Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

ТЕМА: Вступ. Філософія, її походження, проблематика та функції
Домашнє завдання

Питання для самоперевірки.

Бесіда:

1. Що вивчає біологія? Які біологічні науки ви знаєте?

2. Перепахуйте основних історичних діячів біології,який їх внесок?

3. Які існують рівні організації живої матерії?

4. Які основні методи використовують для вивчення живої матерії?

5. Якими основними науковими поняттями оперує біологія?

Запавніть таблицю.

Учений Внесок у розвиток біології
В.І. Вернадський  
І.І. Мечников  
С.Г. Навашин  
М.І. Пирогов  
М.Ф. Гамалій  
М.М. Амосов  
О.О. Богомолець  

Опрацювати конспект, Л.1 &1, Л.2 с.5 Підготувати повідомлення про український вчених-быологів.

 

План:

1. Сутність, структура і типологія світогляду. Особливості міфології як історично первинної форми світогляду.

2. Особливості філософії порівняно з іншими науками. Філософія як наука, філософія і наука.

3. Роль філософії в житті людини і суспільства. Структура і функції філософського знання.

 

 

Основні поняття і категорії: світогляд, онтологія, філософія, філософська антропологія, гносеологія, праксеологія, аксіологія, етика, естетика, філософія релігії, ідеалізм, матеріалізм, об’єктивний ідеалізм, суб’єктивний ідеалізм, релігія, міфологія, метафізика, мудрість, філософська ідея, філософське вчення, філософський напрям.

Література:

1. Библер В.С. Что есть философия? /Вопросы философии. – 1995. – №1.

2. Григор’єв В.Й. Філософія: навчальний посібник. – К., 2004.

3. Касьян В.І. Філософія: навчальний посібник. К., 2004.

4. Корявко Г.Е. Философия как форма общественного сознания /Очерки теории и истории. – М., 1990.

5. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995.

6. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1988.

7. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1990.

8. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? – М., 1991.

9. Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник. – Київ-Львів, 2000.

10. Причепій Е.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Посібник. –К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.

11. Саух П.Ю. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2003.

12. Світогляд і духовна творчість. – К., 1993.

13. Філософія: підручник / С.П. Щерба, О.А. Заглада. – 7-е вид. – Житомир: «Полісся», 2011.

14. Філософія. Навчальний посібник /За редакцією І.Ф. Надольного. – К., 1997.

15. Філософський словник. За ред. В.І. Шинкарука. – К., 1986.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 495; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.