Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік операцій з придбання товарів у результаті обміну на подібні і неподібні активи

Читайте также:
 1. Активизирует ферменты сока поджелудочной железы, особенно липазу, действие которой увеличивается в 20 раз.
 2. Акустика – наука про хвильові процеси, які виникають в результаті дії механічних полів.
 3. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг
 4. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 5. Аналіз результатів
 6. Аналіз результатів
 7. Аналіз результатів
 8. Аналіз результатів
 9. Аналіз результатів
 10. Аналіз результатів
 11. Аналіз споживчих оцінок асортименту товарів
 12. Аналіз стану виробництва товарів

Облік операцій з придбання товарів

оп Зміст господарської операції   Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
Відображено суму товарів, придбаних у постачальника, без ПДВ 28 "Товари" 63 "Розрахунки з постачаль-никами та підрядчиками
Оприбутковані товари, придбані підзвітною особою за грошові кошти, без ПДВ 28 "Товари" 372 "Розрахунки з підзвітними особами
Відображено суму ПДВ включену до вартості товарів (на рахунку 644, якщо оприбуткуванню товарів передувала передоплата, або на рахунку 641, якщо надходження товарів - перша подія) 644 "Податковий кредит" або 641 "Розрахунки за податками" 63 "Розрахунки з постачаль-никами і підрядчиками"
Одержано товари як внесок до статутного капіталу 28 "Товари" 40 "Статутний капітал"
Оприбутковано безоплатно одержані (або виявлені при інвентаризації) товари 28 "Товари" 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

 

При відображенні в обліку бартерних операцій слід враховувати, на що обмінюються товари. Стандарти передбачають поділ бартерних операцій на обмін подібними активами і обмін неподібними активами.

У випадку обміну подібними активами дохід від операції не визначається. Вважається, що замість одного активу було одержано його еквівалент (тобто його замінили таким самим активом, наприклад машина на машину, цемент на цемент, справедлива вартість яких рівна. При цьому активи, що обмінюються, можуть мати різну балансову вартість* але однакову справедливу вартість).

Якщо товари придбаються за бартером в обмін на неподібні активи (наприклад, основні засоби), то первісна вартість придбаних активів дорівнює справедливій вартості переданих активів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквіваленту, яка була передана (одержана) у процесі обміну.

Відображення в обліку операцій з обміну подібними та неподібними

активами представлено у таблиці 10.3.

Таблиця 10.3.

№ оп Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Обмін товарів на подібні активи
Відображена операція по обміну товарів на подібні активи (балансова вартість товару, що обмінюється, дорівнює його справедли­вій вартості) 28 "Товари" 28 "Товари"
    Відображена операція по обміну товарів на подібні активи (балансова вартість товару, що обмінюється, перевищує його справедливу вартість) 28 "Товари" 28 "Товари"
94 "Інші витрати операційної діяльності" 28 "Товари"
Обмін товарів на неподібні активи
Відображена операція по обміну на товари неподібних активів (виробничих запасів): визначений дохід від реалізації 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 70 "Доходи від реалізації"

Продовження таблиці 10.3.Відображено суму ПДВ 70 "Доходи від реалізації" 641 "Розрахунки за податками"
Списана балансова вартість активів, що обмінюються 94 "Інші витрати операційної діяльності" 20 "Виробничі запаси
Оприбутковані товари, одержані внаслідок обміну без ПДВ 28 "Товари" 36 "Розрахунки з покуп-цями та замовниками"
Відображено податковий кредит (оприбуткуван-ня одержаних товарів-балансуюча операцій за бартером) 641 "Розрахунки за податками" 36 "Розрахунки з покуп-цями та замовниками"
Списано різницю між доходом (виручкою) від реалізації і сумою ПДВ 70 "Доходи від реалізації" 791 "Результат основної діяльності"
Списано собівартість реалізації на фінансово-результатний рахунок 791 "Результат основної діяльності" 90 "Собівартість реалізації"

Описуючи порядок списання товарів при їх вибутті, необхідно зазначити, що собівартість товарів буде визначатися за одним з обраних методів (ФІФО, ЛІФО, середньозваженої собівартості або ідентифікованої собівартості).

У Стандарті 9 зазначено, що для одиниць запасів, які мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один ІЗ наведених методів (див. лекцію 8). Таким чином, підприємство може обрати, наприклад, для дорогих товарів метод ідентифікованої собівартості, а для решти товарів - метод середньозваженої собівартості або будь-який інший. Інакше кажучи, на підприємстві можуть одночасно застосовуватися для різних товарів різні методи.

Залежно від методу оцінки товарів, який застосовується на підприємстві при їх вибутті, собівартість реалізації буде відрізнятись (за умови, що вибуття відбувається у різні звітні періоди). У зв'язку з цим фінансовий результат від реалізації одних і тих самих товарів, але при застосуванні різних методів оцінки буде різним.

Відображення в обліку операцій, пов'язаних з реалізацією товарів, подане у таблиці 10.4.

Таблиця 10.4.

Облік операцій з реалізації товарів

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Перша подія - відвантаження товарів
Відображено у складі доходу виручку від реалізації товарів за продажними цінами 361 "Розрахунки з вітчиз-няними покупцями" 702 "Дохід від реалізації товарів"
Нараховано ПДВ (акцизний збір, інші податки і обов'язкові платежі) 702 "Дохід від реалізації товарів" 641 "Розрахунки за податками"
Списано купівельну вартість товарів, визначену за обраним підприємством методом згідно П(С)БО 9 902 "Собівартість реалізованих товарів" 281 "Товари на складі"
Віднесено суму доходу від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності 702 "Дохід від реалізації товарів" 791 "Результат основної діяльності"
Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності 791 "Результат основної діяльності" 902 "Собівартість реа-лізованих товарів"

 

 

Перша подія - надходження передоплати від покупця
Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця товарів 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 361 "Розрахунки з вітчиз-няними покупцями"
Відображено податкове зобов'язання з ПДВ 643 "Податкові зобов'язання" 641 "Розрахунки за податками"
Проведено відвантаження товарів і визнано дохід від реалізації 361 "Розрахунки з вітчиз-няними покупцями" 702 "Дохід від реалізації товарів"
Відображено суму ПДВ, раніше включену до складу податкових зобов'язань 702 "Дохід від реалізації товарів" 643 "Податкові зобов'язання"
ІО Списано купівельну вартість товарів, визнану за обраним підприємством методом згідно П(С)БО 9 902 "Собівартість реалізованих товарів" 281 "Товари на складі"
II Списано різницю між доходом (виручкою) від реалі-зації і сумою податків, які підлягають сплаті з виручки 702 "Дохід від реалізації товарів" 791 "Результат основної діяльності"
Списано собівартість реалізації на фінансово-результатний рахунок 791 "Результат основної діяльності" 902 "Собівартість реа-лізованих товарів"

Як видно з таблиці, облікова вартість реалізованих товарів списується з рахунку 28 "Товари" в дебет рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів".

Такий підхід дозволяє визначити продажну вартість товарів за звітний період і порівняти її з собівартістю цих товарів. Крім того, Звіт про фінансові результати передбачає окреме відображення доходу від реалізації та собівартості реалізованих товарів (тобто обороти по кредиту рахунку 702 і дебету рахунку 902 відповідно).

У новому Плану рахунків для визначення фінансового результату передбачено рахунок 79 "Фінансові результати", який має субрахунки у розрізі окремих видів діяльності. Для визначення фінансового результату від реалізації товарів сальдо рахунків 702 і 902 списується на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" (оскільки для торговельного підприємства продаж товарів є основним видом діяльності), за даними якого визначається прибуток або збиток. Дозволяється проводити списання дохідних і витратних рахунків на рахунок 791 або щомісячно, або по закінченні звітного року.

Досить часто торговельні підприємства стикаються з поверненням товарів. Планом рахунків на рахунку 70 "Доходи від реалізації"" передбачено окремий субрахунок 704 "Вирахування з доходу". Рахунок 704 призначений для відображення сум, на які повинен бути зменшений дохід, тому вартість повернення покупцем товарів буде відображатися по дебету рахунку 704 "Вирахування з доходу", а не методом червоного сторно по кредиту рахунка 702 "Доходи від реалізації товарів".

Розглянемо приклад відображення в обліку операцій з придбання товарів і їх продажу.

Приклад

=> залишок товару на початок періоду (продажна ціна) - 900 грн., в тому числі націнка - 200 грн.;

=> інформація про надходження товару наведена в таблиці 10.5.

=> для всіх товарів, що надійшли, встановлюється однакова торгова націнка -50 %.


Таблиця 10.5.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Облік операцій з придбання товарів у результаті обміну на подібні і неподібні активи

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 319; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.196.38.114
Генерация страницы за: 0.003 сек.