Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Використання результатів статистичного аналізу для вдосконалення управління фінансами підприємств


 

Програма вдосконалення управління фінансами підприємств ґрунтується на результатах статистичного аналізу за такими напрямами:

1) усунення неплатоспроможності за рахунок скорочення зовнішніх і внутрішніх зобов’язань та збільшення обсягу грошових ресурсів;

2) оптимізація організаційної структури і скорочення постійних витрат;

3) скорочення змінних витрат за рахунок автоматизації виробничого процесу і скорочення персоналу основних та допоміжних підрозділів;

4) відстрочення й реструктуризація кредиторської заборгованості;

5) прискорення оборотності дебіторської заборгованості за рахунок скорочення періоду комерційного кредиту;

6) нормалізація розміру запасів товарно-матеріальних цінностей та ін.

Відновлення фінансової стійкості буде досягнуто тоді, коли рівень генерування фінансових ресурсів (позитивного грошового потоку) буде не меншим, ніж рівень споживання фінансових ресурсів (негативного потоку) у процесі розвитку.

Для реалізації фінансової рівноваги необхідно здійснити такі заходи:

· зростання чистого прибутку за рахунок проведення ефективної цінової політики, застосування системи знижок і методів просування продукції на ринок;

· оптимізація податкового пресу на господарський процес унаслідок використання легальних схем зниження бази і ставок оподаткування;

· здійснення дивідендної політики, адекватної кризовому розвитку підприємства, з метою збільшення чистого прибутку, що спрямовується на виробничий розвиток;

· реалізація зношеного й невживаного (незастосованого) обладнання;

· здійснення ефективної емісійної політики за збільшення власних коштів підприємства;

· залучення необхідних основних і оборотних коштів на умовах спільної діяльності, об’єднання капіталу.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Виробнича діяльність —процес або діяльність, яка здійснюється під контролем і відповідальністю інституційної одиниці, що використовує працю, капітал, товари та послуги з метою випуску товарів і послуг.

Дохід підприємства —економічний результат його господарської діяльності за певний період часу у вигляді конкретної економічної вигоди, отриманий унаслідок використання в господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів в умовах конкретного рівня підприємницького ризику, досягнутого рівня конкурентних переваг, унаслідок інноваційної активності та відповідного конкурентного становища на певному сегменті ринку.Доходи від операційної діяльності — це дохід від основної діяльності, дохід від інших видів реалізації, дохід від інших видів операційної діяльності.

Інституційна одиниця—господарська одиниця, яка може від власного імені займатися господарською діяльністю, здійснювати операції з іншими одиницями, нести відповідальність за неї.

Інші звичайні витрати —цевитрати на проценти та інші витрати, пов’язані з залученням іноземного капіталу, втрати від участі в капіталі, уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів, інші витрати, не пов’язані з операційною діяльністю.

Інші операційні доходи — доходи від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, реалізації оборотних активів, крім фінансових інвестицій тощо.

Коефіцієнти ліквідності (платоспроможності) підприємства —система відносних показників, які характеризують здатність підприємства своєчасно розплачуватися за своїми зобов’язаннями залежно від стану ліквідності активів. Для такої оцінки необхідне групування активів підприємства за ступенем ліквідності (ліквідні активи) та його фінансових зобов’язань — за терміном погашення.

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства —система відносних величин, які характеризують структуру капіталу підприємства, що використовується підприємством з позицій фінансової стабільності розвитку. Важливою характеристикою є частка власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів.

Коефіцієнти рентабельності — система відносних показників, що характеризують здатність підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності та визначають ефективність використання активів і власного капіталу.

Ліквідність —характеристика здатності окремих видів майнових цінностей бути швидко конвертованими в грошову форму без втрат своєї поточної вартості в умовах наявної кон’юнктури ринку. Найчастіше цей термін стосується характеристики окремих активів на балансі підприємства або окремих об’єктів інвестицій.

Маржинальний дохід —сума прибутку й постійних витрат або різниця між доходом та змінними витратами.

Надзвичайні витрати — невідшкодовані збитки від стихійних подій, пожеж, техногенних аварій, за винятком страхового відшкодування, тощо.

Платоспроможність — здатність підприємства вчасно розраховуватися за своїми фінансовими зобов’язаннями за рахунок достатньої наявності засобів платежу (залишку грошових коштів) та інших ліквідних активів.

Прибутковість —система показників, що характеризують здатність підприємства генерувати прибуток і здійснювати рентабельну діяльність. Рівень прибутковості характеризується системою коефіцієнтів рентабельності.

Прибуток підприємства —частина грошового доходу, який утворився в результаті виробничо-господарської діяльності. Визначається як різниця між доходами від реалізації продукції та сумою витрат на її виробництво; одна з форм доданої вартості, створеної на підприємстві.

Фінансова стійкість підприємства —характеристика стабільності фінансового стану підприємства, його можливості вчасно й повністю виконувати платіжні зобов’язання, що випливають з виробничих, торгових, кредитних та інших операцій грошового характеру, і на цій основі — достатності фінансової забезпеченості для неперервної діяльності відповідно до критеріїв надійності підприємства як ділового партнера.

Чистий дохід — дохід з усіх видів діяльності, зменшений на суму податків, що сплачуються з цього доходу.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що є метою та завданнями статистичного аналізу фінансових результатів підприємства?

2. Які джерела інформації про фінансовий стан підприємства?

3. Дайте визначення основних компонентів Балансу активів і пасивів.4. За допомогою яких показників можна схарактеризувати джерела формування запасів і витрат та їх забезпеченості?

5. Дайте характеристику фінансових ситуацій за ступенем їхньої стійкості.

6. Яка мета розрахунку показників фінансової стійкості підприємства?

7. Дайте визначення основних категорій доходів підприємства за джерелами формування.

8. Які основні напрями статистичного дослідження доходів і прибутку підприємств?

9. Що таке чистий фінансовий результат діяльності підприємства, як він розраховується?

10. За допомогою яких статистичних методів аналізується фінансовий стан підприємства?

11. Висвітліть економічну інтерпретацію індексів середніх величин, які використовуються в процесі статистичного аналізу фінансового стану підприємств.

12. Наведіть приклади статистичного аналізу динаміки ефекту діяльності підприємств під впливом зміни рівня ефективності та витрат (ресурсів).

13. Наведіть приклади факторного аналізу динаміки показників ефективності діяльності підприємств.

14. Наведіть систему показників динаміки швидкості обороту коштів підприємств.

15. Як вимірюється відносна економія оборотних коштів у результаті зміни швидкості їхнього обороту?

16. За якими напрямами аналізується пропорційність підприємницької діяльності?

17. Висвітліть методи статистичної оцінки пропорційності розподілу результатів діяльності з чинниками, які їх визначають.

18. Висвітліть напрями розроблення управлінських рішень за результатами аналізу фінансового стану підприємств.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МР «Итем» ЛТД, 1995. — 446 с.

2. Головач А. В., Захожай В. Б. та ін. Фінансова статистика. — К.: МАУП, 2000. — 220 с.

3. Економіка підприємства: Підруч. / За ред. С. Ф. Покропивно-
го. — К.: КНЕУ, 2000. — 328 с.

4. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 160 с.

5. Мікроекономіка / Укл. А. П. Наливайко та ін. — К.: КНЕУ, 1997. — 267 с.

6. Система национальних счетов. 1993. — Всемирний банк, Брюссель / Люксембург, Вашингтон. О. К., Нью-Йорк, Париж, 1998.

7. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа. — М.: Инфра-М, 2001. — 208 с.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПРИБУТОК І ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ | Завдання статистичного вивчення науково-технічного розвитку

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 530; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.031 сек.