Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правове регулювання процесів створення і функціонування документів


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Діловодство відіграє важливу роль у праводіловій сфері, що залежить як від технічного оснащення, так і від документаційного чинника. Тому нині надзви­чайно важливим є вдосконалення його системи.

Роботу з документами у праводіловій сфері України регулює нормативна база, завдяки якій визначаються та регламентуються процеси діловодства, починаю­чи з моменту надходження або створення їх та до здачі в архів.

Нормативно-правова база діловодства - це сукупність законів, норматив­них актів і методичних документів, що регламентують технологію створення, обробки, зберігання і використання документів у діяльності установи, а також ті, що регламентують роботу діловодства - її структуру, функції, штати, технічне забезпечення тощо. Вона включає:

- законодавчі акти України у сфері інформації та документації;

- укази і розпорядження Президента України, що регламентують питання документаційного забезпечення на найвищому рівні;

- правові акти органів виконавчої влади (міністерств, відомств тощо);

- методичні документи з діловодства установ, організацій, підприємств;

- державні стандарти;

- уніфіковані системи документації;

- Державну систему документаційного забезпечення управління, основні вимоги до документів і служб документаційного забезпечення.

Правове регулювання процесів створення і функціонування документів здійснюють:

1) Закон Української РСР «Про мови в Українській РСР»від 28.10.1989 р.. Стаття 10 Закону встановлює, що акти найвищих органів державної влади приймаються українською мовою, а публікуються українською і російською мовами. Написи на печатках, штампах, офіційних бланках дер­жавних, партійних і громадських установ та організацій в Україні виконуються українською мовою або українською і російською мовами.

Стаття 11 Закону визначає, що мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, уста­нов і організацій є українська мова.

У випадках, передбачених частиною 2 статті 3 цього Закону, мовою роботи, діловодства та документації нарівні з українською мовою може бути і національ­на мова більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині 3 цієї ж статті, — мова, прийнятна для населення даної місцевості;2) Закон України «Про інформацію»від 02.10.1992 р. закріплює право громадян Ук­раїни на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності, затвер­джує інформаційний суверенітет держави і визначає правові форми міжнарод­ного співробітництва у сфері інформації.

Закон зазначає, що суб'єктами інформаційних відносин є: громадяни Украї­ни, юридичні особи і держава. Закон встановлює основні види інформації: ста­тистичну, масову, правову, інформацію про діяльність державних органів влади, органів місцевого та регіонального самоуправління, інформацію про особу тощо. Також Закон встановлює режим доступу до інформації (доступ до відкритої інфор­мації, до інформації з обмеженим доступом, доступ громадян до інформації про них); право власності на інформацію; охорону права на інформацію, відпові­дальність за порушення законодавства про інформацію тощо.

Зокрема, стаття 1 цього Закону під інформацією розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Мова інформації (ст. 11) визначається Законом про мови в УРСР та іншими законодавчими актами України у цій галузі, міжнародними договорами та угода­ми, ратифікованими Україною.

Основними видами інформації є: статистична, адміністративна, правова, Інформація про особу тощо.

Статистична інформація (ст. 19) — це офіційна документована державна інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбу­ваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя.

Адміністративна інформація (ст. 19-1) — це офіційні документовані дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та іншій сферах життя і збираються, викорис­товуються, поширюються та зберігаються органами державної влади, юридич­ними особами відповідно до законодавства з метою виконання адміністратив­них обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції.

Правова інформація (ст. 22) — це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і прин­ципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення за­собів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань.

Інформація про особу (ст. 23) — це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу.

Основними даними про особу є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, домашня адреса, дата і місце народження.

Стаття 27 «Документ в інформаційних відносинах»пояснює: документ — це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використан­ня і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві.

Первинний документ — це документ, що містить у собі вихідну інформацію.

Вторинний — документ, що являє собою результат аналітико-синтетичної та іншої переробки одного або кількох документів;

3) Закон України «Про державну таємницю»від 21.01.1994 р, регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, її засекречуванням та охороною з метою захисту життє­во важливих інтересів України у сфері оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони правопорядку;

4) Закон України «Про звернення громадян»від 02.10.1996 р. регулює питання прак­тичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статусу пропозиції щодо поліпшення їх діяльності, викривати їх недоліки в роботі, ос­каржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон встанов­лює права громадян при розгляді їх заяв чи скарг; обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації, керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв або скарг;5) порядок ведення діловодства на підприємствах, в організаціях, устано­вах визначається спеціальними нормативно-правовими актами, зокрема Поста­новою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади»від 17 жовтня 1997 р. № 1153, де зумовлюється порядок складання документів, ведення справ, створення архіву для забезпечення зберігання най­цінніших документів;

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організація діловодства, його особливості та значення | Документообіг та вимоги до нього

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 5256; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I тема 15.1 Особливості правового регулювання окремий видів господарським договорів
 2. А. Диспетчеризація процесів реального часу.
 3. Баранцев П. Ліквідація підприємств: правове регулювання, оподаткування // Право України.- 2000.- № 12.- С 77-80.
 4. Буткевич О. В, Правове регулювання в спеціальних (вільних) економічних зонах. Дисертація.- С 48.
 5. Вимоги до документів.
 6. Вплив рН середовища на перебіг технологічних і ферментативних процесів
 7. Вступ СРСР та США у Другу світову війну. Створення антигітлерівської коаліції (червень 1941-1942 рр.).
 8. Державне регулювання зайнятості населення
 9. Державне регулювання передачі технології
 10. Державне регулювання ринку праці
 11. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування та програмування
 12. Державне регулювання та державна підтримка національного та розвиток міжнародного бізнесу(сам.вивч.).

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.