Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні показники захворюваності підлітків

Читайте также:
 1. Абсолютні показники фінансової стійкості
 2. Акція як пайовий цінний папір і її основні властивості.
 3. Асортимент та кількісні показники теологічних видань
 4. Безробіття, види та показники
 5. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 6. Вапняне молоко та сатураційний газ як основні реагенти фізико-хімічного очищення
 7. Види звітності, основні її показники.
 8. Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану
 9. Види та основні принципи здійснення банківських операцій.
 10. Визначення поняття «культура», її структура та основні функції.
 11. Визначте основні положення соціологічної науки при підході до освіти.
 12. Відносні показники фінансової стійкості

Важливим критерієм інтегральної оцінки здоров'я населення є показник захворюваності підлітків. За даними Українського НДІ педіатрії, акушерства і гінекології та Українського НДІ соціальної гігієни та управління охорони здоров'я, кількісна та якісна оцінка здоров'я дітей свідчить про стійке погіршення їх фізичного, психічного та|
інтелектуального розвитку, що ставить під загрозу існування нації. Протягом кожного^
року близько 40 тис. жінок не доношують вагітність. За останні 10 років збільшилася;;кількість недоношених дітей майже у 5 разів, з природженими вадами розвитку — у 3£
раза, а загальна захворюваність дітей раннього віку — у 2 раза. За даними З.А,Шкіряк-|Нижник (1991), нині в Україні близько 70% новонароджених з 1-го дня життя мають ті чи|
інші відхилення у стані здоров'я, а серед контингенту дитячих дошкільних закладів таких| дітей 75-81%.Серед школярів перша група здоров'я відзначається у 25-35% дітей.За даними статистичної звітності Міністерства охорони здоров'я України, зростає?
враженість підлітків багатьма захворюваннями,Так, серед юнаків призовного віку 1992 р. III диспансерна група (важкі
захворювання) склала 50,3%, И група — 24,4%. За окремими захворюваннямидеякі;показники поширеності серед підлітків перевищують показники дорослогонаселення (ожиріння — на 50%, захворювання органів дихання — на 33%). |

3.3. Інвалідизація населення України і її причини|

Більшість основних захворювань, що спричиняють інвалідність, за винятком!
психічних розладів і травм, виникають і призводять до інвалідності після 40 років.--Демографічні процеси в Україні, що характеризуються збільшенням кількості осіб ї
середнього і старшого віку, мають прямий кореляційний зв'язок зі зростанням рівнямінвалідності населення. і

У 82% випадків до інвалідності призвело загальне захворювання, в 6% випадків!; інвалідність зумовлена захворюванням або ушкодженням, пов'язаним з виконанням| трудових обов'язків, із них 2,2 % — під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській! АС. Інвалідність осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також населення, що проживає на забруднених радіонуклідами територіях або евакуйованого з; цієї причини, складають 3% загальної інвалідності населення. Інвалідність осіб віком понад 16 років унаслідок аномалій розвитку, захворювань або травм, одержаних у дитинстві, складає 6,4%,Серед дорослого населення захворювання, які призвели до інвалідності/ розподіляються так: перше місце посідають хвороби системи кровообігу — 20,6 випадку на 10 тис. дорослого населення (32,2% загальної інвалідності, із них 10,8% — ІХС, 11,9% — хвороби судин головного мозку); на 2-му місці в структурі інвалідності дорослого > населення знаходяться новоутворення — 8,8 випадку (13,7%, із них 13% — злоякісні); на 3-му — хвороби нервової системи і органів чуття — 7,2 випадку (11,3%); на 4-му — травми всіх локалізацій — 5,9 випадку 9?3%); на 5-му — хвороби кістково-м'яковоШсистеми і сполучної тканини діаграма № 2. 32,1%

Хвороби серцево-судинної системи

13,7%

11.3%

Новоутво­рення

Хвороби нервової системи і органів чуття

9.3%

8,1%

Хвороби органів травлення


Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини

5,2 випадку (8,1%). Наведене

 

 

Діаграма № 2. Хвороби, які призводять до інвалідизації дорослого населення України

Для показника інвалідності характерна тенденція до зростання головним чином за рахунок інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства.

Серед причин, що зумовлюють інвалідність у дітей, основними є різке погіршення екологічної обстановки, несприятливі умови праці жінок, високий рівень захворюваності батьків тощо.

Показник інвалідності склав на 1993 рік 18,3% на 10 тис. дитячого населення віком від Одо 16 років. Значно вищий цей показник у Запорізькій (27,5%), Херсонській (26,4%) областях, у республіці Криму (25,8%).

У структурі дитячої інвалідності на 1-му місці хвороби нервової системи та органів чуття — 41,9%, на 2-му місці — психічні розлади — 30,6%, на 3-му — природжені аномалії — 8,2% (див.діаграму № 3). Структура інвалідності дітей раннього віку дещо відрізняється від загальної структури дітячої інвалідності. Друге рангове місце в цій групі (від 0 до 3 років) посідають природжені аномалії.

У віковій структурі дитячої інвалідності переважають діти віком 7-15 років (73,1%); діти віком 3-6 років складають 18,7%; віком до 3 років 8,2%. 70% дітей — інвалідів проживають у містах Для показника інвалідності характерна тенденція до зростання головним чином за рахунок інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства.

Серед причин, що зумовлюють інвалідність у дітей, основними є різке погіршення екологічної обстановки, несприятливі умови праці жінок, високий рівень захворюваності батьків тощо.

Показник інвалідності склав на 1993 рік 18,3% на 10 тис. дитячого населення віком від Одо 16 років. Значно вищий цей показник у Запорізькій (27,5%), Херсонській (26,4%) областях, у республіці Криму (25,8%).

У структурі дитячої інвалідності на 1-му місці хвороби нервової системи та органів чуття — 41,9%, на 2-му місці — психічні розлади — 30,6%, на 3-му — природжені аномалії — 8,2% (див.діаграму № 3). Структура інвалідності дітей раннього віку дещо відрізняється від загальної структури дітячої інвалідності. Друге рангове місце в цій групі (від 0 до 3 років) посідають природжені аномалії.

У віковій структурі дитячої інвалідності переважають діти віком 7-15 років (73,1%); діти віком 3-6 років складають 18,7%; віком до 3 років 8,2%. 70% дітей — інвалідів проживають у містах Діаграма № 3. Хвороби, які призводять до інвалідизації дитячого населення України

Особливу стурбованість викликає різке зростання кількості інвалідів серед дітей 7-15 років. їх частотність значно домінує в таких класах хвороб, як злоякісні новоутворення, хвороби ендокринної системи, психічні розлади, хвороби нервової системи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція № 9 СУЧАСНИЙ СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ | Професійні захворювання

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 838; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.