Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Захисне вимикання

Читайте также:
  1. Захисне заземлення
  2. Захисне заземлення. Занулення
  3. Захисне розділення мережі

Мал. 36. Схема заземлення і занулення корпусу електро-приймача.

Мал. 35. Схема мережі із заземленим і зануленим корпуса­ми електрообладнання.

У той же час виникає напруга між нульовим захисним проводом і землею, а відповідно і між усіма корпусами, які приєднані до цього нульового захисного проводу, і землею:

 

У випадку, коли опори заземлень будуть рівні, напруги також будуть однакові і дорівнюватимуть половині фазної напруги даної мережі. При цьому таке положення може за­лишатися до вимкнення пошкодженої установки з мережі, оскільки захист через мале значення струму короткого зами­кання в більшості випадків не зможе відключити пошкод­жену дільницю мережі автоматично.

Заземлення зануленого корпусу, тобто одночасне занулення і заземлення одного і того ж корпусу, не є небезпечним, а навпаки, значно покращує умови безпеки, тому що зазем­лення в цьому випадку є додатковим повторним заземленням нульового захисного проводу (мал. 36).

Захисне вимикання - це швидкодіючий захист, що забез­печує автоматичне вимикання електроустановки з мережі в разі виникнення небезпеки ураження електричним струмом'.

Небезпека ураження електричним струмом може виник­нути: при зниженні опору ізоляції фаз відносно землі в результаті пошкодження; замиканні фази на корпус електро­обладнання; при появі в мережі більш високої напруги в результаті замикання між проводами ПЛ різних напруг або в результаті замикання в трансформаторі між обмотками вищої і нижчої напруги; під час випадкового дотику людини до струмовідних частин електрообладнання, що перебуває під напругою.

В кожному із вказаних випадків у мережі відбуваються зміни електричних параметрів, що і служить імпульсом для і спрацювання пристрою захисного вимикання.

Кожний пристрій залежно від типу улаштування і його призначення реагує на: струми витікання, струм замикання на землю, напругу корпусу відносно землі, напругу фази відносно землі, напругу нульової послідовності, струм нульо­вої послідовності і оперативний струм. Застосовуються також пристрої, засновані на вентильних схемах, які реагують на зміни випрямлених струмів, що надходять від вентилів, під­ключених до фазних проводів мережі, що контролюється-Широко застосовуються комбіновані пристрої, які реагують на зміни декількох параметрів.

Основними частинами пристрою захисного вимикання є. прилад захисного вимикання і автоматичний вимикач.

Прилад захисного вимикання - це сукупність окремих елементів, які реагують на зміни певного параметра електричної мережі і подають сигнал на вимикання автоматич­ного вимикача.Такими елементами є:

датчик — пристрій, що сприймає зміни параметра і пере­творює його у відповідний сигнал (зазвичай датчиками слу­жать реле різних типів);

підсилювач, що призначений для підсилення сигналу датчика, якщо сигнал недостатній для вимикання вимикача;

кола захисного вимикання;

допоміжні елементи (сигнальні лампи, вимірювальні при­лади тощо).

Автоматичний вимикач служить для вимикання електро­установки, яка захищається, в разі надходження відповідного сигналу від пристрою захисного вимикання.

В мережах до 1000 В автоматичними вимикачами можуть бути: контактори з електромагнітним керуванням у вигляді котушки, яка утримує, магнітні пускачі із тепловим реле для автоматичного вимикання в разі перевантаження та ав­томати.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Захисне вимикання

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 155; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.61.117
Генерация страницы за: 0.002 сек.