Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз показників рентабельності

Факторний аналіз показників рентабельності

План

Лекція 7

ТЕМА: АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Аналіз показників рентабельності

Література:

1. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - Полтава: ІнтерГрафіка, 2007. – 296 с.

2. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навч. посібник. – К.: НЛ, 2006. –528 с.

3. Ізмайлова К. В.Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. -К: МАУП, 2001. - 152 с.

 

Очевидно, що для аналізу кінцевих результатів діяльності підприємства доцільно користуватися не лише абсолютними показниками прибутку чи збитку, адже за допомогою останніх неможливо порівнювати, наприклад, ефективність діяльності різних за розміром підприємств.

Тому розраховують співвідношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними чи вже використаними ресурсами, тобто обчислюють показники ефективності, серед яких основними є показники рентабельності, які ототожнюють з прибутковістю та дохідністю. У західній практиці прийнято використовувати термін повернення (return) на інвестиції.

Ці показники повніше за розмір прибутку та його абсолютних змін відображають результати діяльності підприємства, тобто вони є кориснішими під час фінансового аналізу підприємства.

У фінансовому аналізі використовують різні показники рентабельності, які є відносними та показують, скільки одиниць

Рентабельність (від нім. rentabel — дохідність, прибутковість) — це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Підприємство вважають рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечує суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Основні завдання аналізу (оцінки) рентабельності:

· оцінити ефективність діяльності підприємства на поточний момент;

· виявити зміни рентабельності протягом певного періоду;

· визначити чинники, які вплинули на зміну рентабельності;

· визначити резерви зростання рентабельності.

Основними джерелами інформації для проведення аналізу рентабельності є Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіт про власний капітал (ф. № 4), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5), статистична звітність та деякі інші форми фінансової звітності підприємства.

Даними для проведення аналізу рентабельності підприємства є Звіт про фінансові результати, зокрема такі його статті:

· виручка від реалізації;

· собівартість реалізованої продукції;

· витрати на збут, адміністративні та інші операційні витрати;

· прибуток від операційної діяльності;

· прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

· прибуток від звичайної діяльності (прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – податок на прибуток від звичайної діяльності);

· чистий прибуток.

Крім того, використовують Довідку про рентабельність окремих видів продукції (ф. № 6) та Звіт про випуск продукції (ф. № 1) статистичні збірники та бізнес-плани.

Рентабельність підприємства можна оцінити тільки через характеристику системи показників.

За даними сукупності показників рентабельності оцінюють ефективність звичайної діяльності та її складових: операційної, інвестиційної та фінансової і відповідність завданням фінансової політики.

Аналіз рентабельності на підприємстві здійснюють за системою показників, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності діяльності підприємства. Від поставленої мети аналізу залежить вибір оціночного показника (при­бутку), що використовується у розрахунках. Найчастіше використовують чотири таких показники: валовий прибуток (рядок 060 ф. № 2), операційний прибуток (рядок 100 ф. № 2), прибуток до оподаткування (рядок 170 ф. № 2), чистий прибуток (рядок 220 ф. № 2).

Усі показники рентабельності можна поділити на чотири основні групи:

· показники рентабельності щодо реалізації;

· показники рентабельності щодо активів;

· показники рентабельності щодо власного капіталу та зобов’язань;

· показники рентабельності витрат і продукції.

Першої група включає такі показники:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом). Визначаєтья як (відношення валового прибутку (маржинального доходу) до (чистого доходу) і розраховується за формулою

.

де R вп — рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу);

ВП(МД) — валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД(ВР) — чиста виручка від реалізації (чистий дохід);

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Синоніми та омоніми в юридичній термінології | Показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку при падає на 1 грн чистої виручки. Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1945; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.