Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Збірники нормативних актів Науково-практичні коментарі


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Конкуренційне законодавство України: Юридичний збірник.- К., 2002.- 296 с Правовий захист вітчизняного товаровиробника: Збірник норм, актів.- К.: Юрінком Інтер, 2000.-446 с.

Фінансові санкції за законодавством України: Збірник норм, актів.- К.: Юрінком Інтер, 2001.-416 с


Додаткова література:

Амуржуев О. Проблемы антимонопольного регулирования // Хозяйство и право.-1990-№11.-С. 21-28.

Базилевич В. Д. Формирование конкурентной среды в транзитивной экономике: проблемы, тенденции, противоречия // Конкуренция.- 2003.- № 2.- С. 24-28.

Бара Золтан. Зловживання монопольним становищем на ринку - джерела та засоби захисту //Конкуренція,-2003-№6-С. 53-57.

Безух О Правові підстави застосування звичаїв при здійсненні захисту від недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 3.- С 24-27.

Безух О. В. Співвідношення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції із законодавством, що регулює використання інших об'єктів інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства.-2001.-№ 1.-С. 168-175.

Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції як інститут конкурентного права // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 7.- С. 32-36.

Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. Автореферат дис.... канд. юрид. наук-Донецьк, 2001.- 19 с.

Беляневич В. Е, Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: Навч. посібник.- К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001- 304 с.

Беляневич Е. А. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в сфере экономической конкуренции // Конкуренция.- 2003.- № 3.- С. 28-30.

Бильденс А. Основные черты германского и европейского антимонопольного права // Основы немецкого торгового и хозяйственного права.- М.: Изд-во БЕК, 1995.- С. 63-75.

Біла Р. Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України. Автореф. дис.... канд. юрид. наук.-Одеса, 1995.

Володин А. В. Проявления монополизма // Конкуренция.- 2003- № 3.- С. 37-42.Вощилко В. І. Транспортна демонополізація // Конкуренція.- 2003.- № 4.- С. 50-52.

Горбань С. М., Кузьмин Р. И. Государственное антимонопольное регулирование: опыт Японии // Экономика - право - государственное регулирование.- Донецк: Ин-т ЭПИ АН Украины, 1992.- С. 54-63.

Еременко В. И. Теоретические аспекты российского конкурентного права // Государство и право.- 2002- № г.- С. 28-35.

Жаров О. П. Енергетична монополія // Конкуренція.- 2003.- № 4.- С. 9-11.

Журик Ю. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Предпринимательство, хозяйство и право-2000.-№ 2- С. 10-12.

Журик Ю. Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 4.- С. 17-20.

Журик Ю. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України //Предпринимательство, хозяйство и право.-2000- № j_ С. 14-17.

Загнітко О. П. Правові засоби захисту економіки України від конкуренції імпорту // Правничий часопис Донецького держуніверситету.- 1999.- № 1 (3).- С. 54—58.

Загнітко О. П. Державно-правове забезпечення захисту вітчизняного товаровиробника (порівняльно-правове дослідження). Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- Донецьк, 1999.-21 с

Иголкин С. Демонополизация //Конкуренция-2002.-№ 2.-С. 10-12.

Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- К., 2000- 19 с

Коваль В. Я. Недобросовісна конкуренція: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства.-2ОО2.-№3.-С 178-185.

Коваль И. Неправомерное использование знаков для товаров и услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 4.- С. 7-11.

Корчак Н. Санкції як правовий засіб антимонопольного регулювання // Збірник наукових праць юридичного факультету Чернівецького університету імені Ю. Федьковича «Ерліхівський збірник». Вип. 2.-Чернівці, 1995.


Корчах Н. М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.- К., 1996.

Корчак Н. Конкурентне законодавство: формування та перспективи розвитку в Україні // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- № 10.- С. 16-19.

Корчак Н. Загальні положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 2.- С. 7-8.

Корчак Н. М. До питання про предмет інституту антимонопольного регулювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 1 -Ужгород, 2002.-С 101-105.

Костусев О. О. Конкурентна політика в розвинутих країнах і специфіка пострадянської економіки // Конкуренція.- 2003.- № 6.- С 20-29.

Кузьмін Р. І. Антимонопольне регулювання в господарчому праві Японії. Автореф. дис ... канд. юрид. наук.-Донецьк, 1997.

Кузьмина С. Проблемы применения законодательства о конкуренции // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- № 9.- С. 6-8.

Кузьміна С. Правове регулювання запобігання недобросовісної конкуренції: окремі питання // Право України.- 2000.- № 3.- С 91-93.

Кузьміна С. А. Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. Автореферат дис. канд. ... юрид. наук.-Донецьк, 2000.- 18 с.

Кулишенко В. С. Правовое регулирование сравнительной рекламы // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 9.- С. 24-26.

Кулишенко В. С. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право.- 2002.- № 5.- С. 31-34.

Кулішежо В. С. Недобросовісна конкуренція: поняття та види // Актуальні проблеми держави та права.- Одеса: Одеська національна юридична академія.- 2000.- Вип. 7.-С. 54-58.

Кулішенко В. С. Захист від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- Донецьк, 2003.-17 с.Ландэ Д. В. Антимонопольная и конкурентная политика в сети Интернет // Конкуренция.- 2003.- № з.- С. 16-20.

Літкевич В. Правове регулювання монополізму в економіці України // Право України.- 1992.- № 10.- С 23-25.

Макода В. Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- К., 2001.- 20 с

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Нормативні акти. Господарський кодекс України | Реформа конкурентного права ЕС // Конкуренция,- 2003.- № З,- С. 56-58

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 256; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.