Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система державного управління охороною праці в Україні

Читайте также:
 1. Aloha системасы
 2. Assembler. Система команд. Синтаксис Intel
 3. Cудебник 1550 г. Общая характеристика, система и источники
 4. CУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.
 5. I. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры РФ.
 6. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 7. II. Сучасне релігійне становище в Україні
 8. II. Финансовая система РФ.
 9. III .1 Транспортная система городов и регионов
 10. III. Система мероприятий по реализации Концепции
 11. IV. Відповідальність працівників за порушення норм і правил з охорони праці.
 12. KOI8-R стал фактически стандартом для русской кириллицы в 1990-х годах в юникс-подобных операционных системах и электронной почте.

Однією з функцій, сучасної держави є проведення соціальної політики, спрямованої на підвищення безпеки праці. Здійснення цієї функції неможливе без відповідного державного управління охороною праці. Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на забезпечення здоров'я та працездатності людини під час праці. Система управління охороною праці (СУОП) с складовою частиною загальної системи керування господарством, в цілому підприємством.

Метою системи управління є безпека праці, яка досягається за рахунок забезпечення безаварійності, попередження травматизму, збереження здоров'я, підвищення працездатності та якості праці.

В управлінні охороною праці використовуються такі основні принципи: плановість, контроль керування, зворотнього зв'язку, ієрархічності, підбору кадрів, відповідальності, стимулювання адекватності та однозначності. Реалізація цих принципів досягається при виконанні таких функцій управління як облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці на базі цього підготовлюються управлінські рішення по плануванню і фінансуванню робіт, організується та координується робота, здійснюється контроль, стимулювання суб'єктів управління.

Виконання функції управління спрямоване на вирішення таких завдань:

- відповідна підготовка кадрів: навчання працівників з охорони праці, пропаганда питань охорони праці, професійний добір працівників окремих професій;

- забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель, споруд;

- нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;

- організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

- професійний добір працівників з окремих професій;

- удосконалення нормативної бази з охорони праці.

Система управління охороною праці в Україні складається з державного управління та СУОП підприємств. Державна система управління утворена за адміністративно-галузевим принципом і складається з галузевих та регіональних систем управління:

- Президент України;

- Кабінет Міністрів України;

- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці – Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд);

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.Безпосередньо керівництво роботою по управлінню охороною праці здійснюють відповідні керівники від Кабінету Міністрів до майстра на підприємстві. Адміністративна вертикаль державного управління містить обласні, районні та місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Координують діяльність з питань охорони праці Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) інші державні органи виконавчої влади та служби охорони праці міністерств, об'єднань і підприємств, а також служби охорони праці державних адміністрацій, відповідних комісій місцевих Рад.

Компетенції та повноваження органів державного управління охороною праці.Реалізація державної політики охорони здоров'я покладається на органи державної виконавчої влади. Особисту відповідальність за неї несе Президент України. У своїй щорічній доповіді Верховній Раді України Президент України звітує про стан реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я. Президент України виступає гарантом права громадян на охорону здоров'я, забезпечує виконання законодавства про охорону здоров'я через систему органів державної виконавчої влади, проводить у життя державу політику охорони здоров'я та здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України.

Кабінет Міністрів забезпечує: реалізацію державної політики в галузі охорони праці; подає на затвердження у Верховну Раду загальнодержавну програму з охорони праці; координує діяльність міністрів з питань охорони праці; встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони праці.

Для розробки і реалізації цілісної системи державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів України створена Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем'єр-міністр України. Національна рада організовує свою діяльність на підставі Положення про національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. № 733. Національна рада:

а) розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про вдосконалення цієї системи;

б) організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень Уряду України, опрацювання Національної програми і законопроектів, пов'язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності населення, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;

в) координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму;

г) організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засіданнях бюро Національної ради звіти керівників з питань, що входять до її компетенції;

д) бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню, узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вирішує питання контролю за виконанням укладених договорів і угод у цій галузі.

Засідання Національної ради проводяться відповідно до затвердженого нею плану роботи. Оперативне вирішення поточних питань у період між засіданнями здійснює бюро, що утворюється з членів Національної ради.
Перелік посад, які входять до Національної ради і бюро, затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад Національної ради і бюро ­-- її голова. Рішення Національної ради та її бюро, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян.

Міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози в галузі охорони здоров'я визначають єдині науково-обгрунтовані державні стандарти, критерії та вимоги, що мають сприяти охороні здоров'я населення, формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення галузі, здійснюють державний контроль і нагляд та іншу виконавчу-розпорядну діяльність в галузі, охорони праці.

Зокрема Міністерство надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України: забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, пожежної охорони населених пунктів і об'єктів, координує діяльність міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади з питань удосконалення пожежної охорони; одержує безкоштовно від міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; залучає для розроблення актуальних проблем пожежної безпеки, проведення консультацій та експертиз вищі навчальні заклади та інші установи, а також окремих учених, висококваліфікованих фахівців.

Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) : здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі; розробляє за участю міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та профспілок національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання; координує роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевої державної адміністрації та об'єднань підприємству у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; опрацьовує і переглядає спільно з органами праці, статистики і охорони здоров'я систему показників обліку умов і безпеки праці; бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони праці, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід у цій галузі, організовує виконання міжнародних договорів і угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевої державної адміністрації та підприємств інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;ь здійснює державний гірничий та промисловий нагляд, контролює задержання законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці; здійснює нормотворчу діяльність в галузі охорони праці.

Міністерство охорони здоров 'я (Державна санітарно-епідеміологічна служба України) : здійснює державний санітарно - епідемічний нагляд; визначає пріоритетні заходи у профілактиці захворювань, а також у охорони здоров'я населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища; вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини, встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо впливають на здоров'я населення; розробляє пропозиції щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних ( у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб; здійснює контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення масових інфекційних, захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; здійснює державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь; видає висновки державної санітарпо-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами; встановлює санітарно-гігієнічні вимоги до продукції, що виробляється з відходів, та видає гігієнічний сертифікат на неї; здійснює контроль під час визначення рівня небезпечності відходів.

Міністерство праці та соціальної політики України: здійснює державну експертизу умов праці; визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці; бере участь у розробці нормативних актів про охорону праці.

Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядуванняспрямовується на те, щоб у повсякденному житті набував практичного змісту та підтверджувався найголовніший принцип державної політики у сфері охорони праці - пріоритет життя і здоров'я працівників. В умовах переходу до ринкової економіки, створення численних підприємств та інших господарств з недержавними формами власності, що не мають галузевого підпорядкування, незмірно зростає значення місцевих органів державної виконавчої влади в організації безпечних і здорових умов праці, усуненій причин виробничого травматизму та професійних захворювань. Законами «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування» передбачено, що захист прав, свобод і законних інтересів громадян є одним з головних принципів, на яких ґрунтується місцеве та регіональне самоврядування. Отже, забезпечення виконання вимог законодавства про охорону праці є об'єктом та предметом діяльності місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування.

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою в центральному апараті міністерств та інших центральних органах державної виконавчої влади створюються служби охорони праці. До компетенції центральних органів державної виконавчої влади в галузі охорони праці належить – проведення єдиної державної політики в галузі охорони праці: формують за участю профспілок, фонду соціального страхування від нещасних випадків регіональних програм з охорони праці; забезпечують соціальний захист найманих працівників; здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів з охорони праці.

Ефективне управління охороною праці може бути забезпечено лише спираючись на сучасну науково-методичну базу. Для забезпечення цього існує система науково-дослідних інститутів та інших наукових закладів та підрозділів. Координує науково-дослідну роботу з охорони праці Національний науково-дослідний інститут охорони праці (м. Київ).

Над проблемами охорони праці працюють центральні науково-дослідні інститути, зокрема НДІ медицини праці АМН України, НДІ пожежної безпеки та інші, галузеві науково - дослідні інститути, наприклад, в галузі гірнорудної промисловості НДІ промислової медицини (м. Кривий Ріг), в галузі хімічного виробництва – НДІ техніки безпеки хімічних виробництв (м. Сєвєродонецьк), в галузі машинобудування – НДІ гігієни праці та професійних захворювань (м. Київ) Крім цього значний внесок в наукові дослідження здійснюють відділи та лабораторії охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів та кафедри охорони праці та БЖД вищих навчальних закладів освіти.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат | Органи державного нагляду і громадський контроль за охороною праці

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1605; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.