Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Словотворення як джерело збагачення лексики

Читайте также:
  1. Відправник (джерело) повідомлення
  2. Збагачення молока вітамінами.
  3. Збагачення молока йодом.
  4. Конституція України 1996 року є засадним теоретичним та нормативним джерелом вивчення особливостей державного управління в Україні.
  5. Конституція України як джерело екологічного права
  6. Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій.
  7. Податки як основне джерело грошових коштів держави. Класифікація податків
  8. Тема. Конституція як основне джерело конституційного права

Є два джерела збагачення словникового складу: словотвір і запозичення слів з інших мов. Основним джерелом збагачення української мови є словотвір.

Наукові відкриття, розвиток виробництва, науки, техніки, культури викликають до життя нові предмети і понят­тя. А щоб назвати ці нові предмети і поняття, потрібні і но­ві слова. Кожне таке слово є суспільним явищем, бо зумо­влене потребами суспільства.

При освоєнні цілинних земель у 50-ті роки народилися слова цілинник Цілиноград. Великі досягнення вчених вчених в освоєнні космосу зумовили появу в мові таких слів, як космонавт, космодром, стикування тощо. Внаслідок відкрит­тів у галузі фізики виникли слова типу атомний (реактор) атомохід, атомники. З’явилися нові професії та спеціаль­ності і відповідно їхні назви: тракторист, бульдозерист,комбайнер. З розвитком техніки в мову прийшли такі слова аеродром, мотодром, танкодром, ракетодром, телевізор, телевізійний, телебачення, інтербачення, комп’ютер, Інтернет. Зааналогією до слова олімпіада утворилися слова спартакіада, універсіада (міжнародні змагання студентів). Здавна склалося так, що від назви населеного пункту утворювались прикметники і назва жителів (Київ-київський-кияни).

На карті з’являються нові міста, а разом з ними і нові назви їх, назви жителів цих міст. На Дніпрі,наприклад, виросло нове місто. Його назвали Енергодар.Від цієї назви утворилися прикметник енергодарський ііменник енергодарці (жителі міста Енергодар). Коли на Дніпрі було побудовано Кременчуцьку ГЕС, то виникло й нове місто. Йому дали назву Кремгес, від якого утворилися нові слова: кремгесівський, кремгесівці. Згодом місто стали називати Світловодськ. Від цієї назви утворилися прикметник світловодський і іменник світловодці. Вини­кають також нові назви вже існуючих предметів і понять. Так колишня назва аероплан змінилася на нову літак.

Усі ці слова запозичені з інших мов, а утворилися в українській мові за аналогією до вже існуючих за допомогою суфіксів префіксів. Отже, словотвір - це основне джерело збагачення словникового складу мови.

3. Основні одиниці словотворчої системи мови

Основними одиницями словотворчої системи мови є словотворчий тип, словотворче гніздо, словотворчі засоби, способи словотворення.

Група різнокореневих слів однієї частини мови, зв’язаних між собою спільним значенням і спільними суфіксами та префіксами, називається словотворчим типом.

Сукупність спільнокореневих слів, розташованих у такій послідовності, в якій вони утворилися називається словотвірним гніздом. Початком словотворного гнізда є непохідне слово. На основі словотвірних гнізд укладаються словотворчі словники.Словотворчі засоби

Нове слово виникає на базі вже наявного в мові і сприймається як похідне, вторинне щодо того, від якого утворене. Наприклад, слова вітряк, денний сприйма­ються як вторинні щодо слів вітер, день. Ознаками їх похідності є мотивованість їхніх значень словами, від яких вони походять, а також складніша морфемна будова.

При словотворенні основною одиницею виступає не корінь, а частина слова (або й ціле словосполучення), що мотивує значення похідного слова, є його словотворчою базою.

Твірною основою називається частина слова, від якої твориться нове, похідне слово. Наприклад:

 

Похідноюназивається основа нового слова, утворена за допомогою афіксів. До складу похідної основи, крім твірної основи, входить словотворчий афікс: суфікс, префікс, постфікс, інтерфікс (кулемет), зрідка флексія із словотворчою функцією (кум - кума).

Усі ці афікси називають у словотворі словотворчими засобами.

Сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, в якій вони утворювалися, становить словотвірне гніздо. Наприклад:

 

 

4. Твірна основа. Форманти.

Якщо зіставити похідне слово з твірним, то виявимо спільні і відмінні елементи. Наприклад, водяний і вода — спільна частина вод-, відмінні -н-ийі -а; сніговий і сніг — спільна частина сніг-, відмінні ов-ий; батьківський і батько спільна частина батьк-, відмінні -івськ-ий і -о.

Спільна частина похідного твірного слова, на базі якої виникає утворюване слово, називається твірною (ви­відною) основою.Твірною основою у прикметнику водяний є частина вод-, оскільки вона є спільною з твірним словом

Ті елементи, якими похідне слово відрізняється від твір­ного, називаються твірними суфіксами і твірними префік­сами. Наприклад, похідне слово перечитати відрізняється від твірного слова читати префіксом пере-. Похідне слово барабанщик відрізняється від твірного слова барабан су­фіксом -щик. Тому тут твірним виступає суфікс -щик. В ін­ших похідних твірними є префікс і суфікс одночасно: порівняймо похідне слово прибережнийі твірне слово берег, твірним тут є префікс при- із суфіксом –н-.

Для того щоб визначити в похідному слові твірну основу треба дібрати твірне слово, зіставивши похідне слово з твірним, виділити їх в них спільну частину. Ця спільна частина й буде твірною основою.

Зіставлення похідного слова з твірним і виявленням відмінних елементів визначається твірний суфікс або префікс: у похідному прикметнику каштановий твірний суфікс ов-(ий)

Поняття твірне слово і твірна основа не тотожні. Твірне слово включає всі морфеми, в тому числі й закінчення. До твірної основи не входить закінчення, а також окремі суфікси, що не беруть участі у утворенні похідного слова. Дієслівні суфікси –и,- ти до складу твірної основи не входять.

Слід мати на увазі, що в українській мови є чимало похідних слів, які співвідносяться не з одним твірним словом, а з кількома.

Афікс є носієм словотвірного і граматичного значення слова і слугує засобом творення похідних слів і форм того самого слова.

За місцем у слові виділяють такі типи афіксів: префікс, суфікс, закінчення, постфікс

(це афікс, що виступає абсолютному кінці слова: учитися).За функцією в слові афікси поділяються на словотворчі і граматичні.

Граматичні афікси поділяються на формотворчі і словозмінні. Формотворчі афікси беруть участь у творені форм того самого слова.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типи морфем | ТЕМА 5. АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1893; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.