Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні поняття про діагностику і діагностування. Терміни і визначення

Читайте также:
 1. L1.Т2.3.1. Визначення величини теплового розширення.
 2. V. Поняття про зміни об’єму в хрящах в період гормональної перебудови та в осіб похилого віку , проблеми остеопорозу .
 3. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 4. Акція як пайовий цінний папір і її основні властивості.
 5. Аналіз ефективності використання потужностей підприємства. Визначення планового коефіцієнту використання потужностей.
 6. Архівне описування: поняття, види
 7. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 8. Бюджетний процес, його поняття і складові частини
 9. Важливим поняттям при роботі з інформацією є класифікація об'єктів.
 10. Валютне регулювання в Україні: поняття, напрями та суб'єкти
 11. Вапняне молоко та сатураційний газ як основні реагенти фізико-хімічного очищення
 12. Введення в поняття та обробку критичних ситуації

 

Сучасні методи технічної діагностики дозволяють впливати не тільки на стан тракторів, а і на систему їх технічного обслуговування, що є обов’язковою умовою переходу на прогресивнішу систему планово – запобіжного технічного обслуговування і ремонту за фактичним станом (граничним значенням параметрів стану). Плановість тут передбачається в регламентному (за виробітком, витратою палива або часом роботи) технічному контролі тракторів.

Таким чином, залежно від виду технічного обслуговування, зовнішніх ознак і загального стану об’єкта діагностування, а також відповідно до характеру майбутніх відповідальних польових робіт (сівба, жнива) система технічного діагностування сільськогосподарської техніки вирішує такі задачі:

Визначення виду ремонту (капітальний чи поточний) та обсягу ремонтних робіт (після вичерпання ресурсу складових частин чи всієї машини);

Виявлення комплексу заходів для забезпечення безвідмовності роботи машини до чергового планового технічного обслуговування відповідного виду, пошук і усунення причин несправностей і відмов (при періодичних і післясезонних технічних обслуговуваннях);

Перевірка готовності машинно-тракторного парку до роботи, пов’язаної, наприклад, з сівбою чи жнивами (при періодичних технічних оглядах);

Приведення машин в роботоздатний стан (у випадку несправностей чи відмови).

Отже основною метою впровадження технічного діагностування є збереження високої надійності машин ,як комплексної характеристики їх безвідказності, довговічності та ремонтопридатності. Основним завданням технічного діагностування є перевірка роботоздатності машини в цілому або її складових частин, виявлення дефектів, збір вихідних даних для прогнозування залишкового ресурсу.

 

Діагностування - контроль технічного стану складових частин машини за діагностичними параметрами, зовнішніми ознаками з потрібною точністю. При цьому машина не підлягає розбиранню. Знімання окремих деталей для приєднання приладів не є розбиранням.

Діагноз - це висновок про технічний стан машини або її складової частини.

Параметр - якісна характеристика (міра), що пояснює: властивості складових частин машини або процесу (явища). Значення параметра характеризується кількісною мірою, воно може бути номінальним, нормальним, допустимим і граничним.

Номінальне (розрахункове) значення параметра — показник максимально ефективного використання складових частин машини за техніко-економічними показниками. Цей показник служить початком відліку відхилень, як правило, він має бути характерним для нових і капітально відремонтованих машин після їх обкатування.

Нормальне значення параметра - показник, що не виходить за межі допустимого значення параметра.Допустиме значення параметра - показник, при якому забезпечується безвідказна, нормальна робота машини при допустимих техніко-економічних показниках без виконання ремонтно-обслуговуючих операцій.

Граничне значення параметра - показник, при якому подальше використання машини в роботі недоцільне за техніко-економічними показниками. При досягненні граничних значень, хоча б одного з параметрів, подальше використання машини недопустиме через інтенсивність зношування її складових частин.

Ресурсний параметр - параметр, що позначає фізичну величину, зміна якої вище граничного значення обумовлює втрату працездатності машини через вичерпання ресурсу.

Діагностичні параметри – це сукупність параметрів технічного стану, вимірювання яких потребує незначних трудозатрат. Всі параметри розділяють на ресурсні та функціональні.

Ресурсні – це ті параметри, при досягненні якими граничного значення агрегат потребує капітального ремонту.

Функціональні – це параметри, які при досягненні граничного значення вказують на необхідність проведення операцій технічного обслуговування чи незначного ремонту.

Прогнозування - визначення залишкового ресурсу (терміну служби) машини (складальної одиниці) до моменту досягнення граничного стану основних, параметрів, зазначених у технічних вимогах.

 

ІІІ

 

Види, періодичність і зміст діагностування

 

Діагностування є складовою частиною ТО та ремонту тракторів і спрямоване на зниження трудомісткості, поліпшення якості цих робіт, а також збільшення ресурсу, підвищення безвідказності та коефіцієнта використання тракторів. Діагностування повинно забезпечувати проведення ТО і ремонту тракторів відповідно до їх фактичного технічного стану.

Складові частини тракторів не дозволяється відновлювати при ТО чи ремонті, якщо показники їх діагностичних параметрів знаходяться в дозволених межах. У цьому разі роботи по відновленню та регулюванню відповідного виду ТО переносять до наступного ТО, а поточний чи капітальний ремонт проводять після закінчення додаткового наробітку, визначеного на підставі прогнозування решти ресурсу.

Види діагностування, умовні позначення, періодичність, цілеспрямованість, основний зміст та виконавці повинні відповідати нормативним даним.

Діагностуванню, крім Де, повинні передувати загальнопідготовчі роботи ТО, спрямовані на забезпечення високої якості і зниження тривалості виконання робіт з діагностування.

 

Таблиця 1 Зміст робіт з діагностування

 

Вид діагностування Умовні позначення Цільове призначення Зміст Виконавець
При ЩТО Де Визначити придатність трактора до виконання змінного завдання Перевірка загального стану трактора в цілому Тракторист -машиніст
При ТО-1 Д1 Визначити технічний стан допоміжних систем двигуна Перевірка роботоздатності допоміжних систем двигуна Майстер-наладчик
При ТО-2 Д2 Визначити технічний стан механізмів, які впливають на безвідказність трактора й економічність роботи двигуна Перевірка роботоздатності основних механізмів двигуна, шасі та працюючого обладнання Майстер-наладчик
При ТО-3 Дз Визначити технічний стан трактора в цілому Перевірка роботоздатності трактора в цілому Майстер-діагност
При СТО Дс Визначити готовність трактора до осінньо-зимових чи весняно-літніх умов роботи Перевірка системи регулювання теплообміну і механізмів, які забезпечують нормальне функціонування трактора Майстер-наладчик
Замовлене Дзв Визначити місце і при необхідності причину та вид дефекту чи стан трактора в цілому Знаходження дефекту чи перевірка стану трактора Майстер-діагност
Ресурсне (перед ТО-3 передує поточному капітальному ремонту; після закінчення подовженого наробітку а також при постановці на ремонт) Др Визначити залишковий ресурс складових частий і трактора в цілому Перевірка з'єднань, що обмежують ресурс складових частин і трактора в цілому Майстер-діагност
При ремонті Дрм Визначити справність трактора Перевірка діагностичних параметрів трактора, що характеризують якість його збирання і регулювання Майстер відділу технічної перевірки
При зберіганні Дзб Відповідно до ТОСТ 7751—85   Майстер -наладчик

 

 

Примітка. 1. Цільове призначення і основний зміст кожного виду діагностування відображають тільки специфічні завдання, які розв'язують у цьому виді, і не включають завдань попередніх видів.

2. Діагностування при обкатці проводять в обсязі Д1

3. Діагностування при переміщенні (транспортуванні) не проводять.

4. Дозволяється одночасне проведення робіт по Др, Дзв і Д3

5.Дозволяється виконувати Д3 висококваліфікованим майстрам-наладчикам

 

Діагностування при ЩТО необхідно проводити за допомогою вмонтованих

контрольно-вимірювальних приладів, а також огляду, прослуховування та випробування в роботі складових частин, що перевіряються. Під час роботи слід контролювати роботу механізмів трактора, колір відпрацьованих газів тощо, що характеризують технічний стан трактора.

Ресурсне діагностування (Др) проводять в умовах експлуатації. За його результатами встановлюють можливість подальшої експлуатації трактора, прогнозують залишковий ресурс відповідно до ГОСТ 21571—76 і визначають подовжений наробіток, який повинен бути кратним періодичності виду ТО.При неможливості подальшої експлуатації встановлюють вид ремонту.

Перелік складових частин трактора, які перевіряють при різних видах діагностування, наведено у таблиці 2 .

Результати діагностування Д1, Д2, Дзв, Дзб, Дс слід зазначити в актах на виконані роботи, а Д3, Др, Дрм — в актах і картках технічного стану, форму і порядок заповнення яких встановлюють відомства, що використовують трактори.

Діагностування Д1 включає перевірку: при непрацюючому двигуні — натягу пасів привода вентилятора, генератора, компресора, роботоздатності системи освітлення та сигналізації, тиску повітря в шинах; при працюючому — тривалості запуску основного двигуна, тиску оливи в головній магістралі системи мащення, забрудненості і герметичності з'єднання повітроочисника, роботоздатності складових частин трактора (шляхом пробної їзди), тривалості обертання ротора центрифуги після зупинки двигуна.

Під час діагностування Д2 перевіряють:на непрацюючому двигуні — ступінь заповнення ротора центрифуги осадом, кількість моторної оливи, натяг пасів привода вентилятора, генератора, компресора, тепловий зазор у механізмі газорозподілу, розряджання акумуляторної батареї, роботоздатність систем освітлення та сигналізації, вільний хід рульового колеса, повний хід важелів і педалей керування, підсилення на рульовому колесі, важелях і педалях керування, тиск повітря у шинах, натяг гусениць; на працюючому двигуні — тривалість запуску основного двигуна, тиск оливи у головній магістралі системи мащення, забрудненість повітроочисника, герметичність впускного повітряного тракту, ефективну потужність двигуна, масову та питому витрати палива для енергонасичених тракторів типу К-701, Т-150, роботоздатність зчеплення, а також муфт зчеплення пускового двигуна, ЗКМ, привода ВВП, роботоздатність гальм ЗКМ і карданної передачі, тривалість обертання ротора центрифуги після зупинки двигуна.

Діагностування Дз включає перевірку:при непрацюючому двигуні — ступені заповнення ротора центрифуги осадом, якість моторної оливи натягу пасів привода вентилятора, генератора і компресора, теплового зазору в механізмі газорозподілу, тиску вприскування і якості розпилювання палива форсунками, цілісності електропроводки (візуально), розряджання акумуляторної батареї, роботоздатності систем освітлення та сигналізації, вільного ходу рульового колеса, повного ходу важелів і педалей керування, підсилення на рульовому колесі, важелях і педалях керування, кутового зазору в підшипниках проміжної опори карданної передачі (вільний хід), тиску повітря і висоти протектора шин, осьового зазору в підшипниках передніх коліс і шкворнів, радіального зазору в підшипниках напрямних коліс і опорних котків гусеничних тракторів, осьового зазору в підшипниках підтримуючих роликів і кареток підвіски, спрацювання гусениць, профілю і кроку зубців ведучих зірочок, натягу гусениць; при працюючому двигуні — параметрів вібрації та шуму (прослуховуванням) кривошипно-шатунного механізму пускового двигуна, роботоздатності муфти зчеплення редуктора пускового двигуна (випробовуванням), тривалості пуску основного двигуна, тиску оливи у головній магістралі системи мащення, параметрів вібрації та шуму циліндро-поршневої групи, деталей кривошипно-шатунного механізму, механізму газорозподілу і розподільних шестерень основного двигуна, точності контрольно-вимірювальних приладів трактора, зарядної сили струму генератора, напруги і сили струму спрацьовування реле-регулятора, охолоджувальної здатності радіатора системи охолодження, забрудненості повітроочисника, герметичності впускного повітряного тракту, роботоздатності всережимного регулятора (за нерівномірністю, мінімальною та максимальною частотою обертання колінчастого вала), тиску, що розвиває підкачувальний насос, тиску перед фільтром тонкої очистки палива, ефективної потужності, масової та питомої витрати палива, роботоздатності агрегатів гідро- та пневмосистем, зчеплення, муфт зчеплення ЗКМ і привода ВВП, гальм ЗКМ і карданної передачі, складових частин трактора, механізмів керування та гальмової системи, тривалість обертання ротора центрифуги після зупинки двигуна.

Під час діагностування Дс перевіряють:при переході до осінньо-зимового періоду експлуатації — герметичність системи охолодження, роботоздатність засобів утеплення та індивідуального підігрівання системи охолодження (випробуванням), тривалість запуску основного двигуна, цілісність ізоляції електропроводки (візуально), силу зарядного струму генератора, напругу та силу струму спрацьовування реле-регулятора, щільність електроліту і розряджання акумуляторних батарей, роботоздатність системи опалення кабіни (випробуванням); при переході до весняно-літнього періоду експлуатації — охолоджувальну здатність радіатора системи охолодження і мащення, цілісність ізоляції електропроводки (візуально), силу зарядного струму генератора, напругу та силу струму спрацьовування реле-регулятора, щільність електроліту і розряджання акумуляторних батарей.

Діагностування Др включає перевірку:при визначенні необхідності капітального ремонту трактора — загального стану кривошипно-шатунного механізму двигуна (за тиском оливи у головній магістралі системи мащення та за параметрами вібрації і шуму), загальний стан циліндро-поршневої групи двигуна (за даними витрат оливи на угар і кількістю газів, що потрапляють в картер), загальний стан силової передачі (за величиною сумарного зазору в механізмах трансмісії,


а також зазорами в кінцевій і головній передачах); при визначенні потреби трактора у поточному ремонті — загального стану пускового двигуна (за параметрами вібрації та шуму кривошипно-шатунного механізму), технічного стану зчеплення і муфти повороту (за величиною спрацювання фрикційних накладок дисків), технічного стану головної передачі, коробки передач, ЗКМ і ВВП (за величиною зазору у з'єднаннях і зчепленнях), спрацювання гусениць, технічного стану підшипників ходової частини (за величиною зазору у з'єднаннях), оливного насоса гідросистеми начіпного механізму, рульового керування, коробки передач, ВВП, роботоздатності розподільника, силових циліндрів гідросистеми (випробуванням) та агрегатів електрообладнання.

Під час діагностування Дрм перевіряють: загальний стан трактора, надійність кріплення складових частин, герметичність з'єднань складових частин систем мащення, охолодження, живлення, а також гідросистем механізмів керування, силової передачі, вала ВВП та начіпного механізму; правильність збирання, взаємного розміщення (співвісності тощо) та регулювання складових частин (за загальним рівнем вібрації, шуму, температури корпусних деталей, ритму роботи механізмів, потужності механічних втрат на прокручування трансмісії, показами контрольно-вимірювальних приладів тощо); відповідність паспортним даним найважливіших комплексних показників технічної характеристики (тягового зусилля, ефективної потужності двигуна, масової .та питомої витрати палива, гальмових моментів і одночасності спрацьовування гальм, тягового зусилля на штокові гідроциліндра начіпного механізму), правильність функціонування трактора та його складових частин (за зусиллям керування, величиною зусиль на важелях і педалях, відсутністю ознак дефектів при включенні механізмів та зміщення трактора у бік при прямолінійному русі тощо); параметри, що забезпечують тривалу і надійну роботу трактора (схід напрямних коліс, натяг гусениць, вільний і повний хід важелів і педалей керування, герметичність впускного повітряного тракту двигуна, частоту обертання центрифуги тощо).

 

Таблиця 2 Складові частини трактора, які перевіряють при діагностуванні

 

Об'єкт діагностування Де Д1 Д2 Д3 ДС Дзв Др Дзб Дз
Складальні одиниці                  
Двигун + + + + + + + + +
Силова передача + + + + - - + - +
Механізми керування і гальм + + + + - - + - +
Ходова система - + + + - - + - +
Гідросистема - + + + - - + - +
Пневмосистема - + + + + - + - +
Електрообладнання + + + + + - + - +
Працююче обладнання - + + + - - + - +

Об'єкт діагностування Де Д1 Д2 Д3 ДС Дзв Др Дзб Дз
Складові частини                  
Кривошипно-шатунний механізм - - - + - - + - -
Механізм газорозподілу - - + + - - - - -
Система мащення + + + + + - - - +
Система охолодження + + + + + - - - +
Система очищення повітря - + + + - - - - +
Паливна апаратура - - + + - - - - +
Пусковий двигун + + + + + - + - -
Зчеплення - - + + - - + - -
Ходова частина - - + + + - + - -
Підвіска - - - + - - + - -
Ведучі та напрямні колеса - + + + - - + - -
Передній та задній мости - - - + - - + - -
Головна передача - - - + - - + - -
Акумулятор - + + + + - - - -
Генератор - - - + + - - - -
Стартер - - - + - - - - -
Магнето - - - + - - - - -
Реле-регулятор - - - + + - - - -
Контрольно-вимірювальні прилади + + + + + - - - -

Примітка.Знак «+» означає, що складову частину перевіряють, а знак «—»не перевіряють

 

 

ІV

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Роль і значення контролю працездатності і технічного діагностування в системі технічного обслуговування машин | Діагностування машин, що використовуються в сільському господарстві

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2217; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.