Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кожна правильна думка або поняття про предмет повинні бути визначеними й зберігати однозначність протягом усього міркування й висновку

Відповідно до цього закону формальна логіка вимагає, щоб предмет нашого міркування не змінювався довільно в ході логічного висновку, щоб одне поняття не підмінювалося іншим і не змішувалося з ним.

У процесі мислення в наших міркуваннях, умовиводах і доказі ми що-небудь стверджуємо або заперечуємо. І в тому, і в іншому випадку наша думка повинна бути певною, однозначною. Лише за цієї умови досягаються ясність думки й правильність висновку. Вимагаючи визначеності думки, закон тотожності спрямований проти розпливчастості, безпредметності суджень.

Із закону тотожності випливає: не можна ототожнювати різні думки, не можна тотожні думки приймати за нетотожні. Порушення цієї вимоги в процесі міркування нерідко пов'язане з різним вираженням однієї й тієї ж думки в мові. З іншого боку, уживання багатозначних слів може привести до помилкового ототожнення різних думок.

Закон тотожності не забороняє переходити від одного предмета думки до іншого, від одного обговорюваного питання до іншого, він тільки забороняє підмінювати один предмет думки або одне питання іншим. Якщо ми почали міркувати про що-небудь, ми повинні протягом усього міркування мати на увазі саме цей предмет думки, а не інший. Звичайно, щоб скласти правильне уявлення про обговорюваний предмет, необхідно розглянути й інші його сторони або інші пов'язані з ним предмети, але обговорення однієї сторони предмета не повинне непомітно або навмисно підмінюватися міркуванням про іншу його сторону або про інший предмет.

Закон тотожності у вигляді формули записується так: А є А, або А = А, тобто А тотожне А.

 

2. Закон протиріччя (несуперечності)

Звичайно в логіку протиріччями називають такі думки, одна з яких стверджує те, що заперечує інша. Такого роду думки здавна розглядалися як плутані, непослідовні. У формальній логіці така непогодженість однієї думки з іншою називається логічним протиріччям, що полягає в тому, що в процесі мислення мимоволі або свідомо ототожнюється різне або видається за різне тотожне.

Логічне мислення характеризується несуперечністю. Протиріччя руйнують думку, утруднюють процес пізнання. Вимогу несуперечності мислення виражає формально-логічнийзакон протиріччя (несуперечності), що формулюється так:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Государство и политическая организация общества | Будь-яка думка, щоб стати достовірною, повинна бути обґрунтованою іншими думками, істинність яких доведена або очевидна

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 333; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.