Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА БІДНОСТІ У ДЖЕРЕЛАХ ТА НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ


ВСТУП

Бортніков В. І., доктор політичних наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки

Волинська обласна Мала академія наук

Клас, НВК № 9 м. Луцька

Козловська Марта Ігорівна

Проблеми соціальної нерівності та бідності в Україні

(на прикладі Волинської області)

Актуальність дослідження. Існування надмірної соціальної нерівності та бідності залишаються одними з провідних проблем сьогодення, оскільки перешкоджають розбудові справедливого демократичного суспільства.

Метою наукової роботи є аналіз проблеми соціальної нерівності та бідності в Україні загалом та Волинській області зокрема, розробка пропозицій та рекомендацій щодо подолання бідності.

Об’єктом наукової роботи є сфера соціально-економічних відносин в Україні.

Предметомнаукової роботиє аналіз проблем соціальної нерівності та бідності в Україні (на прикладі Волинської області).

Наукова новизна дослідженняполягає в тому, що: вперше здійснено аналіз стану соціальної нерівності та бідності на теренах Волинської області у часи незалежності; виявлені практичні кроки та напрями діяльності місцевих органів влади Волині щодо подолання бідності та захисту малозабезпечених верств населення; визначено основні напрямки і механізми надання безоплатної правової допомоги в регіоні. Авторка приходить до висновків про наявність в Україні суттєвої соціальної нерівності та існування в окремих регіонах значного прошарку бідних. На Волині, останнім часом намітилися позитивні зрушення у покращенні соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, що проявилося у зменшенні кількісних показників бідності.

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП………………………………………………………………………….…...….4

РОЗДІЛ 1.ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА БІДНОСТІ У ДЖЕРЕЛАХ ТА НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ............................7

 

Висновки до розділу 1……………………………………………………………....…9 

РОЗДІЛ 2.СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ТА БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА…...………………………………………..……….…10

 

Висновки до розділу 2 ……………………………………………...……………….14

РОЗДІЛ 3.РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА БІДНОСТІ……………...……………......15

 

Висновки до розділу 3.................................................................................................19

 

РОЗДІЛ 4.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ………………………………...……....20

 

Висновки до розділу 4…………………….................................................................25

 

ВИСНОВКИ…………………………………..………………….………….......…..26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..……………….…..28

 

ДОДАТКИ……………………………………………………………..…….…....…31

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,

недоторканість і безпека визнаються

в Україні найвищою соціальною цінністю

(Конституція України, ст. 3)

Актуальність дослідження.Існування надмірної соціальної нерівності та бідності залишаються одними з провідних проблем сьогодення, оскільки породжує гострі соціальні конфлікти, а тому є серйозною пере­шкодою для стабільного поступового розвитку суспільства. За роки ринкових перетворень у динаміці рівня життя населення України склалися певні негативні тенденції. Внаслідок скорочення виробництва та згортання соціальних програм значні верстви населення опинилися у стані бідності. Виграла від лібералізації економіки лише незначна група; під знаком питання залишається також наявність середнього класу в структурі сучасного українського суспільства.

Керівництво країни, слідом за експертами та громадянами, визнає існування в українському суспільстві значного прошарку бідних. У Посланні українському народу 2010 р. глава держави стверджував, що 30 % українців проживають за межею бідності [3, с. 123]. На Волині, останнім часом намітилися позитивні зрушення у покращенні соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, що проявилося у зменшенні кількісних показників бідності, пом’якшенні проблеми із виплатою заборгованості із заробітної плати, зменшенні кількості безробітних. Проте проблема соціальної нерівності та бідності продовжує залишатися актуальною.

Як правило, правова допомога малозабезпеченим верствам населення із боку соціальних служб не передбачається. За даними з громадських приймалень у Волинській області на одного соціального працівника приходяться 15–18 інвалідів або осіб, які потребують допомоги. Отже, у більшості випадків представники вразливих верств населення є повністю безпорадні у правовому захисті. Саме тому методи та механізми надання безоплатної правової допомоги потребують подальших досліджень і певних удосконалень, що й актуалізує тему дослідження.

Метою наукової роботи є аналіз проблеми соціальної нерівності та бідності в Україні загалом та Волинській області зокрема, розробка пропозицій та рекомендацій щодо подолання цих явищ.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

- простежити стан соціального розшарування в Україні;

- зробити соціологічний аналіз явища бідності в Україні;

- здійснити аналіз стану соціального захисту малозабезпечених верств населення у Волинській області;

- здійснити аналіз законодавства та форм безоплатної правової допомоги малозабезпечених;

- висловити своє бачення напрямів боротьби із бідністю в Україні.

Об’єктом наукової роботи є сфера соціально-економічних відносин в Україні.

Предметомнаукової роботиє аналіз проблем соціальної нерівності та бідності в Україні (на прикладі Волинської області).

У ході написання наукової роботи було використано дві групи методівнаукового дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема, аналіз та синтез, системний, індукції та дедукції, порівняння тощо. Серед спеціальних методів слід назвати, насамперед, контент-аналіз та статистичний. Останні були використані під час опрацювання та систематизації матеріалів, опублікованих у пресі, а також збірниках статистичних матеріалів та соціологічних моніторингів. Використання згаданих методів зробило можливим здійснити всебічний аналіз проблеми соціальної нерівності та бідності, визначити найбільш вразливі верстви населення як об’єкти надання правової допомоги, визначити специфіку та спрогнозувати напрями подальшого вдосконалення форм і методів діяльності органів влади та інститутів громадянського суспільства у цій сфері.Практичне значення роботи: матеріали дослідження можна використовувати у навчальному процесі освітніх закладів Волинської області при викладанні дисциплін гуманітарного циклу.

Основні положення і висновки, викладені у роботі, ґрунтуються на аналізі наукової літератури, даних соціологічних досліджень щодо регіональних аспектів соціальної нерівності та бідності в Україні, чинного законодавства про надання безоплатної правової допомоги, особливостей його застосування, узагальнень практики діяльності громадських організацій на території Волинської області, що становить наукову новизну роботи. Крім того, новизна дослідженняполягає в тому, що:

вперше здійснено аналіз стану соціальної нерівності та бідності населення Волинської області за роки незалежності;

з’ясовано практичні кроки та напрями діяльності місцевих органів влади Волині щодо подолання бідності та захисту малозабезпечених верств населення;

визначено основні напрямки і механізми надання безоплатної правової допомоги в регіоні;

Структура роботи.Наукова робота складається зі вступу; чотирьох розділів, у яких розкрито історіографію проблеми та джерела, здійснено аналіз проблеми соціальної нерівності та бідності в Україні і на Волині, надання безоплатної правової допомоги малозахищеним верствам населення; висновків; списку використаних джерел та додатків.

 

РОЗДІЛ 1

Слід зауважити, що проблеми соціальної нерівності та бідності як суспільних феноменів, тривалий час залиша­лася поза увагою українських науковців. Певною мірою це пояснюється традицією, яка склалася у радянські часи, коли у соціалістичному суспільстві пропагувалася соціальна рівність і, відповідно, не визнавався факт розшарування на багатих і бідних. Проте прояви соціальної напруженості останніх років в Україні, викликані несправедливим розподілом національного багатства на користь невеликої частки населення і, навпаки, виникнення великого прошарку бідних людей, стимулювали інтерес наукової спільноти до аналізу зазначених проблем. Надмірне майнове розшарування має не лише важливе наукове, а й велике соціальне та політичне значення, тому ця проблема стає предметом пильної уваги як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Із кожним роком бібліографія з цього питання поповнюється новими надходженнями. Учені аналізують масштаби бідності, причини її виникнення та засоби подолання.

Серед соціологічних праць, де проблемам соціальної нерівності та бідності приділяється достатньо велика увага слід назвати роботи Е. М. Лібанової «Демографічні чинники бідності» (2009) [5], С. Макеєва «Соціально-культурна специфіка регіонів України» (2003) [3], О. М. Пищуліної «Диференціація населення за рівнем доходу та ефективність інституційної організації його перерозподілу в Україні» (2007) [6], В. Тарасенко, М. Сакади «Дефіцит соціального захисту в Україні» (2009) [7], С. Оксамитної «Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності» (2010) [8] та ін.

Джерельною базою дослідження слугували дані статистики, результати соціологічних моніторингів, нормативні документи органів державної влади та профспілок. Однією з найбільш корисних для моє роботи стала методична розробка Федерації профспілок України «Бідність в Україні та пропозиції профспілок щодо її подолання» (2011), де не лише розкривається сутність таких наукових понять, як «рівень бідності», «межа крайньої форми бідності» та ін., а й наводяться фактичні дані стану бідності в розрізі регіонів [12].

Важко переоцінити внесок у вивчення різних аспектів соціального життя українців вченими Інституту соціології НАН України, в тому числі розробниками і виконавцями соціологічних моніторингів 1992–2010 рр. [13]. Найбільшу користь для моєї роботи мав аналіз даних моніторингів, який з’ясовував рівень задоволеності своїм матеріальним становищем пересічних громадян, визначення їх місця у соціальній ієрархії, динаміку бідності тощо.

Особливе місце серед джерел займають закони України та укази Президента України, серед яких у першу чергу треба назвати Указ № 274/2010 від 26 лютого 2010 р. «Про невідкладні заходи з подолання бідності», Закон України «Про безоплатну правову допомогу» N 3671-VI ( 3671-17 ) від 08.07.2011.Важливим для розуміння ступені соціальної захищеності вразливих верств населення є ознайомлення із такими законами України: «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», «Про психіатричну допомогу», «Про біженців», «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства» тощо.

Оскільки дослідження значною мірою висвітлює проблему соціальної нерівності та бідності у Волинській області, то мною були використані матеріали Управління статистики, звіт голови Волинської ОДА за 20011 р., матеріали Федерації профспілок України, а також публікації обласної незалежної громадсько-політичної газети «Волинь-нова» за 2011–2012 рр. Особливо корисними для розуміння сутності проблеми та специфіки її проявів у Волинській області, сталі публікації кореспонденток газети «Волинь-нова» Е. Сомової та В. Блінової [14, 17, 23]. Автори зазначених публікацій не лише знайомлять читачів із проблемами та труднощами повсякденного життя мало захищених верств населення, зокрема, пенсіонерів, а й проводять своєрідний моніторинг рівня життя волинян за останні роки.

Певний інтерес викликає монографія волинських вчених В. І. Бортнікова та А. І. Пархомюка «Нариси історії органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині» (2010) [15]. У книзі, поряд із висвітленням перебігу політичного процесу у роки незалежності, аналізується діяльність органів влади у розбудові краю, в тому числі і соціального захисту жителів Волинської області.

Важливим джерелом інформації з досліджуваної проблеми стала література, присвячена проблемі правового захисту малозабезпечених та вразливих верств населення, в тому числі щодо організації роботи юридичних клінік. Це публікації О. Г. Ващука та Р. К. Гери «Посібник для консультанта юридичної клініки (2011) [26], колективної монографії «Юридичні клініки» в Україні: роль, завдання та організаційно-правові засади» (2004) [27], М. І. Штефана «Підприємство і правосуддя» (2004) [29]. Корисна інформація щодо організації роботи юридичної клініки в Луцьку розміщена на відповідному сайті «Юридичні клініки Луцька» [28].

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства | СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ТА БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 867; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.