Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контроль та профілактика стану повітряного середовища на виробництві

Читайте также:
 1. VI. Профілактика травматизму та захворювань
 2. Акліматизація: симптоми, профілактика, засоби боротьби
 3. АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 4. Аналіз напруженого стану балки при плоскому згині
 5. Аналіз плоского напруженого стану.
 6. Аналіз причин незадовільного стану репродуктивного здоров'я
 7. Аналіз стану виробництва товарів
 8. Аналіз фінансового стану Неплатоспроможних СУБ’ЄКТІВ господарювання
 9. Бюджетный контроль
 10. Бюджетный процесс – исполнение бюджета и контроль за исполнением бюджета.
 11. Валютне регулювання і валютний контроль
 12. Валютное регулирование и валютный контроль ВЭД

Контроль за станом повітряного середовища на виробництві.Контроль проби повітря виконується в зоні дихання людини з урахуванням місць утворення шкідливих речовин і шляхів, якими вони потрапляють в робочу зону. Кількість проб та метод контро­лю визначається санітарними нормами та органами санітарного нагляду.

У приміщеннях, де присутні речовини 1-го класу небезпеки та де може бути аварійний викид, повинен запроваджуватись без­перервний контроль. Для інших випадків - періодичний.

Методи контролю вмісту хімічних речовин в повітрі поділяють­ся на три групи:

1. Індикаторні методи хімічного аналізу з використанням газо­аналізаторів УГ-1, УГ-2, ГХ-4 та подібних до них аналізаторів, що працюють на принципі кольорової реакції між індикаторним по­рошком і досліджуваним газом або парою, які прокачуються ра­зом з повітрям через індикаторну трубку, заповнену реагентом. За інтенсивністю зміни кольору або за об'ємом прореагованого порош­ку визначають концентрацію досліджуваної речовини. Для аналізів деяких речовин застосовують папір, змочений реагентом, що змінює свій колір під дією хімічної реакції. Більшість цих методів є експресними і не потребують дорогих приладів та обладнання і спе­ціальних знань. Цим визначається їх поширення в практиці. Недо­ліки методів - низька точність визначення (похибка ±10%), але цього буває досить, щоб орієнтуватись у небезпеці загазованості повітря.

2. Санітарно-хімічні методи - колориметричний, фотоколори-
метричний, хроматографічний, нефелометричний та ін. Здебіль­шого вони є лабораторними, потребують спеціальних знань і підго­
товки, коштовні. їх перевага - точність визначення концентрації
вимірюваної речовини.

3. Безперервно-автоматичні методи - автоматично контролю­
ють і сигналізують про наявність в повітрі відповідних концентра­
цій шкідливої речовини. Для цього призначені газоаналізатори і
газосигналізатори. Вони працюють на принципі зміни електричних
властивостей речовини (електричного опору, електропровідності,
електричної ємності) при хімічній реакції або при розчиненні в ній
шкідливої речовини, яка контролюється. За зміною електричних
властивостей встановлюються значення концентрації шкідливої
речовини. До цієї групи належать прилади: ФЛ-5501 (універсаль­ний газоаналізатор), ПГФ-1 (для визначення СО), КУ-1,3 (для виз­начення пари бензину), ФК-560 (для визначення сірчаного вод­ню), ФК-450,4502 (оксиди азоту), ГПК-1 (сірчаний газ) та ін.

Запиленість повітря можна визначити гравіметричним (ваго­вим), лічильним (мікроскопічним), фотометричним та деякими іншими методами.

Видалення пилу з повітря може бути здійснено різними способами: аспіраційним, що грунтується на просмоктуванні повітря через фільтр; седиментаційним, що базується на процесі природнього осідання пилу на скляні пластинки або банки з подальшим підрахунком маси пилу, що осів на 1м2 поверхні; за допомогою електроосадження, принцип якого полягає в тому, що створюється елек­тричне поле великої напруги, в якому пилові частинки електризу­ються і притягуються до електродів. Повна характеристика пилу складаєть­ся з його маси, що міститься в одиниці об'єму повітря, хімічного та дисперсного складу.Лічильний (мікроскопічний) метод дає можливість визначити загальну кількість пилових часток в одиниці об'єму повітря і спів­відношення їх розмірів. Для цього пил, що міститься в певному об'ємі повітря, осаджують на скло, покрите прозорою клейкою плівкою. Під мікроскопом визначають форму, кількість і розміри пилових часток.

Якісну характеристику пилу визначають фотометричним методом за допомогою поточного ультрафотометра, яким реєструються окремі пилові частинки за допомогою сильного бокового світла.

Для відокремлення пилу від повітря застосовуються різні фільтри, які затримують пилові частинки розміром до 0,1 мкм і більше, за­лежно від розміру пор фільтра. Такі фільтри випускаються в багатьох країнах. Матеріал фільтрів може бути різним в залежності від його призначення: целюлоза, синтетичні матеріали, азбест (для ви­значення горючих частинок пилу). Також застосовуються комбі­новані фільтри. Випускаються спеціальні фільтри, просичені імерсійним мастилом, що робить їх прозорими - це і дозволяє додатково робити мікроскопічні дослідження пилу.

В Україні найчастіше застосовуються фільтри АФА (аналітичний фільтр аерозольний) круглої форми з площинами фільтрації 3; 10; 20 см2, які мають опорне кільце, фільтруючий елемент і захисне паперове кільце з виступом. Фільтруючий елемент складається з рівномірного шару ультратонких волокон із полімеру на марлевій основі або без неї (фільтр Петрянова). Фільтри дозволя­ють працювати з ними без попереднього підсушування через гідрофобні властивості полімеру.

Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони.Існує багато різних способів та заходів, призначених для під­тримання чистоти повітря виробничих приміщень у відповідності до вимог санітарних норм. Всі вони зводяться до конкретних за­ходів:

1. Запобігання проникненню шкідливих речовин у повітря робо­чої зони за рахунок герметизації обладнання, ущільнення з'єднань, люків та отворів, удосконалення технологічного процесу.

2. Видалення шкідливих речовин, що потрапляють у повітря робочої зони, за рахунок вентиляції, аспірації або очищення і нор­малізації повітря за допомогою кондиціонерів.

3. Застосування засобів захисту людини.

Герметизація та ущільнення є основними заходами із вдосконалення технологічних процесів, у яких використовуються або утворюються шкідливі речовини. Застосування автоматизації дає змогу вивести людину із забрудненого приміщення в приміщення з чистим повітрям.

В приміщеннях, де не можна створити нормальні умови, що відповідають нормам мікроклімату, застосовують засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

Згідно з ГОСТ 12.4.011-87 "ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация", всі ЗІЗ, в залежності від призначення, поді­ляються на такі класи: ізолюючі костюми, засоби захисту органів дихання, одяг спеціальний захисний, засоби захисту ніг, засоби захисту рук, засоби захисту голови, засоби захисту обличчя, засо­би захисту очей, засоби захисту органів слуху, засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби, захисні дерматологічні засоби, засоби захисту комплексні.

До засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) належать респіратори, промислові протигази та ізолюючі дихальні апарати, які застосовуються для захисту від шкідливих речовин (аерозолів, газів, пари), що знаходяться в оточуючому повітрі.

За принципом дії ЗІЗОД поділяються на протипилові і протигазові фільтруючі(застосовуються за наявності у повітрі вільного кисню не менше 18% і обмеженого вмісту шкідливих речовин) та шлангові або автономні ізолюючі апарати(при недостатньо­му для дихання вмісту в повітрі кисню та необмеженої кількості шкідливих речовин).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ГДК шкідливих газів, пари та пилу | Вентиляція. Види вентиляції.Вентиляцією називають організований і регульований повітрообмін, що забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на його

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 5534; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.