Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ФІТОЦЕНОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ГЕОБОТАНІКИ

Читайте также:
  1. Галузь використання і визначення
  2. Історія фізичної культури як галузь історичних і педагогічних знань.
  3. Конституційне право – провідна галузь національного права України, його джерела.
  4. Конституційне право –провідна галузь національного права України
  5. Лекція № 1 «Конституційне право – галузь національного права України».
  6. Логопсихологія як галузь спеціальної психології
  7. Предмет і галузь досліджень соціології політики
  8. Соціологія сім'ї — галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах.

ФІТОЦЕНОЗ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

ЛЕКЦІЯ №1

План.

1. Фітоценологія як галузь геоботаніки.

2. Поняття про фітоценоз.

а) фітоценоз та біогеоценоз;

б) фітоценоз та екосистема;

в) фітоценоз та біоценоз.

3. Ознаки фітоценозу.

4. Флористичний склад фітоценозу.

а) визначення флористичного складу фітоценозу;

б) причини, що зумовлюють флористичне багатство фітоценозу.

 

Література.

1. Григора I.M., Соломаха В.А. Основи фітоценології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. — 240 с.

2. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – 303 с.

3. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995. – 288 с.

4. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. — К.: Фітоцентр, 1998. — 196с.

5. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. — К.: Вища школа, 2001. — 358 с.

6. Кучерявий В.П. Екологія. — Львів: Світ, 2000. — 500 с.

7. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посібник. — К.: Знання, КОО, 2000. — 203 с.

8. Злобін Ю.А. Основи екології. — К.: Ліра, 1998. — 248 с.

 

Питання для самостійного опрацювання.

1. Історія розвитку геоботаніки.

2. Роль українських вчених у розвитку геоботаніки та вив­ченні рослинності України (Григора I.M., Соломаха В.А. Основи фітоценології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – С. 7-17).

 

Геоботаніка – це наука не про окремі види, а про їх поєднання (фітоценози та рослинні угруповання), приурочені до певної ділянки землі та до сформованого ними місцезростання. Тим самим підкреслюється тісний зв'язок геоботаніки з географією рослин, з яких до певної міри виділилась і сформувалась фітоценологія як самостійна наука. Фітоценологія бере початок з екології та географії рослин та з ґрунтознавства,з якими вона генетично пов'язана.

Порівняно з анатомією чи систематикою рослин, фітоце­нологія – молода біологічна наука. Вона сформувалась наприкінці XIX ст. і її поява зумовлена потребами людини. Надмірна інтенси­фікація сільськогосподарського та лісогосподарського виробницт­ва у XX ст. спричинила знищення лісів, степів, лук, боліт на великих територіях. В Україні, з одного боку, це зумовило розширення орних площ, знищення природної рослинності, розвитку ерозії ґрунтів, утворенням яружних систем і зрештою – до скорочення площ землекористування. Так, у післявоєнні роки (1945-1960) внаслідок суцільних рубок лісу в Українських Карпатах на сотнях і тисячах гектарів майже повністю були змиті ґрунти, оголилися скелі, які й до цього часу повністю не заліснені. Також у 60-80 pp. XX ст. на Поліссі були осушені сотні тисяч гектарів боліт з метою збільшення орних земель, підвищення продуктивності лісів, створення сіяних лук і пасовищ тощо. Але нерегульоване та надмірне осушення призвело до того, що частина площ, раніше зайнятих болотами, стала непридатною для сільськогосподар­ського і лісогосподарського освоєння, а надмірне осушення боліт спричинило обміління малих і середніх річок басейнів рік Прип'яті, Десни та Дніпра. Подібних прикладів можна навести чимало.З огляду на ситуацію, що склалася, виникла необхідність розробити науково обґрунтовані заходи по відновленню лісів на еродованих ґрунтах, створенню лісонасаджень на осушених болотах та нових агрофітоценозів (неоценозів) на меліорованих землях, а також нормувати випас худоби, створити умови раціонального використання рослинних і торфових ресурсів Украї­ни. Такий підхід допоможе розв'язати й інші важливі проблеми, зокрема сільськогосподарського освоєння покинутих земель, котрі є в кожному господарстві; створення нових агрофітоценозів, що забезпечують отримання екологічно чистої рослинницької про­дукції, проведення агролісомеліорації, природоохоронних заходів по збереженню гено- і ценофонду, введення в культуру нових перспективних видів флори України, а також цінних сільсько­господарських рослин, озеленення міст і сіл, раціонального вико­ристання природних кормових угідь, застосування мікро- і макродобрив, засобів захисту рослин від шкідників і хвороб тощо. Вирішувати ці проблем можна тільки із залученням геоботаніки та споріднених з нею інших природничих наук.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ФІТОЦЕНОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ГЕОБОТАНІКИ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.159.113.182
Генерация страницы за: 0.006 сек.