Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Акцизний збір, як один із видів непрямих податків, його податкове регулювання

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Акцизи — це непрямі податки, що включаються у ціну товару і сплачуються покупцями. Як правило, вони встановлюються на дефіцитну і високорентабельну продукцію, призначену для населення, виробництво якої, як правило, є монополією держави.

Акцизний податок встановлюється на товари, які держава вважає за потрібне оподатковувати за вищими ставками, ніж інші товари. Акцизний податок втілює у собі як фіскальну функцію, поповнюючи бюджет, так і регулюючу, корегує попит та пропозицію на підакцизні товари.

Механізм справляння акцизного податку встановлюється розділом VI Податкового кодексу України.

Платниками акцизного податку в основному є національні виробники підакцизних товарів та суб'єкти господарювання, що імпортують чи реалізують ці товари.

До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Всі платники акцизного податку повинні бути зареєстро¬вані. Реєстрація з органах державної податкової служби як платника податку суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

Інші платники підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку органами державної податкової служби за мі¬сцем державної реєстрації таких суб'єктів у місячний строк із дня початку господарської діяльності.

Об'єктами оподаткування є операції з:

реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам;

ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;

реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції) за якими не звернувся влас¬ник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (про¬дукції), що за правом успадкування чи на інших законних пі¬дставах переходять у власність держави;

реалізації або передачі у володіння користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від опо¬даткування;

обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (про¬дукції), що перевищують встановлені норми втрат.

Ставки акцизного податку є єдиним на всій території України і встановлені статтею 215 Податкового кодексу України. Ці ставки можуть бути:

а) адвалерні, що встановлюються у відсотках або до вар¬тості реалізованого товару (продукції), виробленого на мит¬ній території України за встановленими виробником макси-мальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку або до вартості товарів (продукції), що ввозять на митну територію України, за встановленими імпо¬ртером максимальними роздрібними цінами на товари (про¬дукцію), які він імпортує, без ПДВ та з урахуванням акцизно¬го податку.

б) специфічні, базою оподаткування якими є величина ви-

роблених на митній території України або ввезених на терито-

рію України підакцизних товарів, визначена в одиницях вимі-

ру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єми циліндрів

двигуна автомобіля або інших натуральних показниках.

в) адвалорні та специфічні одночасно.

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо піда¬кцизних товарів (продукції), вироблених на митній тери¬торії України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції).

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі вве¬зення підакцизних товарів (продукції) на митну терито¬рію України є дата подання митному органу митної де¬кларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов'язання митним органом у ви¬значених законодавством випадках.

Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних това¬рів (продукції), вироблених на митній території України, ви¬значаються платником податку самостійно, виходячи з об'єк¬тів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього по¬датку, що діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання митному органу декларації до митного оформлення.

Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпорте¬ром товарів (продукції) шляхом декларування таких цін.

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі декларація), встановлені виробни¬ком або імпортером товарів (продукції), подається відповідно центральному органу державної податкової служби або спе¬ціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими ор-ганами. У декларації повинні міститися відомості про вста¬новлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), виро¬блених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинен подати щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної пода¬ткової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного по¬датку.Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий не денатурований, спла¬чуються при придбанні марок акцизного податку. Марка ак¬цизного податку є спеціальним знаком, яким маркіруються алкогольні напої та тютюнові вироби, наявність якого на цих товарах підтверджує сплату акцизного податку та маркуван¬ня алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Мініст¬рів України.

3 метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту ети¬лового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, посилення кон-тролю за повнотою та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного податку в Україні утворюються акцизні склади. На цих складах постійно діють представники органу податкової служби. Транспортування горілки та лікеро-горілчаних виро¬ бів, відвантажених з акцизного складу підприємства, на яко¬му виробляються горілка та лікеро-горілчані вироби, без то-варно-транспортних накладних з відміткою представника ор¬гану державної податкової служби на акцизному складі забороняється.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 856; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.