектора в долях одиниці;

b - ширина (розкритість) тріщин, м:

l - загальна довжина тріщин в полі зору мікроскопу, м;

F - площа зору мікроскопу, м2.

Одержані формули справедливі, якщо тріщини перпендикулярні поверхні фільтрації. Насправді тріщини розміщені довільно, тому kтр буде залежати від простирання їх систем і напрямку фільтрації. Орієнтованість тріщин визначається за азимутом падіння δ чи кутом падіння ω або направляючими косинусів одиничного вектора нормалі до площини тріщин cos α1, cos α2, cos α3. (α1, α2, α3 – кути між одиничними векторами і осями координат).

В загальному випадку, коли тріщини розміщені довільно, а проникність визначається для будь-якого горизонтального напрямку фільтрації, тоkтр = 8,5·106 Σbі Гі (sin2ωі·cos2φі + cos2ωі), (3.39)

де bі і Гі - розкриття і густота тріщин, см і 1/см;

ωі – кут падіння тріщин даної системи;

φі – кут між заданим напрямком фільтрації і простиранням даної системи тріщин.

При мікроскопічних дослідженнях шліфа параметри тріщинуватості визначають за такими формулами:

; kтр = А∙b2∙mтр. (3.40)

Параметр А залежить від геометрії систем тріщин в породі: для трьох взаємно перпендикулярних тріщин А = 2,28·106, а для хаотично розміщених тріщин А = 1,71·106.

Для визначення параметрів тріщинуватості використовують геологічні, геофізичні (електричні, гравітаційні, пружні) та гідродинамічні (результати дослідження свердловин) методи дослідження порід-колекторів.

Вивчення тріщинної проникності – важлива справа, оскільки в процесі розробки родовищ обводнення свердловин проходить нерівномірно.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Абсолютна проникність | Залежність проникності від пористості та розміру пор

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 218; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.