Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види оцінки і баланси основних засобів


Облік основних засобів здійснюють у натуральному й вартісному виразі. Вартісна оцінка є узагальнювальною характеристикою різноманітних засобів праці. Оскільки основні засоби мають тривалий термін функціонування, протягом якого змінюються умови їх відтворювання, то це приводить до зміни з плином часу їхньої вартості.

Існує кілька видів оцінок: за первісною вартістю, відновною вартістю, ринковою вартістю. Розрахунок проводиться залежно від стану основних засобів у період оцінки у двох варіантах: за повною вартістю і за вартістю з урахуванням зносу (залишковою).

Повна первісна вартістьосновних засобів (балансова вартість) — вартість у цінах придбання (введення в дію) з урахуванням усіх транспортних, монтажних та інших витрат, пов’язаних з передаванням прав власності.

Повна відновна вартість — вартість відтворювання основних засобів у сучасних умовах, тобто з урахуванням зміни цін, що досягається за рахунок щорічних переоцінок основних засобів. У СНР у таблиці А.V.3. Повна послідовність рахунків для сектору нефінансових корпорацій (продовження) виокремлюється ІІІ.3.2. Рахунок переоцінки.

Проведення генеральної переоцінки основних засобів потребує грошових і трудових затрат. Тому проводиться генеральна інвентаризація основних засобів, під час якої звіряють фактичну наявність об’єктів основних засобів з даними бухгалтерського обліку й визначають фактичну зношеність кожного об’єкта та його відновну вартість.

Залишкова вартість основних засобів — та частина їхньої вартості, яка не перенесена на виготовлену продукцію; її визначають як різницю між повною вартістю і сумою зносу.

Ринкова вартість основних засобів — вартість, що спостерігається на ринках активної торгівлі активами, що були вже використані, і за якою окремі види основних засобів може придбати підприємство.

Картонажне об’єднання в 2000 р. придбало ста-нок для різання паперу за 3 тис. грн. Транс-портні витрати на його доставку становили 0,2 тис. грн. У 2003 р. було придбано два аналогічних станки по 3,3 тис. грн за оди-
ницю, витрати на їх доставку становили 0,5 тис. грн. Нарахований знос на все обладнання станом на 31.12.2003 дорівнював
0,9 тис. грн.Вартість основних засобів станом на 01.01.2004 становитиме, тис. грн:

1) повна первісна: 3 + 0,2 + 3,3 · 2 + 0,5 = 10,3;

2) повна відновна: 3,3 · 3 + 0,2 + 0,5 = 10,6;

3) залишкова первісна: 10,3 – 0,9 = 9,4;

4) залишкова відновна: 10,6 – 0,9 = 9,7.

У сучасних умовах підприємствам усіх форм власності надається право провадити щорічну індексацію балансової вартості окремих груп виробничих основних засобів і нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = (Іі – 10 %) : 100 %,

де Кі — коефіцієнт індексації балансової вартості основних засобів на початок звітного року;

Іі — індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація основних засобів не проводиться.

Балансова вартість основних засобів розраховується за окремими їх групами за формулою:

ОЗк = ОЗп + ОЗн – ОЗв – А,

де ОЗк — балансова вартість групи основних засобів на кінець звітного періоду;

ОЗп — балансова вартість групи основних засобів на початок звітного періоду;

ОЗн — вартість основних засобів, що надійшли протягом звітного періоду, і сума витрат на реконструкцію, модернізацію, здійснення капітального ремонту та інші поліпшення основних засобів;

ОЗв — вартість виведеної з експлуатації відповідної групи основних засобів протягом звітного періоду;

А — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих за звітний період.

Амортизація — це вартість основних засобів, що переносяться на виготовлену продукцію відповідно до систематичного розподілу її протягом усього строку корисного їх використання (експлуатації).

Суми амортизаційних відрахувань визначаються множенням норм амортизації на балансову вартість окремих груп основних засобів на початок звітного періоду.

,

де А — сума амортизаційних відрахувань;

ОЗп — балансова вартість відповідної групи основних засобів на початок звітного періоду;

Н — норма амортизаційних відрахувань у процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів.

Амортизація є вартісним вирзом зносу основних засобів. Згідно з чинним законодавством України норми амортизаційних відрахувань становлюються у процентах до балансової вартості окремих груп основних засобів на початок звітного періоду в таких розмірах (табл. 12.1).

Інформаційне забезпечення статистичного вивчення амортизації — це дані форми звітності № 1-амортизація «Звіт про надходження податкової і економічної амортизації і використання амортизаційних джерел».

Таблиця 12.1 У %

Групи основних засобів Період
календарний рік квартал
1. Будівлі та споруди 1,25 (5 : 4)
2. Устаткування, транспорт, прилади 6,25 (25 : 4)
3. Інші основні засоби 3,75 (15 : 4)

Після проведення індексації окремих груп основних засобів їхня балансова вартість зростає. Різниця між скоригованою балансовою вартістю (після індексації) і початковою балансовою вартістю (до індексації) — це капітальний дохід підприємства.

Він включається до складу валового доходу підприємства кожного звітного кварталу й дорівнює одній четвертій процента річної норми амортизації відповідної групи основних засобів від суми капітального доходу такої групи.

Дані про вартість основних засобів без урахування індексації та переоцінки звітного року й вартість їх з урахуванням індексації та переоцінки на початок звітного року знаходять відображення в розділі І статистичної форми звітності № 11-ОЗ.

Вихідні дані для визначення балансової вартості основних засобів без урахування індексації та з урахуванням її наведено в табл. 12.2 (дані умовні).

Таблиця 12.2

(станом на 1.01.2004, тис. грн)

Групи виробничих основних засобів Вартість виробничих основних засобів станом на 01.10.2003 Вартість придбаних виробничих основних засобів з урахуванням витрат на їх поліпшення в ІV кварталі 2003 р. Вартість виведених виробничих основних засобів у ІV кварталі 2003 р. Сума амортизаційних відрахувань за ІV квартал 2003 р.
1. Будівлі та споруди 935,0 415,6 126,0 18,6
2. Обладнання, устаткування, прилади 1112,5 452,3 215,2 111,3
3. Інші основні засоби 230,0 28,0 15,0 10,2
Усього 2277,5 895,9 356,2 140,1

Індекс інфляції за 2003 р. становив 116,0 %.Розрахунки станом на 1.01.2004 проводимо такі:

1. Група основних засобів «Будівлі та споруди»

Балансова вартість 935 + 415,6 – 126 – 18,6 = 1206,0 (тис. грн).

Коефіцієнт індексації Кі = (Іі – 10 %) : 100 %; Кі = (116,0 – 10) : 100 = 1,06.

Балансова вартість з урахуванням індексації 1206 · 1,06 = 1278,4 (тис. грн).

2. Група основних засобів «Обладнання, устаткування, прилади»

Балансова вартість 1112,5 + 452,3 – 215,2 – 111,3 = 1238,3 (тис. грн.)

Балансова вартість з урахуванням індексації 1238,3 · 1,06 = 1312,6 (тис. грн).

3. Група «Інші основні засоби»

Балансова вартість 230,0 + 28,0 – 15,0 – 10,2 = 232,8 (тис. грн).

Балансова вартість з урахуванням індексації 232,8 · 1,06 == 246,8 (тис. грн).

Загальна балансова вартість основних засобів:

а) без урахування індексації 1206,0 + 1238,3 + 232,8 = 2677,1 (тис. грн).

б) після індексації 1278,4 + 1312,6 + 246,8 = 2837,8 (тис. грн).

Зміна первісної вартості основних засобів у зв’язку з їх індексацією:

2837,8 – 2677,1 = 160,7 (тис. грн).

Отже, на суму 160,7 тис. грн буде збільшено вартість основних засобів станом на 1.01.2004.

Розрахунки суми капітального доходу, яка включається до складу валових доходів підприємства у І кварталі 2004 р.:

1. Група основних засобів «Будівлі та споруди»

(тис. грн.)

2. Група основних засобів «Обладнання, устаткування, прилади»:

(тис. грн.)

3. Група «Інші основні засоби»:

(тис. грн.)

Загальна сума капітального доходу, яка включається до складу валових доходів підприємства у І кварталі 2004 р. становитиме 6,0 тис. грн (0,9 + 4,6 + 0,5).

Наявність і рух основних засобів підприємств і організацій вивчаються за допомогою річних балансів, побудованих за первісною та залишковою вартістю основних засобів.

В основу балансу основних засобів за повною первісною вартістю покладено таку рівність:

ОЗп + ОЗн = ОЗв + ОЗк,

де ОЗп, ОЗк — основні засоби за первісною вартістю відповідно на початок і кінець року;

ОЗн — основні засоби за первісною вартістю, що надійшли протягом року;

ОЗв — основні засоби за первісною вартістю, що вибули протягом року.

Баланс основних засобів за первісною вартістю відображається в статистичній звітності за ф. № 11-ОЗ і наведений у табл. 2.

Таблиця 2

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інші необоротні матеріальні активи | НАЯВНІСТЬ ТА РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, тис. грн

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 686; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.