Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Логічні значення та логічні операції, запис логічних виразів мовою програмування.

Базові алгоритмічні структури.

Базові структури алгоритмів-це структури за допомогою яких здійснюється керування процессом оброблення даних. Комбінації цих структурі створюють алгоритм для розв’язання певної задачі.

Існують три базові алгоритмічні структури, або три основні типи алгоритмів:

лінійний, розгалужений і циклічний.

Лінійним називається алгоритм, що забезпечує одержання результату шляхом одноразового виконання послідовних дій, незалежно від вхідних даних і проміжних результатів. Усі команди в таких алгоритмах виконуються одна за одною, тобто лінійно.

Розгалуженим називається алгоритм, у якому різні дії виконуються залежно від заданої умови. Галуження буває повним і неповним. Повне галуження – це галуження, у якому різні дії визначені, як у випадку виконання, так і у випадку невиконання деякої умови. Неповне галуження – це галуження, у якому дії визначені тільки у випадку виконання (або невиконання) умови.

Циклічним називається алгоритм, у якому передбачене повторення деякої групи (серії) команд. За допомогою цієї структури описуються однотипні дії, що багаторазово повторюються.

Основна особливість алгоритмічних структур – це їхня повнота, тобто даних структур достатньо для створення будь-якого найскладнішого алгоритму.

 

Базові структури можна комбінувати одну з одною, організовуючи проходження структур розгалуження, вкладення однієї структури в іншу.

Створювати складнішу систему за допомогою базових структур можна двома способами:

1. приєднувати одну структуру до іншої, утворюючи послідовність структур;

2. замінювати блоки кожної з базових структур вкладеними в них структурами.

 

Ці правила дозволяють будувати алгоритми будь-якої складності, розвиваючи їх не тільки у «ширину» а й у «середину».

 

Логічні вирази — це вирази, що складаються з висловлювань, які можуть бути з’єднані логічними зв’язками. Ці вирази набувають логічного значення («хибне» або «істинне»). Логічні вирази можуть бути простими та складеними.

Простий логічний вираз— це два арифметичні вирази з’єднані знаком операції відношення.

У мові програмування Паскаль реалізовані операції відношеня:

 

> — «більше»;

< — «менше»;

=— «дорівнює»;

<> — «не дорівнює»;

>= — «не менше (більше або дорівнює)»;

<= — «не більше (менше або дорівнює)»;

 

Складені логічні вирази — це прості логічні вирази з’єднані логічними операціями.

логічні операції: not — «ні»; and — «і»; or — «або».

1. Операція not,застосована до виразу А дає істинне значення, якщо вираз А хибний і хибне, якщо вираз А істинний. Пишеться --- not А2. Операція and, застосована до двох виразів -- А and В дає істинне значення коли вирази А та В істинні.

3. Операція or,застосована до двох виразів А or В, дає істинне значення тоді, коли істинним є хоча б один з виразів.

Зв’язка простих логічних виразів за допомогою логічних операцій утворює складений логічний вираз.

Прості вирази записуються в складених виразах у круглих дужках.

ac не дорівнює 2 --- not (ac=2)

0<x<3 --- (x>0)and(x<3)

x<0; x>3 --- (x<0)or(x>3)

Пріоритет логічних операцій

1) not

2) and

3) or

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Форми опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів | Культура як специфічна форма відображення соціального буття людини

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4948; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.