Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Синтетичний облік основних засобів

Читайте также:
 1. Адміністративне затримання та тимчасове затримання транспортних засобів
 2. Амортизація основних засобів
 3. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 4. Аналітичний і синтетичний облік, відображення у звітності
 5. Аудит, облік використання системи захисту
 6. Базові принципи бухгалтерського обліку
 7. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками
 8. Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку
 9. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок
 10. Бухгалтерський облік інших необоротних активів
 11. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами
 12. Бухгалтерський облік при ліквідації товаристваПерелік документів аналітичного обліку основних засобів

Аналітичний облік основних засобів

 

Аналітичний облік основних засобів ведеться за кожним окремим об’єктом або групою однорідних об’єктів. Перелік документів аналітичного обліку основних засобів наведено у таблиці 2.

 

Таблиця 2

№ форми Назва документа Призначення
ОЗ-6 Інвентарна картка обліку ОЗ   Реєстр аналітичного обліку основних засобів (наявності, зміни вартості тощо)
ОЗ-7 Опис інвентарних карток з обліку ОЗ Зведений реєстр інвентарних карток наявних основних засобів
ОЗ-8 Картка обліку руху ОЗ   Реєстр аналітичного обліку руху окремих об’єктів основних засобів
ОЗ-9 Інвентарний список ОЗ   Зведений реєстр аналітичного обліку наявних основних засобів

 

При надходженні основних засобів на підприємство на кожен об’єкт складається інвентарна картка обліку основних засобів. У інвентарній картці зазначається назва об’єкту основних засобів, його марка, коротка технічна характеристика, рік випуску, а також первісна вартість основних засобів. Об’єкту присвоюється інвентарний номер, який складається з чотирьох цифр. Також у інвентарній картці зазначається норма амортизації об’єкта основних засобів і структурний підрозділ, де буде використовуватися цей об’єкт.

Для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів складається Опис інвентарних карток ОЗ. Опис складається в одному примірнику бухгалтерією в цілях контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.Картка обліку руху основних засобів (форма N 03-8) застосовується для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах при ручній обробці облікової документації. Заповнюється на основі даних інвентарних карток відповідних груп (видів) основних засобів та звіряється з даними синтетичного обліку основних засобів. На основі підсумкових даних цих карток заповнюються звітні форми з руху основних засобів.Інвентарний список основних засобів (форма N 03-9) застосовується для пооб'єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації) по матеріально-відповідальних особах. Дані пооб'єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, що ведуться в бухгалтерії.

Всі ці документи складаються та зберігаються в бухгалтерії підприємства.

 

 

Синтетичний облік основних засобів ведеться у бухгалтерії підприємства. Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», який є активним, балансовим. Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субрахунки:100 «Інвестиційна нерухомість»

101 «Земельні ділянки»

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»

103 «Будинки та споруди»

104 «Машини та обладнання»

105 «Транспортні засоби»

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

107 «Тварини»

108 «Багаторічні насадження»

109 «Інші основні засоби»

По дебету цього рахунку відображається надходження об’єктів в експлуатацію, а по кредиту їх вибуття.

 

Джерелами надходження основних засобів на підприємство є:

капітальні інвестиції (будівництво (створення) нових об’єктів, реконструкція та розширення існуючих основних засобів, придбання у постачальників);

внесок до статутного капіталу;

безоплатне отримання;

оприбуткування лишків, що були встановлені в результаті інвентаризації.

Придбання основних засобів від постачальників або створення їх підрядним або госпрозрахунковим способом розглядається як здійснення капітальних вкладень, оскільки ці предмети праці використовуються у господарської діяльності підприємства неодноразово. Всі витрати пов’язані з придбанням основних засобів: вартість придбання, витрати на транспортування, монтаж, налагодження, - накопичуються по дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки: 151 «Капітальне будівництво» 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів»За дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених
нематеріальних активів тощо).

Так придбання основних засобів у постачальника відображається проводкою:

Дт

Кт

 

Будівництво об’єктів основних засобів госпорозрахунковим способом відображається проводкою:

Дт

Кт

Кт

Кт

Кт

Кт

 

Будівництво об’єктів основних засобів підрядним способом відображається проводкою:

Дт

Кт

При введенні в експлуатацію об’єкта основних засобів його вартість списується по кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції» на відповідний субрахунок рахунку 10 «Основні засоби»:

Дт

Кт

Якщо основні засоби були внесені учасниками (засновниками) підприємства до статутного капіталу підприємства, то у цьому випадку вони не є капітальними вкладеннями, оскільки розрахунків по внескам з учасниками не відбувається. Внесення основних засобів до статутного капіталу також оформлюється актом прийому-передачі основних засобів і фіксується в установчих документах. При здійсненні внесків учасниками зменшується сума неоплаченого капіталу на суму внесених основних засобів:

Дт

Кт

 

Безоплатне отримання основних засобів відображається у складі додаткового капіталу, а саме за кредитом рахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активи»:

Дт

Кт

 

При переміщенні об’єктів основних засобів внутрі підприємства між його структурними підрозділами ця операція у бухгалтерському обліку відображається наступним записом:

Дт

Кт

Тобто по рахунку 10 «Основні засоби» змін не відбувається, відбуваються зміни у аналітичному обліку, а саме зміна матеріально-відповідальної особи або місця знаходження об’єкта.

 

Після введення в експлуатацію об’єкта основних засобів на його вартість починає нараховуватись амортизація і накопичується знос.

Нарахування зносу (амортизації) у фінансовому обліку ведеться по кожному аналітичному рахунку, тобто по кожному окремому об’єкту основних засобів, а синтетичний облік нарахування амортизації ведеться на рахунку 13 «Знос необоротних активів», субрахунок 131 «Знос (амортизація) основних засобів». Цей рахунок є балансовим, контрактивним. По кредиту рахунку відображається нарахування амортизації, тобто збільшення зносу основних засобів, а по кредиту списання зносу вибувших основних засобів.

Сума нарахованої амортизації списується на витратні рахунки відповідно до місця використання амортизуємого об’єкта.

Нарахована амортизація на основні засоби, що використовуються:

у виробництві - Дт Кт

для загальновиробничих потреб – Дт Кт

для адміністративних потреб – Дт Кт

для потреб зі збуту продукції - Дт Кт

для інших операційних потреб - Дт Кт

 

 

У відповідності з П(С)БО 7 виключення із складу активів об’єкта ОЗ у випадку його вибуття може відбутися внаслідок:

його продажу або безоплатної передачі;

не відповідності критеріям признання активу – ліквідації;

передачі як внеску до статутного капіталу іншого підприємства;

списання нестачі основних засобів.

 

У випадку ліквідації об’єкта у зв’язку з його непридатністю до експлуатації по кредиту рахунку 10 «Основні засоби» списується сума нарахованого зносу:

Дт

Кт

Залишкова вартість об’єкту списується на інші витрати:

Дт

Кт

Витрати пов’язані з ліквідацією об’єкта також накопичуються по дебету рахунка 976 «Списання необоротних активів»:

Дт

Кт

 

При реалізації об’єкта основних засобів також спочатку відображається списання зносу, потім його залишкової вартості.

При передачі основних засобів іншому підприємству як внесок до статутного капіталу складається бухгалтерська проводка:

Дт

Кт

Синтетичний облік основних засобів ведеться у журналі 4, який складається за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15 та 35.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1079; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.251
Генерация страницы за: 0.011 сек.