Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Об’єкти економіки

Читайте также:
 1. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки.
 2. ВВП і національне багатство я к об’єкти фінансових відносин. Економічне зростання: сутність, типи і фактори
 3. Взаємозв'язок політики й економіки
 4. Вибір домінант економічної інтеграції національної економіки у світове господарство (проблемна ситуація).
 5. Види. Об’єкти та суб’єкти.
 6. Вплив інтеграційних процесів на формування національної економіки.
 7. Гідродинамічні об’єкти та їх призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек.
 8. Головним завданням розвитку економіки України на сучасному етапі є забезпечення сталого економічного зростання.
 9. Грошово-кредитне регулювання національної економіки
 10. Державне регулювання економіки
 11. Державне регулювання економіки
 12. Дизайн, його об’єкти та програми

ПЛАН

Р(6).

Р(4).

Клас (0, нуль).

P: - c.

P: - c.

P: - a, b.

Вправи.

Узагальнення.

G(b).

R(a).

Clauses

P(symbol)

G(symbol)

R(symbol)

p(X):-not(r(X)).

На запит

goal: g(X), p(X)

cистема відповість Х=b, а на запит goal: p(X), g(X) система відповість no (ні). Вся різниця в тому, що в першому випадку змінна Х до моменту обчислення р(X) вже була зв'язана, а в другому випадку цього ще не трапилось.

 

1. Пролог має три предикати для контролю напрямку логічного пошуку:

§ failє безумовною невдачею (тотожно ложним). За його допомогою включається механізм бектрекінгу для пошуку альтернативних рішень;

§ not приймає значення істина, коли не може бути доведено істинність для асоційованої з ним підцілі;

§ cut - виключає бектрекінг.

2. Можна вважати, що правила Прологу є визначеннями процедур з точки зору процедурної семантики. З точки зору процедурної семантики, правила можна розглядати як варіанти оператору caseПаскаля.

1.Нехай маємо програму

Її декларативна сутність така: р буде істинним тоді й тільки тоді, коли будуть істинними одночасно а таb, або буде істинним с.

Якою буде декларативна сутність наступних програм?

а)р: - а, ! , b.

б) р: - с.

р: - a, ! , b.

2. Наступні відношення розподіляють числа на три класи - додатні, нуль і від`ємні:

клас (Число, додатні): - Число>0.

клас (Число, від`ємні): - Число<0.

Зробіть цю процедуру більш ефективною за допомогою відсікання.

3.Нехай маємо програму

р(5): - !

Напишіть відповіді пролог-системи на наступні питання:

а) goal: p(X).

б) goal: p(X), p(Y).

c) goal: p(X), !, p(Y)

4. Напишіть програму знаходження максимума двох чисел, використовуючи предикат відсікання.

 

лекція №3 навчальної дисципліни

"Безпека життєдіяльності "

ТЕМА №2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин,

Навчальний потік    
Час    
Місце    

Навчальні та виховні цілі: Після вивчення даної теми у студентів повинна сформуватися чітке уявлення про:

– причини та характер виникнення стихійних лих і рівень їх небезпеки;

– загрозливі наслідки від дії уражаючих факторів природних небезпек;

– розуміння важливості профілактичних заходів для попередження та мінімізації руйнівних наслідків абіотичних природних небезпек;

– систему захисних дій при виникненні тектонічних, гідросферних небезпечних явищ;

– застосування засобів захисту будівель і споруд від дії атмосферних стихій.

Виховна функція викладача полягає у формуванні у студентів свідомого, відповідального ставлення до питань особистої безпеки і безпеки оточуючих людей при виникненні природних небезпек.У результаті вивчення студент повинен засвоїти:

– небезпеки урбанізованого середовища;

– причини зниження якості атмосфери міст;

– заходи щодо покращання якості повітря в приміщеннях;

– проблеми забезпечення населення України питною водою;

– негативні фізичні чинники міста;

– основи безпечної поведінки людини в умовах міста.

Проаналізувавши вплив шкідливих і небезпечних факторів середовища великих міст на здоров’я і побут людей, студент повинен прийти до висновку, що в умовах великого міста загострюються всі сторони життєзабезпечення людей і як наслідок – погіршується стан здоров’я та розвиваються різні захворювання.

Навчальні питання і розподілення часу:

І. Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття .   5 хв
ІІ. Основна частина. 70 хв.
  1. Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. а. Класифікація природних небезпек. б. Тектонічні стихійні лиха. г. Топологічні стихійні лиха. д. Метеорологічні стихійні лиха. є. Пожежі. 20 хв
  2. Значення природних небезпек в житті людства
  3. Вплив людини на навколишнє середовище а. Забруднення атмосфери міст. б. Забруднення міських приміщень. в. Забруднення питної води в містах. г. Забруднення ґрунтів
  4.Шляхи подолання екологічної кризи
ІІІ. Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття. 5 хв.

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000

Слайди № __________

Завдання на с/п:

1. Визначення небезпеки та походження небезпек.

2. Визначення та причини стихійних лих.

3. Утворення, виверження вулканів, наслідки, безпека людей.

4. Причини, характеристики землетрусів, заходи зниження їх наслідків.

5. Причини, наслідки, заходи запобігання та безпека людей при повенях, зсувах, снігових лавинах, селях.

6. Метеорологічні стихійні лиха: урагани, смерчі, пожежі – причини виникнення, характеристика, заходи зниження їх наслідків.

7. Урбанізація в історичному аспекті.

8. Соціальні та санітарні особливості умов життєдіяльності людини у великому місті.

9. Особливості і причини забруднення атмосфери міст і небезпеки, з ним пов’язані.

10. Якість повітря міських приміщень, її причини та заходи щодо покращання ситуації.

11. Проблеми питної води, вплив її на здоров’я людей та шляхи підвищення якості води.

 

Методи контролю засвоєння навчального матеріалу:

– Вибіркове опитування;

– перевірка конспектів.

Навчальна література:

1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Л. Бескід Біт. 2005. –304с.

2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К:Центр навчальної літератури, 2005. –320с.

3. Желібо Є.П. , Заверуха Н.М., Зацарний. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо. – К: “Каравела”, Л: “Новий Світ-2000”, 2001. –320с.

 1. ЗУ “Про Конституцію України” № 254 / 1996.

5. ЗУ “Про основи національної безпеки України” № 964 / 2003.

6. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (ВВР, 2000, N 40, ст.337)

 1. ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану» (ВВР, 2000, N 23, ст.176)

 

Викладач кафедри природничих дисциплін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник М.Г. РУСАНОВ

 


ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Об’єкти економіки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 89; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.195.201
Генерация страницы за: 0.004 сек.