Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види землевпорядних вишукувань

Читайте также:
  1. Етапи інженерно-геологічних вишукувань
  2. Завдання інженерно-геологічних вишукувань
  3. Принципи планування і організації землевпорядних вишукуваньЗміст і завдання землевпорядних вишукувань

Проектування, а надалі і винесення в натуру земельної ділянки виконується на основі комплексу спеціальних робіт – землевпорядних вишукувань.

Землевпорядними вишукуванняминазивають комплексний виробничий процес, що забезпечує землевпорядне проектування вихідними даними про природні умови земельної ділянки. Це визначення повністю відповідає основному завданню, що формулюється наступним чином: комплексне вивчення природ­них і економічних умов проектованої земельної ділянки з метою отримання необхі­дних вихідних даних, що забезпечують розробку тех­нічно правильних та економічно доцільних рішень при землевпорядному проектуванні (ДБНіП ІІ-А.13-69. «Землевпорядні вишукування»)

Із визначення і основного завдання землевпорядних вишукувань як складової землевпорядного виробництва випливає, що до них слід відносити ті види робіт, які виконуються для вивчення природних умов земельних ділянок, що підлягають землеустрою. Це і є першою ознакою землевпорядних вишукувань. Крім того, землевпорядні вишукування повинні бути комплексними; сприяти правильному і економічному вибору проектних рішень.

Перша ознака обмежує методологічну ємність поняття «землевпорядні вишукування», оскільки виключає можливість виконання вишукувачами невластивих їм видів робіт: збір і обробку даних економічного характеру, проведення погоджень по відведенню земельних ділянок, оцінку земельних угідь. Вказане обмеження сприяє більш цілеспрямованому і якісному виконанню вишукувальних і проектних робіт підготовчого характеру.

 

Комплексність проведення землевпорядних вишукувань визначається різноманітністю природних чинників, що безпосередньо впливають на умови відведення земельних ділянок. В залежності від об’єктів вивчення землевпорядні вишукування поділяються на види. До основних видів землевпорядних вишукувань відносять інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні та інженерно-гідрометеорологічні вишукування.

У процесі землевпорядних вишукувань вивчають фізико- і економіко-географічні умови відведення земельних ділянок і у всіх випадках вирішують завдання доцільного використання і перетворення цих умов. Економічна ефективність відведення земельних ділянок встановлюється у процесі інженерно-економічних вишукувань.

Природні умови відведення земельних ділянок визначаються в процесі інженерно-технічних вишукувань, проте поділ землевпорядних вишукувань на економічні і технічні досить умовний. Результати техніко-економічних розрахунків враховують при оцінці проектованої ділянки і виконанні різних видів технічних вишукувань, зокрема: інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрологічних, інженерно-геоморфологічних, інженерно-кліматологічних, грунтових, геоботанічних, санітарно-технічних тощо.Надзвичайно важливе значення мають інженерно-геодезичні вишукування, що передують технічним і економічним вишукуванням. Інженерно-геодезичні вишукування дозволяють отримати інформацію про рельєф і ситуацію місцевості, і використовуються не лише для проектування, але і для проведення інших видів вишукувань і обстежень. В процесі інженерно-геодезичних вишукувань виконують роботи із створення геодезичної основи і топографічного знімання в різних масштабах на земельній ділянці, проводять трасування лінійних споруд, геодезичну прив'язку геологічних виробок, точок геофізичної розвідки тощо.

Одним з видів інженерно-геодезичних досліджень є рекогносціювання (попереднє обстеження місцевості), що виконується перед початком топографо-геодезичних робіт. Дані інженерно-геодезичних вишукувань не лише необхідні для інших видів вишукувань, але і самі доповнюються ними.

Інженерно-геодезичним вишукуванням, у свою чергу, передують інженерно-геологічні вишукування. Інженерно-геологічні і гідрогеологічні вишукування дозволяють отримати інформацію про геологічну будову місцевості, фізико-геологічні явища, щільність грунтів, склад і характер підземних вод тощо, що забезпечує адекватну оцінку земельної ділянки.

При відведенні земельних ділянок, що включають гідрографічні об’єкти, проводять інженерно-гідрометеорологічні вишукування. В результаті інженерно-гідрометеорологічних вишукувань отримують інформацію про водний режим річок і водойм, основні характеристики клімату району досліджень. В процесі гідрометеорологічних вишукувань визначають характер зміни рівнів води, нахили, вивчають напрям і швидкість течій, обчислюють витрати води, виконують проміри глибин тощо.

До землевпорядних вишукувань також відносять: геотехнічний контроль, оцінку небезпеки і ризику природних і техногенних процесів; обгрунтування заходів щодо інженерного захисту територій; локальний моніторинг компонентів навколишнього середовища, наукові дослідження в процесі інженерних вишукувань, авторський нагляд за використанням вишукувальних матеріалів; кадастрові роботи та інші супутні роботи щодо експлуатації і ліквідації об’єктів.

Землевпорядні вишукування виконують при дослідженні земельних ділянок, що підлягають землевпорядному проектуванню, а також при дослідженні природних умов з метою їх землевпорядного перетворення. В Україні основний об'єм вишукувальних робіт виконують проектно-вишукувальні організації.

Зміст і об’єми землевпорядних вишукувань визначаються типом, видом і розмірами земельної ділянки, місцевими умовами та мірою їх вивченості, а також стадією проектування.

Кожна стадія землевпорядних вишукувань забезпечує матеріалами відповідну стадію проектування. У зв’язку з цим виділяють наступні стадії вишукувань: попередні на стадії техніко-економічного обгрунтування або техніко-економічного розрахунку; на стадії землевпорядного проекту; на стадії робочої документації.

Залежно від стадії проектування земельних ділянок виділяють різні етапи досліджень. Для розробки ТЕД і складання техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) виконують проблемні вишукування. Технічний проект складається на основі попередніх (полегшених) вишукувань, а для складання робочого проекту проводять остаточні (докладні) вишукування.

При двостадійному проектуванні виконують попередні і остаточні вишукування, проте у багатьох випадках обмежуються остаточними вишукуваннями, що забезпечують складання технічного і робочого проектів. Аналогічні дії виконують і при одностадійному проектуванні – складанні техніко-робочого проекту.

Перед проведенням землевпорядних робіт і в процесі їх виконання у деяких випадках проектна організація проводить передпроектні і проектні вишукування. Передпроектні вишукування виконують для розробки або уточнення проекту виконання робіт (ПВР), а проектні вишукування здійснюють при зміні цього проекту та у випадку проведення складних розбивочних робіт. В процесі зміни цільового або функціонального призначення земельної ділянки, проектною організацією проводять експлуатаційні вишукування.

Основним завданням землевпорядних вишукувань, що виконуються для складання проектів районного планування, є раціональне розміщення усіх земельних угідь у районі, виходячи з умови найбільш ефективного використання природних ресурсів. Такі проекти складають для окремих промислових, сільськогосподарських, курортних і приміських районів на основі перспективних планів розвитку народного господарства країни і схем перспективного розміщення продуктивних сил країни, областей, районів, сільських і селищних рад.

При виконанні вишукувань розрізняють території невивчені, де не проводилися топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, інженерно-гідрологічні і інші вишукування, частково вивчені, на які відсутні топографічні карти необхідного масштабу, а дані вишукувань є неповними; та вивчені, для яких наявні матеріали землевпорядних вишукувань минулих років, хоча вони вимагають оновлення, перевірки і уточнення.

Вид використання земельної ділянки визначає характер землевпорядних вишукувань: міські, промислові, транспортні, автомобільних і залізничних доріг, повітряних шляхів сполучення, трубопровідного транспорту, мостових переходів, гідротехнічні, іригаційні, меліоративні, санітарно-технічні тощо.

Розрізняють комплексні землевпорядні вишукування, що поєднують декілька видів землевпорядних вишукувань, і спеціалізованіземлевпорядні вишукування, що передбачають проведення вишукувань одного виду. Міські землевпорядні вишукування є комплексними, оскільки вони охоплюють всі основні зони міста (промислову, селітебну, комунальну, складську) і його транспортні артерії, хоча включають і спеціалізовані вишукування.

Залежно від конфігурації земельної ділянки розрізняють лінійні і площинні землевпорядні вишукування.

За складністю геоморфологічної будови райони досліджень поділяють на три категорії: I – рівна або слабо пересічена місцевість, територія з пересіченим рельєфом і значними пологими схилами, відкрита, незаболочена або з легкопрохідними болотами; II – місцевість з пересіченим рельєфом, відкрита або частково вкрита лісом, незаболочена або з легкопрохідними болотами, з річковими заплавами, що мають стариці і озера, з поливними зонами, частково забудована; до III – гірська місцевість, вкрита лісом, заболочена, забудована.

За складністю геологічної будови райони досліджень поділяють на три категорії: I – проста, без прояву сучасних фізико-геологічних явищ, II – із складними грунтами, що відрізняються за літологічним складом і несучими властивостями; III – складна, з різким проявом сучасних фізико-геологічних явищ.

За складністю гідрологічної будови райони досліджень поділяють на три категорії: I – малорукавні із стійким руслом, II – з дво-трирукавним руслом і значною його деформацією, III – з широко розвиненою заплавою і численними сильно розмитими терасами.

Землевпорядні вишукування поділяються на підготовчі, польові і камеральні. В процесі підготовчих робіт проводять збір наявних матеріалів топографічної, геологічної, гідрологічної та іншіої вивченості території досліджень. Збирають наявні топографічні карти різних масштабів, каталоги координат і висот геодезичних пунктів, геологічні карти, розрізи, профілі, дані гідрологічних спостережень і тощо. У випадку раніше проведених досліджень у відповідних організаціях отримують відповідні звіти. Основний об'єм вишукувальних робіт відводиться польовим землевпорядним вишукуванням, які, залежно від складності земельної ділянки, характеру місцевості і кліматичних умов, можуть тривати два, три і більше роки. В процесі камеральних робіт проводять обробку отриманого в польових умовах матеріалу і складають звіт.

На перших етапах проектування по-можливості мінімізують польовий цикл робіт і якомога більше залучають архівні і фондові матеріали про природні і економічні умови земельної ділянки. В процесі остаточних досліджень домінуючою є їх польова частина.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1506; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.016 сек.