Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Абсолютна швидкість і рухливість іонів. Закон Кольрауша


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У розчинах сильних електролітів електрична провідність залежить від концентрації: зростає з розведенням розчину, так як зменшується число іонів в одиниці об’єму розчину та збільшується їх швидкість за рахунок ослаблення гальмування іонами протилежного знаку.

У розчинах слабких і сильних електролітів (провідники ІІ роду) електрична провідність зростає з підвищенням температури завдяки ослабленню міжіонних взаємодій.

λ = λ+ + λ-

Закон Кольрауша, 1875р.(закон адитивності граничної молярної електропровідності, або закон незалежності руху іонів): питома молярна електрична провідністьλрозчину електроліту дорівнює сумі питомих молярних рухомостей аніонів і катіонівλ+ + λ-, що входять до складу електроліту.

Електролітична рухливість іона є величина стала для кожного іона, вона пропорційна його абсолютній швидкості і залежить від температури та природи розчинника. Рухливість іона дорівнює добутку його абсолютної швидкості U на сталу Фарадея F: λ+ = F · U+;

λ- = F · U- ,

де F = 96500 Кл/моль;

U+та U-абсолютна швидкість руху іонів, тобто швидкість руху іонів у нескінченно розведеному розчині, в 1м/с при спаді потенціалу поля в 1 В/м; розмірність U+та U

Тому рівняння можна записати таким чином:λ = F · U+ + F · U- = F (U+ + U-)

Найбільшу рухливість у воді мають іони Н3О+ і ОН-. Пояснення: рух протона під впливом електричного поля відбувається двома шляхами: рухом разом зі своєю гідратною оболонкою у напрямку поля та перестрибуванням по водневому зв’язку від однієї молекули до іншої у тому ж напрямі. При цьому швидкість перескакування значно більша за швидкість поступального руху, внаслідок цього швидкість руху іонів гідроксонію дуже висока. Протони проходять не весь шлях до катода, а тільки відстань між молекулами води. Вони нібито передаються по естафеті від однієї молекули води до другої, тому такий механізм пересування іонів названий естафетним.

Рух іонів ОН- пояснюється таким самим механізмом, однак при цьому протон передається від молекули води до гідроксильного іона. У результаті цей процес виглядає як переміщення гідроксильних іонів до анода.Для інших іонів такий спосіб переміщення у водних розчинах є малоймовірним через значні розміри цих іонів. Протони мають дуже малі розміри, і перехід від однієї молекули води до другої мало змінює структуру води.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція №13. Основи електрохімії | Фізико-хімічні методи дослідження

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1030; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.