Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості організації операцій банків з пластиковими картками

Операції із застосуванням платіжних карток та порядок їх екварингу

Особливості організації операцій банків з пластиковими картками


 

На сьогодні на території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами).

Платіжна картка – це спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених договором.

Для здійснення емісії та еквайрингу платіжних карток, призначених для застосування в Україні, банки можуть створювати внутрішньодержавні одноемітентні та багатоемітентні платіжні системи. Також банки-резиденти для емісії платіжних карток в Україні та за її межами мають право створювати міжнародні платіжні системи або укладати договори з платіжними організаціями відповідних міжнародних платіжних систем про членство або участь у цих системах.

Банки-члени платіжних систем, якщо це не суперечить правилам відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з іншими банками-резидентами, які не є членами цих платіжних систем, і торговцями про видачу останніми готівки за платіжними картками через власні каси або банкомати.

Платіжні організації небанківських платіжних систем – нерезиденти можуть укладати з банками та небанківськими фінансовими установами – резидентами договори про розповсюдження серед клієнтів таких фінансових установ платіжних карток цих систем, видачу готівки за ними, а також з торговцями про приймання ними платіжних карток цих систем для проведення розрахунків за надані ними товари чи послуги.

Банки-резиденти – члени платіжних систем мають право емітувати платіжні картки, що мають додаткові властивості (нефінансові), які дають змогу здійснювати операції з умовними одиницями обліку (літри, кілограми, штуки тощо) у системах надання та обліку визначених послуг (пільг, знижок тощо), реалізованих за участю інших осіб усіх форм власності.

Банк – член платіжної системи, який розпочав (завершив) емісію (розповсюдження) або еквайринг платіжних карток, зобов’язаний протягом 15 календарних днів після початку цієї діяльності надіслати Повідомлення про роботу банку з платіжними картками за встановленою формою, яке надсилається електронною поштою Національного банку на адресу Департаменту платіжних систем разом із супровідним листом, який містить інформацію про відповідальну особу.Банк зобов’язаний у порядку, встановленому законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають карткові та інші рахунки в банку, та держателів платіжних карток, які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками.

Ідентифікація клієнта банку не є обов’язковою під час здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований відповідно до вимог чинного законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На вимогу банку клієнт зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання клієнтом необхідних документів, або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе банк відмовляє клієнту в його обслуговуванні.

Еквайр – юридична особа, яка здійснює діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів (платіжних карток).

Емітент – юридична особа, яка є членом платіжної системи та здійснює операції з випуску спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи.

Еквайр та емітент зобов’язані проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових і неналежних переказів, суб’єктів таких переказів та вжиття заходів із запобігання або припинення здійснення зазначених переказів. Моніторинг повинен проводитися постійно за параметрами, установленими правилами відповідної платіжної системи. Основні показники ринку платіжних карток в Україні наведені в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1.

Основні показники ринку платіжних карток в Україні

№ з/п Дані за станом на: Банки-члени карткових платіжних систем (шт.) Держателі платіжних карток (тис.осіб) Платіжні картки (тис.шт.) Платіжні картки в обігу Банко-мати (шт.) Терміна-ли (шт.) Імприн-тери (шт.)
01.01.2002 3 214 3 630 н.д
01.01.2003 5 696 6 150 н.д
01.01.2004 10 525 11 529 н.д
01.01.2005 15 735 17 080 н.д
01.01.2006 21 831 24 780 н.д
01.01.2007 29 414 32 474 н.д 14 718 62 045 39 064
01.01.2008 35 723 41 162 н.д 20 931 94 317 54 406
01.01.2009 37 232 38 576 45 346 27 965 116 748 82 084
01.01.2010 39 395 29 104 44 469 28 938 103 063 76 718
01.04.2010 39 577 28 834 44 201 28 305 102 872 15 020

н.д – немає даних

Емісія платіжних карток у межах України проводиться виключно банками, що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних систем).

Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнту або його довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом.

Розрізняють наступні види платіжних карток (рис. 8.1.). Класифікація наведена за Т. Валентиновою.

В залежності від платіжної системи в Україні розрізняють внутрішньодержавні платіжні картки, які діють на території України, а платіжною організацією виступає виключно резидент (НСМЕП); та міжнародні, які діють на території декількох країн, а платіжною організацією може бути як резидент, так і нерезидент (MasterCard International, Visa International).

Фізичним особам, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та їх довіреним особам емітент надає особистіплатіжні картки, а юридичним особам і фізичним особам-підприємцям – корпоративні платіжні картки.

Магнітні платіжні картки містять магнітну смугу, що дозволяє зберігати інформацію, яка зчитується спеціальним пристроєм. Графічний запис передбачає друк даних про держателя на самій платіжній картці.

 

Рис.8.1. Класифікація банківських платіжних карток

 

Для обліку операцій фізичних осіб за наперед оплаченими платіжними картками (електронними гаманцями) емітент відкриває консолідований рахунок.

Наперед оплачені платіжні картки можуть емітуватися банками виключно для фізичних осіб. Емітент має право випустити наперед оплачену платіжну картку до замовлення її клієнтом. Наперед оплачена платіжна картка може мати фіксований номінал, що може зазначатися на платіжній картці. Максимальна сума емітованої банком наперед оплаченої платіжної картки, кошти за якою обліковуються на консолідованому рахунку банку, не може перевищувати суму 1000 гривень або її еквівалент в іноземній валюті.

Зарахування коштів на консолідований рахунок здійснюється фізичними особами в межах максимальної суми за рахунок унесення готівки або шляхом переказу коштів з інших власних рахунків (завантаження на електронний гаманець). Наперед оплачені платіжні картки фіксованого номіналу поповненню не підлягають.

Електронний чек представляє собою платіжний додаток до персоніфікованої платіжної картки, кошти за операціями якої обліковуються на окремому чековому рахунку, відкритому у банку.

Дисконтні платіжні картки випускають та розповсюджують небанківські фінансові установи (магазини, клуби тощо). Така картка підтверджує право пред’явника одержати знижки або певні послуги від таких установ.

Віртуальні платіжні картки застосовують для оплати товарів в Інтернет-магазинах, одержання доступу до платних ресурсів Інтернету тощо. Тарифи за віртуальною карткою, як правило, набагато нижчі ніж за звичайною.

За категорією клієнта класифікацію банківських карток проводять самі банківські установи. Стандарт-картка – картка початкової тарифної групи, основною перевагою якої є низька вартість. Така картка призначена для пересічного клієнта.

Картки класу бізнес – картки середньої тарифної групи. Держателі таких карток користуються низкою додаткових можливостей (можна брати участь у різноманітних програмах кредитування, одержувати дисконти і бонуси у торговців). Основною перевагою такої картки виступає поєднання невисокої вартості та широких можливостей.

Картки класу платинум розроблені для елітних та надійних клієнтів, які мають позитивну кредитну історію в даному банку. Переваги таких карток – автоматична програма страхування при поїздці за кордон, комплект міжнародних дисконтних і сервісних карток, кредитна лінія від 1 тис. дол. США тощо.

Залежно від умов, за якими здійснюються розрахунки за операціями з використанням платіжних карток, можуть застосовуватись дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні схеми.

Дебетова схема передбачає здійснення клієнтом операцій з використанням платіжної картки в межах залишку коштів, які обліковуються на його картрахунку, або за рахунок коштів клієнта за наперед оплаченою платіжною карткою.

Під час застосування дебетово-кредитної схеми клієнт здійснює операції з використанням платіжної картки в межах залишку коштів, які обліковуються на його картрахунку, а в разі їх недостатності або відсутності – за рахунок наданого банком кредиту.

Емітент має право здійснювати облік операцій за платіжними картками з кредитною схемою фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, за рахунками банку для обліку кредитів.

Кредитна схема передбачає здійснення розрахунків за виконані клієнтом операції з використанням платіжної картки за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії). Кредитна лінія під операції з платіжними картками відкривається банком на визначений термін та в межах установленого договором ліміту (заборгованості або граничної суми) кредитування. Надання кредитів для проведення операцій за платіжними картками здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами НБУ з питань кредитування. Дані за кількістю та видами емітованих платіжних карток банками в Україні наведені у таблиці 8.2.

Строк дії кредитної лінії, яка відкривається під платіжні картки, визначається договором між клієнтом та емітентом. Кредитування держателів платіжних карток у межах обраної емітентом кредитної схеми регламентується внутрішніми документами банку з питань кредитування та договором між клієнтом і банком-емітентом.

Клієнт на власний розсуд або відповідно до умов договору (якщо кредит має цільовий характер) частково або в повному обсязі використовує впродовж строку його дії кредит і зобов’язаний повернути кредит та проценти за його користування на умовах, передбачених договором. Після виконання зобов’язань сторін або в разі розірвання (закінчення терміну дії) договору банк на вимогу клієнта зобов’язаний видати йому довідку про повернення платіжної картки, кредиту та процентів за ним. У разі несвоєчасного повернення боргу за кредитом, наданим клієнту для проведення операцій за платіжними картками, та сплати процентів банк має право на застосування штрафних санкцій, передбачених договором.

Операції із застосуванням різних видів платіжних карток однієї або кількох платіжних систем, виданих одному клієнту можуть відображатися за одним картрахунком. Операції із застосуванням однієї платіжної картки, виданої клієнту можуть відображатися за кількома його рахунками згідно з режимами їх дії.

Банки здійснюють зарахування коштів на карт-рахунки з урахуванням встановлених режимів рахунків та умов договору з клієнтом.

Укладення договору про надання та використання платіжної картки здійснюється згідно чинного законодавства та правил платіжної системи.

 

 


Таблиця 8.2.

Платіжні картки, емітовані українськими банками

Дані за станом на: Платіжні картки (тис.шт.)
Усього За видами носіїв інформації За платіжною схемою За типами держателів За типами фінансових операцій з них з функцією електронних грошей
з магнітною смугою з магнітною смугою та чипом з чипом для розрахунків у мережі Інтернет з дебетовою функцією з кредитною функцією корпоративні особисті з функцією видачі готівки з функцією платежів та видачі готівки з функцією платежів без видачі готівки
01.01.2007 32 474 30 266 1 300 26 396 6 078 32 170 1 104 30 816
01.01.2008 41 162 38 676 1 518 31 117 10 045 40 747 1 236 39 281
01.01.2009 38 576 36 123 1 558 29 544 9 032 38 091 1 041 37 217
01.01.2010 29 104 27 092 1 348 23 916 5 188 28 671 28 243
01.04.2010 28 834 26 835 1 353 24 029 4 805 28 425 27 963

 


Цей договір може включати умови, що визначають порядок відкриття картрахунку і порядок надання та використання платіжної картки. Перед укладенням договору емітент зобов’язаний ознайомити клієнта з умовами одержання платіжної картки, переліком необхідних документів, тарифами на обслуговування та правилами користування платіжною карткою. Ця інформація має бути викладена в доступній формі та розміщуватись у доступному для клієнтів місці.

У договорі про надання та використання платіжної картки мають бути визначені: предмет договору, права, обов’язки клієнта та емітента, їх відповідальність, порядок розгляду спорів та інші визначені сторонами умови.

Емітент для обліку коштів за операціями з використанням платіжних карток відкриває клієнтам картрахунки на балансових рахунках, визначених нормативно-правовими актами НБУ з питань бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України.

Вид платіжної картки, що емітується членом платіжної системи, тип її носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема тощо), реквізити, що наносяться на неї в графічному вигляді, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, у якій ця картка застосовується, з урахуванням вимог, установлених державними стандартами України та міжнародними стандартами, прийнятими Міжнародною організацією із стандартизації (ISO).

Обов’язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку є реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента картки.

Платіжна картка має містити реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя. Наперед оплачена платіжна картка може не містити таких реквізитів.

Платіжні картки внутрішньодержавних платіжних систем повинні містити нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер емітента. Крім того, правилами платіжної системи можуть бути встановлені додаткові реквізити платіжної картки.

До основних переваг платіжних карток відносять [1]:

1. Зручність. Картковий рахунок може бути відкритий в гривнях, євро або доларах США (або в двох валютах одночасно) – за необхідності картка сама подбає про конвертацію. Платіжні картки міжнародних платіжних систем працюють як на території України, так і закордоном. Ще один плюс: застосовуючи картку, клієнт практично не залежить від режиму роботи банку, адже багато банкоматів працюють цілодобово.

2. Безпечність. Захист картки забезпечує персональний ідентифікаційний номер (ПІН), відомий тільки держателю картки. Зазвичай ПІН – це чотиризначне число, фактично пароль держателя. Втрачену картку за заявою держателя вносять до стоп-листа, тобто до списку платіжних карток, за якими операції заборонено, і її заблокують. Таким чином, втрата картки не призведе до втрати грошей, якщо клієнт одразу помітить зникнення картки і звернеться до банку.

3. Вигода. Платіжні картки допомагають контролювати витрати, тобто заощаджувати гроші. При поїздці за кордон громадянам України не треба оформляти дозвіл на вивезення валюти на картках, випущених українськими банками, у т.ч. міжнародних платіжних систем, причому незалежно від суми. Її достатньо усно задекларувати. Що стосується вивезення українцями платіжних карток, емітованих іноземними банками і небанківськими установами, то їх треба показати в митній декларації (при цьому сума не обмежена). На додачу на митниці треба буде пред’явити індивідуальну ліцензію НБУ на відкриття рахунка в іноземному банку. І ще один плюс – за платіжною карткою не справляють комісії при купівлі товарів (її оплачують торгові підприємства). До того ж купюри в гаманці не збільшать капітал, а на картрахунку вони принесуть доход у вигляді відсотків на залишок.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 486; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.