Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Профілактика нещасних випадків і професійних захворювань
Читайте также:
 1. VI. Профілактика травматизму та захворювань
 2. Акліматизація: симптоми, профілактика, засоби боротьби
 3. ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ І ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА
 4. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ДІТЕЙ. ПРОФІЛАКТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І МОРФОЛОГІЧНИХ АНОМАЛІЙ
 5. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ДІТЕЙ. ПРОФІЛАКТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І МОРФОЛОГІЧНИХ АНОМАЛІЙ
 6. Досвід розслідування та аналізу нещасних випадків та професійних захворювань за кордоном
 7. Досвід Фінляндії в організації і проведенні розслідування нещасних випадків
 8. Завдання страхування від нещасних випадків. Принципи та види страхування
 9. ІІІ. Розслідування нещасних випадків на виробництві
 10. Індивідуальне страхування від нещасних випадків.
 11. Контроль та профілактика стану повітряного середовища на виробництві
 12. Лекція № 9. Соціальне страхування від нещаснИХ випадкІВ та професійнИХ захворюванЬ на виробництві

ЖУРНАЛ

 

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів

_______________________________________________________________

(кабінет, лабораторія, цех, майстерня, спортзал тощо)

 

Розпочато "__"_____________20__р.

Закінчено "__"_____________20__р.

 

Форма журналу

 

№ п/п П.І.П. особи, яку ін-струк-тують Дата прове-дення інст-рукта-жу Клас, гру-па Назва інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), но-мер інструкції П.І.П. особи, яка про-водила інструк-таж Підписи
особи, яка про-водила інструк-таж особи, яку інструк-тують
               

 

Тематичний (первинний) інструктаж з охорони праці проводиться перед виконанням кожного практичного завдання (практичної, лабораторної роботи тощо), пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів, спортивного обладнання. Реєстрація проводиться в журналі обліку навчальних занять, на сторінці предмета в розділі «Тема уроку».

Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться перед початком навчальної екскурсії учнів. Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета підвищеної небезпеки.

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета підвищеної небезпеки.

Інструктажі з охорони праці з учнями, що проводяться під час трудового і професійного навчання в навчальних закладах, проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші особи, на яких покладено наказом керівника проведення інструктажів. Такі самі інструктажі на виробництві проводять особи, на яких покладено ці обов’язки наказом керівника підприємства, організації, де учні проходять трудове та професійне навчання.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру.Нещасний випадок на виробництві – це раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого чинника чи середовища, унаслідок яких заподіяна шкода здоров'ю або настала смерть.

Професійне захворювання - це патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих чинників.Характерним для нещасного випадку є миттєвість дії небезпечного виробничого чинника, тоді як професійне захворювання спричиняє тривала дія небезпечного виробничого чинника.

Виробнича травма – це порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій унаслідок впливу виробничих чинників,

Травми залежно від характеру дії небезпечного виробничого чинника бувають:

• механічні (забите місце, переломи);

• термічні (опіки, обмороження);

• хімічні (отруєння, опіки);

• електричні,(електричні опіки, електричні мітки, електроофтальмія, фібриляція серця, електричний шок тощо);

• психічні (переляк, шок).

Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві, називається виробничим травматизмом.

Явище, що характеризується сукупністю професійних захворювань, називається професійною захворюваністю.

Інциденти та невідповідності.Одним з головних критеріїв для кваліфікації нещасного випадку як такого, що стався на виробництві, є місце, де він стався, тобто територія підприємства - ділянка землі за генеральним планом з усіма розташованими на ній виробничими, допоміжними приміщеннями та службами підприємства.

Нещасний випадок, який стався за межами території або на не чітко визначеній території виробництва, може розглядатись як такий, що стався на виробництві, якщо він стався під час виконання працівником своїх службових обов'язків, або якщо працівник діяв в інтересах виробництва. Зрозуміло, що нещасний випадок, який стався зі сторонніми особами, до цієї категорії не належить

Порушення вимог охорони праці, недисциплінованість, особиста необережність потерпілого під час виконання ним трудових обов’язків не можуть бути підставою для кваліфікації нещасного випадку як не пов'язаного з виробництвом.

Існують труднощі з установленням зв'язку з виробництвом випадків, які сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров'я працівника (серцеві напади, інсульт тощо). Вони беруться на облік у тому випадку, якщо погіршення здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів, або коли потерпілий не проходив передбаченого законодавством медичного огляду, а виконувана робота була протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у відрядженнях, а також ті, які сталися під час:

- перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, починаючи з моменту приходу працівника на підприємство і до його виходу (який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку) або за дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

- підготовки до роботи, приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;

- проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;

- використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого порядку;

- виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не входять до кола виробничого завдання чи прямих обов'язків працівника (надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, інші дії за наявності розпорядження роботодавця тощо);

- ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

- надання підприємством шефської допомоги;

- перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з дією на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

- надання необхідної допомоги або рятування людей, виконання дій, пов'язаних із запобіганням нещасним випадкам з іншими особами у процесі виконання трудових обов'язків;

- прямування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;

- прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку відповідно до завдання про відрядження.

Нещасні випадки визнаються пов'язаними з виробництвом також у випадках:

- раптового погіршення стану здоров'я працівника або його природної смерті під час перебування на підземних роботах чи після виведення працівника на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності;

- нанесення тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство працівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків незалежно від порушення кримінальної справи;

- які сталися з працівниками на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування працівників на території підприємства у зв'язку з проведенням роботодавцем наради, отриманням заробітної плати, обов'язковим проходженням медичного огляду тощо, а також у випадках, передбачених колективним договором (угодою).

 

Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками:

- за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

- під час використання ними в особистих цілях транспортних
засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів підприємства;

- внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи згідно установленого порядку;

- під час скоєння ними злочинів або інших правопорушень, якщо ці дії підтверджені рішенням суду;

- у разі природної смерті або самогубства, що підтверджено
висновками судово-медичної експертизи та органів прокуратури.

Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві.Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці – керівник підприємства організовує профілактичну роботу щодо попередження нещасних випадків і професійних захворювань. З цією метою здійснюється організація роботи, аналіз, моніторинг виникнення нещасних випадків на виробництві.

В організаціях і на підприємствах повинна діяти ефективна система проведення профілактичної роботи з попередження нещасних випадків. Профілактика травматизму розглядається як цілісна система роботи (бесіди з попередження травматизму, інструктажі з охорони праці тощо) спрямована не тільки на первинні причини виробничого травматизму, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я працівників, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них.

Відповідальними за організацію профілактичної роботи з охорони праці серед працівників є заступник керівника підприємства або особа, на яку покладено обов’язки з вищезазначеного питання, чи сам керівник закладу.

Роботу з питань збереження життя та здоров’я учнів можна умовно розділити на виконання чотирьох послідовних завдань.

І завдання. До початку виробничої діяльності обов’язково видаються накази: «Про організацію роботи з питань охорони праці», затверджуються «Комплексні заходи з охорони праці». Крім загальних заходів по підприємству, обов’язково розробляються заходи кожним керівником підрозділу. Тобто, всі посадові особи, які відповідно до наказу по закладу проводять роботу з питань охорони праці, повинні розробити відповідні заходи, які плануються в планах в роботи працівників підрозділу та затверджуються в установленому порядку (директором або заступником директора підприємства).

На цьому етапі також розробляються всі інші нормативні документи внутрішньої чинності, які визначають зміст вимог з охорони праці: всі передбачені інструкції, плани роботи, положення, заходи тощо.

ІІ завдання. Для виконання цього завдання передбачається навчання персоналу. Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці в установі» до питань профілактики входять: дії у надзвичайних ситуаціях, усунення причин випадків травмування, поліпшення умов праці, побуту й відпочинку працівників. Розробляється програма навчання працівників з питань особистої безпеки, безпеки оточуючих на основі формування та розвитку виробничих навичок безпечної поведінки. по темах:

1. Безпека праці: правила поведінки під час праці, при користуванні небезпечними предметами.

2. Надання першої долікарської допомоги.

Враховуючи тематику, програму та аналізуючи виробничий травматизм в галузі, установі заступником керівника закладу розробляється «Орієнтовна тематика проведення інструктажів» на весь календаринй рік (з урахуванням проведення «Тижнів охорони праці», збільшуючи кількість інструктажів на ту тему, в якій працівники найменше обізнані. Тематика повинна включати стільки тем, скільки в календарному році місяців, та обов’язкові комплексні інструктажі з попередження виробничого травматизму під час трудової діяльності. «Орієнтовна тематика проведення інструктажів» затверджується керівником установи.

Інструктажі з працівниками безпосередньо проводять закріплені наказом по підприємству керівники виробничих підрозділів. Відповідно до орієнтовної тематики вони передбачають в планах роботи підрозділів проведення інструктажів відповідно до досвіду і потреб працівників. Розробляють тексти інструктажів з попередження виробничого травматизму (розробку інструктажів можна визначати в плані роботи служби охорони праці підприємства), погоджують із заступником, складають перелік всього комплекту на календарний рік і формують в окрему папку.

Тематика бесід для кожного структурного підрозділу структурується за однаковими змістовними лініями, але в кожному з них зміст і обсяг пропонованої працівникам інформації, організація її засвоєння змінюється відповідно до функціональних обов'язків працівників.

Тексти всіх інструктажів повинен погодити заступник керівника підприємства. В правому верхньому кутку зазначається «Погоджено», прізвище, ініціали та підпис посадової особи. Завіряти підпис печаткою підприємства не обов’язково.

Інструкція з попередження виробничого травматизму може мати таку структуру:

- назва;

- мета;

- обладнання;

- епіграф;

- викладення навчального матеріалу (хід інструктажу);

- запитання для обговорення або закріплення;

- підсумок.

Це орієнтовна структура проведення профілактичного інструктажу, яка рекомендується для використання.

За змістом інструктажі з попередження виробничого травматизму повинні охоплювати одне якесь конкретне коло питань і за часом проведення бути не більше 10-15 хвилин.

Крім папок керівників підрозділів з інструкціями щодо попередження виробничого травматизму в установі повинна бути підбірка до папок з матеріалами відповідної тематики. Папки з інструкціями повинні знаходитись в одному із визначених місць, де є вільний доступ керівникам підрозділів: кабінет заступників керівника підприємства, охорони праці та ін.

Керівники структурних підрозділів консультуються з заступником керівника підприємства з питань охорони праці щодо порядку форм та методів проведення навчання працівників, про порядок реєстрації проведених інструктажів. Такі наради заступник керівника підприємства планує і проводить кожні півроку.

Заступники керівників підприємств з питань охорони праці забезпечують наявність необхідних інструкцій. З цією метою складається перелік необхідних інструкцій, відмічаються ті, які є, і визначається перелік тих, що недостає.

Наявність відповідних інструкцій, затверджених керівником у відповідності до діючих вимог, обов’язкова.

ІІІ завдання. Виконання цього завдання передбачає контроль роботи щодо попередження виробничого травматизму.

Керівник підприємства контролює роботу заступників:

- планування;

- контроль проведення запланованих заходів;

- заслуховує заступників на нарадах, педрадах з питань стану роботи в структурних підрозділах щодо питань охорони праці.

За результатами контролю та аналізу вищезазначеного питання видається відповідний підсумковий наказ.

Заступник керівника підприємства з питань охорони праці контролює виконання запланованих заходів керівниками виробничих підрозділів. Заслуховує їх на засіданнях служби охорони праці підприємства, готує матеріали на виробничі наради. Своєчасно доповідає керівникові підприємства про виявлені недоліки в роботі керівників підрозділів.

Керівник виробничого підрозділу контролює виконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці. Тримає в полі зору виконання працівниками правил безпечної поведінки в умовах виробництва. На зборах трудового колективу аналізує та обговорює всі випадки виробничого травматизму в підрозділі, підприємстві, районі, області (на підставі інформації, що надходить з регіонального представництва Держгірпромнагляду України). Проводить організовану роботу з працівниками щодо попередження виробничого травматизму. Всю роботу проводить відповідно до затверджених в установленому порядку планів.

IV завдання. Є логічним продовженням виконання III завдання. Для виконання цього завдання на підставі результатів вивчення, контролю стану роботи щодо охорони праці працівників проводиться аналіз і робиться висновок щодо ефективності цієї роботи. За результатами висновків видається наказ по підприємству, розробляються загальні заходи, притягуються до дисциплінарної відповідальності посадові особи, що порушують вимоги чинної галузевої, відомчої, внутрішньовиробничої нормативної документації щодо проведення роботи з питань охорони праці.

Рекомендується двічі на рік заслуховувати це питання на виробничих, педрадах (січень, червень). В кінці календарного року питання «Стан роботи на підприємстві щодо попередження виробничого травматизму» обов’язково заслуховується на підсумковій виробничій нараді. На цій же нараді визначаються основні напрямки, форми, методи, конкретні заходи щодо роботи з цього питання, і все це відображається в планах, заходах на наступний календарний рік. Відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку та ст.143 КЗпП України до працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки щодо роботи з профілактики виробничого травматизму, можуть застосовуватись будь-які заохочення.

Аналізуючи стан роботи з профілактики виробничого травматизму проводиться моніторинг випадків. Нещасні випадки також фіксуються в окремому журналі встановленого зразку.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 5629; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. VI. Профілактика травматизму та захворювань
 2. Акліматизація: симптоми, профілактика, засоби боротьби
 3. ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ І ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА
 4. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ДІТЕЙ. ПРОФІЛАКТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І МОРФОЛОГІЧНИХ АНОМАЛІЙ
 5. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ДІТЕЙ. ПРОФІЛАКТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І МОРФОЛОГІЧНИХ АНОМАЛІЙ
 6. Досвід розслідування та аналізу нещасних випадків та професійних захворювань за кордоном
 7. Досвід Фінляндії в організації і проведенні розслідування нещасних випадків
 8. Завдання страхування від нещасних випадків. Принципи та види страхування
 9. ІІІ. Розслідування нещасних випадків на виробництві
 10. Індивідуальне страхування від нещасних випадків.
 11. Контроль та профілактика стану повітряного середовища на виробництві
 12. Лекція № 9. Соціальне страхування від нещаснИХ випадкІВ та професійнИХ захворюванЬ на виробництві

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.