Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив виробничого навчання і досвіду на рівень витрат


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

На відносний рівень витрат, тобто собівартість продукції, сут­тєво впливають чинники досвіду й виробничого навчання. Вна­слідок вивчення залежності витрат від досвіду був сформульова­ний «Закон навчання у виробництві» (30-ті роки минулого сто­ліття). Згідно з ним витрати певних факторів на одиницю продук­ції зменшуються із зростанням кількості її виробництва. Цей ефект пояснюється впливом тренування і досвіду працівників на зниження витрат. А тренування й набуття досвіду є наслідком повторювання операцій, яке зростає із збільшенням кількості ви­робів. Найбільший ефект від чинника виробничого навчання реа­лізується через фактор праці. Але й витрати матеріалів теж зни­жуються внаслідок надбання робітниками досвіду: зменшуються підходи, брак, витрати енергії та ін.

Зазначена закономірність виражається так званими кривими навчання.

Найпоширеніша версія теорії кривих навчання стверджує, що при кожному подвоєнні кількості виробів з початку їх виготов­лення (освоєння виробництва) витрати на одиницю продукції знижуються на одну й ту саму відносну величину. В літературі її називають нормою навчання. Норма навчання, позначимо її сим­волом а, коливається в певних межах для різних виробництв. Во­на вища на монтажних і складальних роботах із суттєвою част­кою ручної праці й менша на обробних машинних операціях. Приблизний діапазон її коливання 0,1—0,25 . Приклад кривої навчання показано на рис. 3.1.

 

 

Рис. 3.1. Крива навчання за його норми а = 0,2. Символи на рисунку: Со — витрати на одиницю продукції; N— порядковий номер виробу (кількість виготовлених виробів з початку їх виробництва).

Закономірності кривих навчання властиві передусім для виго­товлення складних виробів у дрібносерійному виробництві (літако-, ракетобудування, важке машинобудування, кораблебудуван­ня і т. п.). Із збільшенням серій виробів ефект навчання різко знижується і практично не враховується при плануванні та в ці­новій політиці. В масовому виробництві ця теорія не актуальна ―›0). У виробництвах з високою часткою прямих матеріаль­них витрат і комплектувальних виробів криві навчання слід за­стосовувати до вартості обробки.

Слід зазначити, що закономірності кривих навчання стосу­ються не лише виробничих процесів, а певною мірою поширю­ються на інші бізнес-функції ланцюга цінностей. Це стосується передусім таких функцій, як маркетинг, збут, обслуговування ви­робів. Зростання кількості виготовленої продукції і повторення операцій за такими функціями теж економить ресурси і знижує витрати.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Функції витрат | Централізація і децентралізація - основні аспекти структури управління

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2322; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.