Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ

Читайте также:
 1. АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТЕКСТУ
 2. АСПЕКТИВНІСТЬ ФІТОЦЕНОЗУ.
 3. Ґендерні аспекти спілкування
 4. Деякі аспекти діяльності соціального педагога у профільних таборах
 5. Деякі історичні аспекти
 6. Економічна думка раннього Середньовіччя: економічні аспекти початкового християнства
 7. Економічні аспекти охорони праці.
 8. Забезпечення конкурентоспроможності товарів - Товарознавчо-маркетингові аспекти
 9. Загальні принципи перекладу слів.
 10. Історичні аспекти розвитку світлового дизайну та архітектури
 11. Лекція 2. ГЕОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ВЧЕННЯ ПРО Живу речовину.

ЛЕКЦІЯ 4-5

Контрольні запитання

1. Назвіть основні функції лісу.

2. Які історичні чи культурні об’єкти можуть стати метою подорожі і духовного збагачення людини?

3. Що Ви розумієте під природним рекреаційним потенціалом?

4. Яку роль можуть відігравати рекреаційні ресурси у розвитку економіки країни?

 

План

1. Переклад артиклів.

2. Переклад дієслів у пасивному стані.

3. Переклад емфатичних конструкцій.

4. Переклад інфінітиву та інфінітивних зворотів.

5. Переклад прислівників і прислівникових зворотів.

6. Переклад герундія і герундіального звороту.

7. Переклад умовних речень.

8. Переклад модальних дієслів.

 

Література:

1. Бархударов Л. С. и др. Пособие по переводу технической литературы (англ. язык.). — М.: ВШ, 1967. — 283 с.

2. Беляева Л. Н. Теория и практика перевода: Учебное пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 212 с.

3. Іващенко О.А. Граматичні особливості науково-технічної літератури. Режим доступу: www.rusnauka.com

4. Карабан В. І. Переклад наукової і технічної літератури. — К., 2001. — 302 с.

5. Хоменко С.А. Основы теории и практики перевода научно-технического текста с английского языка на русский: Учеб. пособие – Мн.: БНТУ, 2004. – 204 с.

 

1. Переклад артиклів.

Однією з найбільш розповсюджених особливостей науково-технічного тексту є широке вживання речень з дієсловом-присудком у пасивному стані, тобто вживання пасивних конструкцій (is extinguished, was structured, is composed). Це пояснюється тим, що науково-технічний текст найчастіше являє собою описання процесів або фактів, і тому автор прагне зосередити увагу саме на них. Як правило, переклад таких речень не викликає ускладнень, за винятком тих випадків, коли перехідність дієслів в українській та англійській мовах не співпадає.

У науково-технічному тексті зустрічається велика кількість складних за структурою речень із сурядними та підрядними зв’язками всередині них. Переклад таких речень вимагає уміння розбиратися в їхній граматичній структурі, знання службових слів, за допомогою яких здійснюються зв’язки між окремими частинами складних речень або між реченнями.

Особливо слід зупинитися на маркерах, оскільки вони грають важливу роль для розпізнавання граматичного контексту:

1) для іменників це означений та неозначений артиклі, займенники, числівники - a, the, some, this, a few, my, three;

2) для прикметників – суфікси (-al, -y, -ant, -ive), місце в реченні (після маркера іменника, після іменника, після дієслова-зв’язки);

3) для дієслова – форми дієслів to be, to have, to do, модальні дієслова, місце в реченні;4) для прийменникових фраз – in, out, over, through, below;

5) розділові знаки – коми, лапки, двокрапки.

Як відомо, артикль в українській мові не має відповідника, тому при перекладі просто опускається: An experimental power station in the open sea will harvest not only large waves, but also waves from any direction. – Експериментальна електростанція у відкритому морі буде збирати не лише великі хвилі, але й хвилі будь-якого напряму.

Артикль(означений, неозначений) є визначником іменника в англійській мові, причому інколи деякі значення артикля в англійській мові повинні передаватися при перекладі українською мовою:

1) передача артикля, що використовується для виділення смислового центру висловлювання. При цьому неозначений артикль a (an), особливо перед підметом, вказує на нову інформацію, тобто при перекладі українською мовою підмет ставиться в кінці речення: A gas burner heats water in conventional boilers. – У традиційних котлах воду нагріває газовий пальник.

2) передача артикля «a», що має функцію неозначеного займенника в англійській мові, іноді означає «один», «якийсь»: They could not take the readings of an instrument at the instrument panel. – Вони не могли зняти показники якого-небудь приладу на панелі приладів.

3) передача артикля, що використовується як вказівний займенник (найчастіше означений артикль). В українській мові цю функцію артикля можна передати за допомогою слів такий, той, цей:

- The device is known as an oscillating water column. – Такий пристрій відомий як коливний водяний стовп.

- This is the pipe in the radiator, which provides the hot water input from the boiler. – Це та труба в радіаторі, яка забезпечує надходження гарячої води з котла.

4) передача артикля, що вживається з власними назвами.

Означений артикль вживається з власними назвами для позначення якої-небудь відомої особи та українською мовою може перекладатися той, саме той, цей:

- «My name», he said, «is Hercule Poirot».

- «Not», the commissary stammered, «not the Hercule Poirot?»

- «The same», said Mr. Poirot.

- «Мене звати», - сказав він, - «Еркюль Пуаро».

- «Невже», - комісар затнувся, - «невже той самий Еркюль Пуаро?»

- «Той самий», - підтвердив м-р Пуаро.

Означений артикль вживається з власними назвами для позначення постійної характеристики, певної властивості даного об’єкта: England is grey industrial cities – Leeds and Bradford, Newcastle and Birmingham – that’s the England that counts. – Англія – це сірі промислові міста – Лідс і Бредфорд, Ньюкасл і Бірмінгем – ось та Англія, яка має значення.

Неозначений артикль вживається з власними назвами для позначення одного з членів родини: She is a Rothschild. – Вона одна з Ротшильдів.

Неозначений артикль вживається з власними назвами для позначення якої-небудь невідомої особи та перекладається неозначеними займенниками якийсь:

- Who is this talented young engineer?

– He is a Mr. Harrison. – Хто цей талановитий молодий інженер? – Це якийсь містер Гарісон.

Неозначений артикль вживається з власними назвами для порівняння кого-небудь з відомою особою або ж для вказівки, що щось належить відомій особі. Неозначений артикль в емфатичній функції передається за допомогою займенника сам і прикметників новий, інший:

They say this young scientist is a new Einstein. – Кажуть, що цей учений – другий Ейнштейн.

Even a Mendeleev could not carry out the experiment better. – Навіть сам Менделєєв не зміг би краще провести цей експеримент.

 

2. Переклад дієслів у пасивному стані.

Переклад дієслів у пасивному стані часто потребує зміни граматичної структури речення. В англійській мові пасивний стан вживається набагато частіше, ніж в українській:

Two complete cycles of suction and two delivery cycles are performed during one revolution of the rotor. – За один оберт ротора здійснюється два повних цикли усмоктування і два повних цикли нагнітання.

Англійські пасивні конструкції часто заміщуються українськими активними конструкціями, в яких англійському підмету в українському реченні відповідає додаток, який стоїть на початку речення, а підметом в українському реченні стає слово, що відповідає англійському додатку з прийменником by (в окремих випадках замість підмета можливе використання неозначено-особових конструкцій); форма пасивного стану англійського дієслова заміняється формою активного стану українського дієслова: Changes in voltage and currents on a power system are sensed by protective relays. – Зміни в напрузі і струмі в енергосистемі виявляють захисні реле.

Існують такі основні способи перекладу пасивного стану:

1) Англійському дієслову в пасивному стані відповідає українське перехідне дієслово.

При перекладі можна або замінити пасивне дієслово активним, або знайти перехідне дієслово, яке передавало б форму оригіналу. Однак окремі перехідні дієслова в англійській мові не мають відповідних перехідних дієслів в українській мові: to follow – перехідне дієслово в англійській мові, але українською мовою його не завжди можна передати, оскільки в окремих випадках дієслово вимагає прийменникового додатка (to need smth – потребувати чогось, to refuse smth – відмовитися від чого-небудь).

He was followed by the whole detachment. – За ним прямував весь загін.

2) Англійському дієслову в пасивному стані відповідає українське перехідне дієслово:

In a typical four-stroke engine, a mixture of air and petrol is sucked in through a carburetor. – У типовому чотиритактному двигуні паливноповітряна суміш всмоктується через карбюратор.

Ряд англійських дієслів з прийменниками (to bring about – викликати, здійснювати, to comment on – коментувати, to deal with – розглядати, to listen to – слухати, to subject to – наражати, to touch on – заторкувати) перекладається українськими перехідними дієсловами, після яких прийменник не вживається:

How is this phenomenon accounted for? – Як пояснюється це явище?

Пасивний стан часто вживається в англійській мові для того, щоб поставити логічний наголос на об’єкт дії, а не на суб’єкт, тобто він відіграє важливу роль для визначення смислового центру повідомлення (це бажано зберегти в перекладі):

A part of the consumed electric power is supplied by waterpower. – Частина споживаної електроенергії постачається енергією води.

3) Англійському дієслову в пасивному стані відповідає зворотне дієслово в українській мові:

The oxidizing agent is contained in the rocket engine. – У реактивному двигуні міститься окислювальна речовина.

System of heat transfer by water flowing through pipes is used in most gas central heating. – Система теплопередачі за допомогою води використовується у більшості випадків центрального опалення на газу.

4) Англійське дієслово у пасивному стані перекладається безособовим реченням:

Protective devices are applied to detect abnormal conditions and to initiate appropriate action to correct them. – Захисні прилади використовують для виявлення порушення умов і для початку дії у відповідь щодо їхнього виправлення.

Особливо часто такі заміщення зустрічаються у газетно-інформаційних текстах, де дієслова, що вводять повідомлення (to report, to believe, to say) зазвичай вживаються у пасивному стані. У таких випадках англійський пасивний стан часто передається неозначено-особовою конструкцією:

The treaty is reported to have been signed by all participants. – Повідомляють, що угоду укладено всіма сторонами.

The danger of flooding is believed to be over. – Вважають, що небезпека паводку минула.

Прийменники, що стоять після англійських дієслів у пасивному стані, при перекладі ставляться перед словом, яке в англійському реченні виконує функцію підмета:

The rate of chemical reaction is influenced by many factors. – На швидкість хімічної реакції впливає багато факторів.

This new invention in the sphere of telecommunications is much spoken about. – Про цей новий винахід у сфері телекомунікацій багато говорять.

This work was referred to in many scientific reports. – На цю працю посилались у багатьох наукових доповідях.

5) Англійське дієслово в пасивному стані перекладається поєднанням дієслова «бути» з короткою формою дієприкметника пасивного стану (у минулому або майбутньому часі):

The heat exchanger was made of corrosion resistant tubes of cast iron and copper. – Теплообмінник був виготовлений зі стійких до корозії труб із чавуну і міді.

At procurement stage, during the conversion process and at the finished items stage, goods will be inspected and sampled of quality. – На стадії постачання, в процесі переробки і на стадії готової продукції, товари будуть оглянуті і перевірені шляхом відбору зразків на якість.

3. Переклад емфатичних конструкцій.

Емфатичні конструкції використовуються для виділення окремого члена речення шляхом використання:

1) підсилювальних слів і словосполучень;

2) інверсії (зворотний порядок слів);

3) подвійне заперечення.

Підсилювальні слова і словосполучення:

Do

Українською мовою підсилення передається за допомогою слів дійсно, насправді, все ж, адже.

Tracking collectors do follow the sun through the day. – Слідкувальні колектори дійсно слідують за сонцем протягом дня.

A diffusor does increase air pressure in the jet engine. – Дифузор насправді збільшує тиск повітря в реактивному двигуні.

As much as, as early as

Українською мовою підсилення передається за допомогою слів цілий, уже.

According to our estimation the cost of heat loss through the roof is as much as 6,680 pounds per heating season. – За нашими підрахунками, вартість теплових втрат через дах становить цілих 6,680 за опалювальний сезон.

As early as in the end of WW ІІ they started using antibiotics. – Уже в кінці другої світової війни почали використовуватися антибіотики.

It is…that (who, which)

Українською мовою така конструкція передається за допомогою підсилювального слова саме:

It is radiators that provide room heating. – Саме радіатори забезпечують обігрів кімнати.

It is these characteristics that are important to us. – Для нас є важливими саме ці характеристики.

Інверсії (зворотний порядок слів)\

Інверсія – зміна звичного порядку слів у реченні з метою виділення окремого члена речення за логічними або стилістичним причинами. Для англійських науково-технічних текстів характерне виділення (логічне або емоційне) головного з основної маси фактів, що повідомляються. Це досягається вживанням особливого порядку слів (інверсії) і використанням спеціальних конструкцій:

Sometimes they are visibleінколи вони видимі.

Even under a small microscope they are visible – Вони видимі навіть під малим мікроскопом.

In order to be visible they are studied under a small microscope. – Щоб їх побачити, вони розглядаються під мікроскопом.

На початку речення може стояти друга частина присудка, іменник з прийменником або прикметник, далі – перша частина присудка, а потім підмет. Доцільно перекладати спочатку присудок, потім – підмет, а інколи для зв’язку речень використовуються слова при цьому, тут же:

The fundamental principles of alternating current are presented in this chapter: Included are the basic principles of some alternating current machines. – У цьому розділі представлені основні принципи змінного струму. Тут же викладені основні принципи дії окремих двигунів змінного струму.

Зворотний порядок слів вживається після таких прислівників і сполучників:

hardly…. when – ледь…… як

no sooner ….. than – ледь…… як

not only ……but – не тільки …., але й

only – лише, тільки

never – ніколи

nowhere – ніде

neither – і не, а також не

nor – і не, а також не

so – а також, і

Nowhere can this phenomenon be observed better than in a chain reaction. – Ніде не можна краще спостерігати це явище, ніж у ланцюговій реакції.

Carbon dioxide does not burn, nor does it support combustion. – Двоокис вуглецю не горить, а також не підтримує горіння.

Подвійне заперечення

Українською мовою подвійне заперечення передається за допомогою антонімічного перекладу і певних слів і словосполучень тільки, лише тільки, лише після.

If is not uncommon now to install catalytic converters on engines. – Зараз досить поширеною є установка каталітичного допалювача вихлопних газів на двигуні.

The fuel-air mixture is not compressed until all valves are closed. – Паливно-повітряна суміш стискається лише після того, як усі клапани закриті.

4. Переклад інфінітиву та інфінітивних зворотів.

У перекладі науково-технічних текстів звертає на себе увагу вживання великої кількості дієприкметникових, герундіальних та інфінітивних зворотів (it appeared to become, we want it to be, the work was considered finished, the experiment being done). Ці конструкції викликають при перекладі особливі труднощі і є джерелом багатьох грубих помилок.

Англійський інфінітив суттєво відрізняється від українського формою, функціями та наявністю інфінітивних зворотів. Неперфектні форми англійського інфінітиву відрізняються від перфектних віднесеністю дії до теперішнього і майбутнього часу:

Protective devices are installed on a power system to limit damage to equipment. – Захисні пристрої встановлюються в енергосистемах, щоб обмежити пошкодження обладання.

Інфінітив і в англійській, і в українській мовах може виконувати різні синтаксичні функції: підмета, простого присудка, частини складеного присудка, додатка, означення, обставини. Англійський інфінітив у цих функціях, коли він не входить до складу інфінітивних зворотів, як правило, не викликає труднощів при перекладі. Його українськими відповідниками можуть бути:

– інфінітив (у різних синтаксичних функціях):

Though I understand that he wants to show his love on the big day. Тим менше я розумію, що в такий день він хоче показати свою любов.

You have to knowhow language works to knowwhether people will understand what you are texting... – Ви маєте знати, як працює мова, щоб знати, чи зрозуміють люди те, що ви пишете.

– іменник (як правило, віддієслівний):

This means new bees are brought in every season to ensure the plants are pollinated, spreading disease. – Це значить, що нові бджоли, які щосезону доставляються для опиленнярослин, поширюють хворобу.

– особова форма дієслова у предикативній функції в підрядній частині складнопідрядного речення (з’ясувального, означального, мети):

The two herbivores… are new types of titanosaurs, the largest animals to ever walk the earth. – Два травоїдних… – нові види тиранозаврів, найбільших тварин, які коли-небудь жили на Землі.

Англійський інфінітив, поєднуючись із залежними словами, може утворювати особливі звороти. Зворот Complex Object (складний додаток) являє собою синтаксичне спрощення складнопідрядного речення з підрядним з’ясувальним: підмет і присудок головної частини речення зберігаються, сполучник that опускається, підмет підрядної частини стає додатком у головній, після якого йде інфінітив, що виражає дію, яку виконує або якої зазнає особа чи предмет, позначений додатком-іменником чи займенником. Цей зворот вживається після дієслів, що означають розумову діяльність, припущення, сподівання; прохання, вимогу, пораду, дозвіл; сприймання за допомогою органів чуттів; емоційне ставлення.

Як правило, цей зворот перекладається складнопідрядним реченням із підрядним з’ясувальним, у якому англійському інфінітиву відповідає особова дієслівна форма, що виконує роль присудка (головного члена речення) в підрядній частині. Indefinite Infinitive перекладається дієсловом у формі теперішнього або минулого часу; Perfect Infinitive завжди перекладається минулим часом; після дієслова expect інфінітив перекладається дієсловом у формі майбутнього часу:

Wedding disaster: throwing of bride's bouquet causes plane to crash. – Нещастя на весіллі: кидання букета нареченої стало причиною того, що розбився літак. Можливий і переклад українським інфінітивом або віддієслівним іменником:

The flowers were sucked back into the engine, causing it to catch fire and explode. – Квіти засмоктало назад у двигун, що спричинило його загоряння й вибух.

Типовим для англійських інформаційних текстів виявився зворот Complex Subject (називний відмінок з інфінітивом). Він також уживається для спрощення складних речень: підмет підрядної частини стає підметом простого речення, присудок головної частини змінюється й узгоджується з новим підметом, а безпосередньо після нього виступає присудок підрядної частини у формі інфінітива, який продовжує означати дію підмета.

Неперфектний інфінітив звичайно перекладається формою теперішнього часу, а

перфектний – формою минулого часу дієслова-присудка підрядної частини:

The professors are said to have renovated houses. – Кажуть, що професори мають відновлені будинки.

Each region across the world is believed to have a unique isotopic profile. – Вважається, що будь-який регіон світу має унікальний ізотопічний профіль.

Речення, у яких вжито Complex Subject з активною формою дієслова-присудка (дієслова to seem, to happen, to appear, to prove, to turn out, прикметники sure, certain, likely, unlikely тощо), можуть перекладатися з аналогічними трансформаціями або простим реченням, ускладненим вставною конструкцією, у яку трансформується особова форма англійського дієслова-присудка.

Sleeping seven or eight hours per night appears to be optimal for health. – Семи- або

восьмигодинний сон, певно, є оптимальним для здоров’я.

Переклад англійського інфінітива залежить від його лексичного значення, граматичної форми, синтаксичної функції, від контекстуального оточення, зокрема від форми дієслова-присудка, якщо інфінітив входить до складу зворотів. Також важливим чинником є норми мови перекладу, що в ряді випадків дають можливість вибору варіантів перекладу.

 

5. Переклад прислівників і прислівникових зворотів.

1. Залежно від форми прислівник перекладається українською мовою прислівником, дієприслівником або присудком підрядного речення. Прислівник, який стоїть перед або після визначуваного слова та виконує функцію означення, перекладається прислівником:

All moving parts of machines wear. – Всі рухомі деталі машини зношуються.

2. Прислівник в ролі обставини стоїть на початку речення або після присудка, ближче до кінця речення. Часто вживається зі сполучниками when, while. Перекладається українською мовою дієприкметником або підрядним обставинним реченням:

(When) repeating his experiment he noticed the polymer crystal. – Повторюючи свій експеримент (коли він повторював свій експеримент), він помітив кристалічний стан полімеру.

3. Перфектні форми прислівника виконують у реченні функцію обставини (часу або причини) та означають, що дія, виражена прислівником, відбувалася раніше, ніж дія, виражена дієсловом. Українською мовою перекладається присудком підрядного речення у минулому часі або дієприкметником:

Having been warned to 0˚ (zero), ice began to melt. – Після того, як лід нагріли до 0˚, він почав танути.

4. При перекладі англійського прислівника українською мовою можуть виникнути певні труднощі. Наприклад, форма Participle ІІ правильних дієслів співпадає з Past Simple (closed – закрив і закритий). Прислівник у функції означення в англійському реченні може стояти після визначуваного слова, що може викликати труднощі його розпізнавання.

The issues touched upon in the report are of great importance. – Порушені в доповіді питання мають вагоме значення.

5. Прислівник, який стоїть на першому місці в реченні і є частиною присудка (у реченнях з інверсією), потрібно перекладати, починаючи з обставини або додатку, який стоїть після прислівника, після чого перекладається присудок і в кінці – підмет:

Attached to the article are the tables and graphs. – До статті додаються таблиці і графіки.

6. Прислівник, яке є вставним членом речення, може перекладатися по-різному: дієприкметниковим зворотом, неозначеною формою дієслова зі сполучником «якщо», окремим реченням з присудком, вираженим у 1-й особі наказового способу:

Summing up, we must point out the following issues. – Підсумовуючи, необхідно виділити такі моменти. (Якщо підводити підсумки, ….., Підведемо підсумки).

7. Англійські обставинні прислівникові звороти перекладаються українською мовою декількома способами: дієприкметниковим зворотом, обставинним підрядним реченням і віддієслівним іменником з прийменником при:

Working on this project we found a lot of interesting things. – Працюючи (Коли ми працювали) над цим проектом, ми виявили багато цікавого.

Considered in isolation the example does not seem to be that convincing. – При ізольованому розгляді (Якщо розглядати ізольовано) цей приклад не здається таким переконливим.

Питання для самостійної роботи (лекція 4)

 

1. У яких випадках артикль передається при перекладі?

2. Якими засобами при необхідності передається артикль?

3. Назвіть основні маркери для розпізнавання граматичного контексту науково-технічного тексту.

4. Як перекладається і для чого вживається означений артикль з власними назвами?

5. Як перекладається і для чого вживається неозначений артикль з власними назвами?

6. Чого потребує переклад дієслів у пасивному стані? Чим такі дієслова можуть заміщуватися?

7. Поясніть основні способи перекладу пасивного стану в англійському науково-технічному тексті.

8. Назвіть основні групи емфатичних конструкцій.

9. Для чого у науково-технічному тексті використовуються емфатичні конструкції?

10. Як у перекладі передаються підсилювальні слова і словосполучення?

11. Що означає поняття «інверсія»? З якою метою вона використовується в англійському тексті?

12. Як граматично правильно побудувати речення з інверсією?

13. Коли вживається зворотний порядок слів?

14. Як у перекладі передається подвійне заперечення?

15. Які синтаксичні ролі в англійському науково-технічному тексті виконує інфінітив?

16. У чому, на вашу думку, полягають труднощі перекладу інфінітиву та інфінітивних зворотів?

17. Як перекладаються речення з інфінітивом?

18. Охарактеризуйте інфінітивний зворот Complex Оbject. Які є способи його перекладу?

19. Охарактеризуйте інфінітивний зворот Complex Subjec? У чому полягають особливості його адекватного перекладу?

20. Від чого, на вашу думку, залежить коректний переклад інфінітиву?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1108; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.178.153
Генерация страницы за: 0.023 сек.