Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИПУСК МИЛА ПІДПРИЄМСТВАМИ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


Вид продукції Випуск продукції, т Коефіцієнт перерахунку в 40 %-е мило Випуск продукції в умовно-натуральному виразі, т
А
Мило 40 %-е
Мило 60 %-е
Мило 72 %-е
Разом × ×

На основі стовпчика 1 таблиці можна робити висновок лише про обсяги випуску за окремими видами продукції. По всій сукупності такого висновку дійти неможливо, оскільки кожен вид продукції має різну споживчу вартість. У стовпчику 2 наводиться коефіцієнт перерахунку в умовну одиницю, якою в цьому разі є 40 %-е мило. Стовпчик 3 є результатом добутку стовпчиків 1 і 2 та являє собою обсяги випуску мила в умовно-натуральному виразі. Отримані величини є порівняними в просторі та часі.

Іншим методом обліку продукції є облік промислової продукції у вартісному виразі. Вартісні показники дозволяють визначати загальні обсяги різнойменної продукції, продукції різного ступеня готовності; вивчити динаміку виробництва тощо.

Згідно з Роз’ясненнями зі складання державних статистичних спостережень зі структурної статистики від 19.09.2002 № 01-3-01-8/377 за формами № 1-підприємництво (річна) та № 1-під-
приємництво (коротка, річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства» основними вартісними показниками промислової продукції, робіт, послуг є:

Обсяг виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг у діючих цінах (без ПДВ, акцизу) — вартість фактично виробленої підприємством продукції та виконаних робіт і наданих послуг, включаючи продукцію, виготовлену й відвантажену (або передбачену для відвантаження) іншим підприємствам, структурним одиницям цього підприємства, а також призначену для внутрішнього кінцевого споживання (за винятком продукції, використаної для її подальшої переробки в межах одного виробництва) або інвестування. Оцінюється ця продукція за фактичною ціною виробника за вирахуванням податку на додану вартість, акцизу та інших непрямих податків (за винятком випадків сплати єдиного податку з урахуванням податку на додану вартість).У випадках виготовлення продукції (робіт, послуг) на умовах повного або часткового цільового фінансування обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) складається з вартості, що відшкодовується безпосередньо споживачем, та сум дотацій (отриманих або які будуть отримані) на відшкодування витрат на виготовлення продукції за рахунок джерел цільового фінансування відповідно до офіційних підтверджень щодо цього. Прикладами таких підтверджень можуть бути розпорядження органу управління, що здійснює регулювання в даній галузі економіки, обласних (міських, районних) адміністрацій, угоди між підприємством-виконавцем та органом, що надає цільове фінансування тощо.

Здійснюючи операції з давальницькою сировиною, підприємство-виробник до обсягів виробництва продукції включає тільки вартість робіт (послуг) з переробки давальницької сировини з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів власного виробництва та покупних (без урахування вартості переробленої давальницької сировини); підприємство-замовник обсяг виробництва визначає за вартістю виготовленої на давальницьких умовах продукції (робіт, послуг), власником якої він є. Вартість виготовленої продукції (робіт, послуг) при цьому включає вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплату послуг з її переробки та інші не зазначені вище витрати підприємства-замовника з організації виготовлення даної продукції та частку прибутку. При цьому підприємство-замовник виробництво продукції, виготовленої на давальницьких умовах, та підприємство-виробник надання послуг з переробки давальницької сировини відносять до виду економічної діяльності, до якого належить діяльність з виробництва даної продукції.

Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг), яка виготовлена за бартерною угодою, якщо вона в подальшому не реалізується, визначається з урахуванням вартості продукції (робіт, послуг) за бартерним контрактом.

Промислові підприємства, які залучають до виконання замовлень на виготовлення продукції (робіт, послуг), обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) ураховують у частині, що виконується власними силами.

Оцінювання виробленої промислової продукції або виконаних робіт здійснюється за діючими гуртовими цінами підприємств, за якими вона відпускається покупцям (за цінами франко-вагон станція відправлення або франко-склад підприємства-виготовлю­вача, за вирахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизу тощо). При цьому готові вироби, які у звітному періоді не реалізовано, оцінюються за ціною франко-склад підприємства-виготовлювача. Підприємства, що отримують цільові надходження з державного та місцевого бюджетів (дотації, субсидії), наводять обсяг продукції в діючих гуртових цінах з урахуванням суми дотацій і субсидій за звітний місяць у розмірах, щодо яких є підтвердження того, що вони будуть отримані.

Крім цього, у статистичній звітності наводяться дані про обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах. При визначенні показника за порівнянні ціни приймаються гуртові відпускні ціни підприємств (без ПДВ, акцизу та інших непрямих податків), станом на 01.01.2002, тобто ціни, які діяли у грудні 2001 р.

Якщо є нові види виробів, які не виготовлялись у попередньому році, вони оцінюються, виходячи з цін на сировину, матеріали, комплектуючі, а також заробітної плати, інших витрат на аналогічні за технологією та трудомісткістю вироби, які діяли у грудні 2001 р., з урахуванням рівня рентабельності нового виробу в першому місяці його випуску згідно з плановою калькуляцією.

Реалізація продукції (робіт, послуг) — це господарська операція суб’єкта підприємницької діяльності, що передбачає передавання права власності на окремі об’єкти іншому суб’єкту підприємницької діяльності в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових забов’язань.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (робіт, послуг), що зазначена в оформлених документах (включаючи продукцію за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).До обсягу реалізованої продукції включаються:

· вартість транспортних, пакувальних та інших робіт, що виконуються власними силами підприємства, навіть якщо вони в рахунках до сплати зазначені окремо;

· продукція (виконані роботи, надані послуги), що враховується за статтею бухгалтерських рахунків «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)», та частково послуги (роботи) щодо операційної оренди активів, реалізації іноземної валюти, доходів від торгових марок, патентів тощо, і враховуються за статтею «Інші операційні доходи».

До складу показника не включаються продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, суми цільових надходжень (дотацій) на виробництво, суми попередньої оплати продукції (робіт, послуг), авансові платежі, надходження, що належать третім особам, знижки на ціни, що надаються гуртовими покупцям.

Зазначимо, що між показниками «обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ, акцизу)» та «обсяг виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг у діючих цінах (без ПДВ, акцизу)» існує різниця за рахунок:

· зміни залишків готової продукції та їх вартості;

· зміни залишків товарів і продукції (робіт, послуг), що виконується за субпідрядом;

· вартості придбаних товарів (послуг);

· вартості продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

· сум цільового надходження (дотацій) на виробництво.

Обсяг продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства (без ПДВ, акцизу) охоплює продукцію, вироблену для внутрішнього кінцевого споживання і продукцію, виготовлену власними силами для інвестування свого підприємства

Продукція, вироблена для внутрішнього кінцевогоспоживання, — це продукція, яка не продається стороннім підприємствам (або як виняток — відокремленим структурним підрозділам даного підприємства) і використовується лише структурними підрозділами даного підприємства (за винятком продукції, використаної для її подальшої переробки в межах одного виробництва).

Вартість показника оцінюється за діючими фактичними цінами виробництва на даний вид продукції (робіт, послуг), а в разі їх відсутності — за величиною собівартості виробництва цієї продукції або прирівнюється до витрат на випуск цієї продукції (надання послуг), скоригованих на величину залишків незавершеного виробництва.

Продукція, виготовлена власними силами для інвестування свого підприємства,— продукція, яка являє собою основні матеріальні (будівлі, споруди, машини, обладнання тощо) та немате-
ріальні (програмне забезпечення, і т. ін.) активи й роботи з поліпшення основних активів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта основних фондів. Вартісною оцінкою продукції, виготовленої власними силами для інвестування свого підприємства, є виробнича собівартість її виробництва.

У СНР визначають такі вартісні показники продукції промисловості.

Випуск (валовий випуск, валова продукція) — вартість продукції всіх промислово-виробничих цехів підприємства незалежно від її подальшого використання (переробка, реалізація тощо). До складу валової продукції включають вартість готових виробів, виготовлених напівфабрикатів і послуг промислового характеру. Вадою цього показника є те, що він включає повторний рахунок.

Проміжне споживання — включає весь повторний рахунок: матеріальні та нематеріальні витрати. Цей показник наводиться у ІІ розділі статистичній звітності «1-підприємництво» в цілому та за окремими статтями витрат.

Валова додана вартість — визначається як різниця між валовим випуском та проміжним споживанням.

Кількість виготовленої продукції не може характеризувати обсяг виконаної на підприємстві роботи, яка вимірюється кількістю праці, витраченої на виробництво продукції. Для аналізу діяльності підприємства разом з показником обсягу виробництва визначають індекс обсягу виробництва на основі рівня нормативної трудомісткості виробів:

,

де q — випуск продукції в натуральному вираженні у звітному й базовому періодах; tnнормативна трудомісткість виробу.

Цей індекс не показує зміну ні споживчої вартості, ні вартості виготовленої продукції, а лише зміну витрат праці на виробництво.

Вивчаючи динаміку обсягу промислової продукції, розраховують індекси фізичного обсягу. Якщо в таких розрахунках використовують дані про вартість продукції, то слід елімінувати вплив цін на одержаний результат. Цього досягають двома способами: 1) обсяг продукції в базовому і звітному періодах визначають у тих самих цінах; 2) в індекс вартості вносять поправку на зміну цін.

Однією з умов ефективної роботи підприємства є ритмічний випуск і реалізація продукції.

Вивчаючи це питання, слід розрізняти два поняття: рівномірність роботи як однаковий випуск продукції за рівні інтервали часу; ритмічність — випуск продукції відповідно до встановленого завдання на кожен інтервал часу звітного періоду.

Для цього визначають коефіцієнти ритмічності та рівномірності.

Розраховуючи коефіцієнт ритмічності, у ритмічну роботу зараховують фактичний випуск продукції (але не вище запланованого) і відносять його до запланованого обсягу.

Для визначення коефіцієнта рівномірності обчислюють питому вагу фактичного випуску продукції за кожен з рівних інтервалів часу звітного періоду, а також того випуску, який був би за рівномірної роботи. У залік приймають частку фактичного випуску, не вищу, ніж за рівномірної роботи. Сума прийнятих у залік показників частки випуску за всіма інтервалами часу звітного періоду і є коефіцієнтом рівномірності.

Визначити коефіцієнти ритмічності та рівномірності випуску продукції.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Продукція промисловості | ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДЕКАДАМИ МІСЯЦЯ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 327; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.035 сек.